งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gas โมเลกุลเรียงตัวอย่างอิสระและห่างกัน รูปร่างและปริมาตร ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ ความหนาแน่นต่ำ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊ส ขึ้นอยู่กับ T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gas โมเลกุลเรียงตัวอย่างอิสระและห่างกัน รูปร่างและปริมาตร ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ ความหนาแน่นต่ำ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊ส ขึ้นอยู่กับ T."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gas โมเลกุลเรียงตัวอย่างอิสระและห่างกัน รูปร่างและปริมาตร ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ ความหนาแน่นต่ำ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊ส ขึ้นอยู่กับ T

2 P = f (T,V,n) ระบุสภาวะของแก๊สโดยใช้ Volume (V) Pressure (P) Temperature (T) Number of moles (n)

3 T(K) = 273 + T (  C) Thermometer Temperature:

4 Pressure: แรงเนื่องจากการชนกันระหว่างโมเลกุลของแก๊สกับผนังภาชนะ SI unit: 1 N/m 2 = 1 Pascal (Pa)

5 แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของก๊าซ 1. London Force or Dispersion Force 2. Dipole- Induced Dipole Interaction 3. Dipole-Dipole Interaction Van der Waals force

6 1.Barometer ใช้วัดความดันบรรยากาศ ซึ่งมีค่าแตกต่างกันตามระดับความสูง  ความหนาแน่นของปรอท g ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก h ความสูงของลำปรอทในหลอดแก้วเหนือ ระดับปรอทในภาชนะ เครื่องมือวัดความดัน

7 2. Manometer P gas P atm P gas P atm h P gas P atm h ปลายเปิด

8 P gas h ปลายปิด 3. Manometer

9 CO 2 (g) ในภาชนะถูกต่อเข้ากับ manometer ชนิดปลายเปิด ดังรูป อ่านค่าความดันบรรยากาศได้เท่ากับ 753.6 mmHg และ ค่า h = 174 mmHg P gas P atm h Example 1

10 SI unit of pressure: pascal (Pa) 1 Pa = 1 N m -2 = 1 kg m -1 s -2 1 bar = 105 Pa 1 torr = 1 mmHg 1 atm = 101,325 Pa = 760 mmHg = 760 torr

11 V  1 เมื่อ T, n คงที่ P กฎของบอยล์ (Boyle ’s Law) เมื่ออุณหภูมิและจำนวนโมลคงที่ ปริมาตรของแก๊สจะเป็นปฏิภาค กลับ กับ ความดัน PV = k PV = k P 1 V 1 = P 2 V 2 = …. = k

12 กฎของชาร์ล (Charles’ Law) เมื่อความดันและจำนวนโมลคงที่ ปริมาตรของแก๊สจะเป็นปฏิภาค โดยตรง กับ อุณหภูมิสัมบูรณ์ V  T เมื่อ P, n คงที่ V = k V = k T V 1 = V 2 = ….. = k V 1 = V 2 = ….. = k T 1 T 2 T 1 T 2

13 Temperature,  C Volume, V ที่ T = -273.15  C หรือ 0 K, V = 0 ml ไม่ว่าความดันเท่าไร

14 กฎของอาโวกาโดร (Avogadro’s Law) V  n เมื่อ P, T คงที่ V  n เมื่อ P, T คงที่ n = จำนวนโมล

15 สมการของสถานะสำหรับ แก๊สอุดมคติ (Equation of State for Ideal Gas) R = Universal Gas Constant PV = nRT = 0.082053 L atm mol -1 K -1 = 8.314 J mol -1 K -1

16 PV = nRT PV = mRT PV = mRT M P = m RT =  RT P = m RT =  RT V M M V M M Ideal gas law: PV = nRT สามารถหามวลโมเลกุล (M) และความหนาแน่น (  ) ของแก๊สได้

17 PV = nRT Using STP conditions P V R = PV = (1.00 atm)(22.4 L) nT (1mol) (273K) n T = 0.0821 L-atm mol-K

18 จงคำนวณหาค่า R ที่ STP เมื่อ P = 760 mmHg Example 2

19 แก๊สหัวเราะ (N 2 O) 2.86 mol อยู่ใน ภาชนะ 20.0 L ที่อุณหภูมิ 23  C, จง คำนวณหาความดันของแก๊ส (mmHg) Example 3

20 กระบอกตวงขนาด 5.0 L บรรจุแก๊ส oxygen ที่อุณหภูมิ 20.0  C ความดัน 735 mm Hg. จงคำนวณหาน้ำหนัก (g) ของ oxygen Example 4

21 จงคำนวณหามวลโมเลกุลของแก๊ส 0.250 g บรรจุอยู่ในภาชนะ 215 mL ที่ความ ดัน 0.813 atm อุณหภูมิ 30.0  C Example 5 Molar Mass of Gas

22 จงคำนวณความหนาแน่นของแก๊สออกซิเจนในหน่วย g/L ที่ STP. Example 6 Density of Gas

23 แก๊สชนิดหนึ่งประกอบด้วย carbon 85.7% by mass และ hydrogen 14.3% by mass ที่ STP แก๊สชนิดนี้มีความหนาแน่น 2.50 g/L. สูตรโมเลกุลของแก๊สชนิดนี้คืออะไร Example 7

24 Formulas of Gases Calculate Empirical formula 85.7 g C x 1 mol C = 7.14 mol C/7.14 = 1 C 12.0 g C 14.3 g H x 1 mol H = 14.3 mol H/ 7.14 = 2 H 1.0 g H Empirical formula = CH 2 EF mass = 12.0 + 2(1.0) = 14.0 g/EF

25 State 1  State 2 or: P 1,V 1,n 1,T 1  P 2,V 2,n 2,T 2 State 1: P 1 V 1 = n 1 RT 1 State 2: P 2 V 2 = n 2 RT 2 กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับ ideal gas

26 แก๊ส He มีปริมาตร 100 mL ที่ความดัน 30 atm และ อุณหภูมิ 20  C ขยายตัวจนกระทั่ง ความดันเพิ่มเป็น 1.0 atm ที่อุณหภูมิเดิมคือ 20  C จง คำนวณหาปริมาตรสุดท้าย 100 mL 30 atm 1.0 atm V 2 Example 8

27 บอลลูนอัดด้วยแก๊ส helium มีปริมารตที่แน่นอนที่ STP จงคำนวณหาอุณหภูมิเมื่อบอลลูนมีปริมาตร ลดลงครึ่งหนึ่งของปริมาตรเริ่มต้น ที่ความดันคงที่ 2 2 1 1 T V T V  Since P 1 = P 2, Example 9

28 P nana nbnb ncnc PtPt Ideal gas แก๊สผสม (Gas Mixtures)

29 กฎความดันย่อยของดาลตัน (Dalton ’s Law of Partial Pressure) P total = p a + p b + … + p i และ p i = X i P total p = Partial Pressure p i = n i RT / V P total = n total RT / V P total = n total RT / V p i n i P total n total P total n total = (1) (2) (1)/(2)

30 X i = mole fraction X i = mole fraction n i n total n total pi=pi=pi=pi= P total = X i P total

31 ถ้าผสม N 2 200 cm 3 ที่ 25 o C 250 torr กับ O 2 350 cm 3 ที่ 25 o C 300 torr จนมีปริมาตรรวม 300 cm 3 จงหาความดันรวม ของแก๊สผสมที่ 25 o C Example 10

32 H 2 0.174 g และ N 2 1.365 g บรรจุในหลอด ขนาด 2.83 L ที่ 0 o C จงหา เศษส่วนโมล และ ความดันย่อยของ H 2 และ N 2 และความดันรวม Example 11

33 แก๊สจริง (REAL GAS) ปริมาตรต่อโมล (V m ) และค่าคงที่ของแก๊ส (R) ของแก๊สต่างๆ ที่ 0 o C 1 atm Hydrogen H 2 22.428 0.082109 Neon Ne 22.425 0.082098 Nitrogen N 2 22.404 0.082021 Oxygen O 2 22.394 0.081984 Methane CH 4 22.360 0.081860 Hydrogen chloride HCl 22.249 0.081453 Acetylene C 2 H 2 22.19 0.08124 Chlorine Cl 2 22.063 0.08076 Ideal Gas 22.4136 0.082053 GasFormulaMolar Volume V m (L/mol) R = PV/nT (L atm mol -1 K -1 )

34 แก๊สจริง (REAL GAS) IDEAL GAS

35 Potential Energy Separation Attraction Repulsion แก๊สจริง (REAL GAS)

36 - อุณหภูมิสูงกวา 0 ° C ( เพื่อใหพลังงานของ โมเลกุลสูงกวาแรงที่โมเลกุลกระทําตอกันมาก ) - ความดันตํ่า ( เพื่อใหขนาดของโมเลกุลมีคาน อยมากเมื่อเทียบกับระยะหางระหวางโมเลกุล ) สภาวะที่ Real gas มีลักษณะ ใกล้เคียงกับ Ideal gas

37 The van der Waals Equation สำหรับแก๊สจริง

38 ไอน้ำ 1 mol บรรจุอยู่ในภาชนะ 10 L และมีอุณหภูมิ 150  C จงคำนวณหาความดันของไอน้ำ โดยใช้สมการต่อไปนี้ a)ideal gas equation b)van der Waals equation Example 12

39 Z = 1

40 แก๊ส อุดมคติ แก๊ส อุดมคติ กราฟไม่เป็นเส้นตรง โดยเริ่มจาก Z = 1 ที่ P = 0 แล้วเบี่ยงเบนทั้งในทางที่ Z > 1 และ Z 1 และ Z < 1 ขึ้นกับอุณหภูมิ Z = 1 ทุกสภาวะ กราฟระหว่าง Z กับ P เป็นเส้นตรง ขนานกับแกน P (Slope = 0) แก๊ส จริง แก๊ส จริง

41 แก๊สแต่ละชนิด จะมีอุณหภูมิหนึ่งที่ แก๊สจริงมี ลักษณะใกล้เคียงแก๊สอุดม คติ แต่จะเป็นช่วงความดันหนึ่งเท่านั้น อุณหภูมิซึ่ง Z มีค่าใกล้เคียง 1 และมีค่าคงที่ในช่วงความดัน หนึ่ง เรียกว่า Boyle’s Temperature (T B )

42 PV PV nRT B = 1 = 1


ดาวน์โหลด ppt Gas โมเลกุลเรียงตัวอย่างอิสระและห่างกัน รูปร่างและปริมาตร ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ ความหนาแน่นต่ำ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊ส ขึ้นอยู่กับ T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google