งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของเหลว (Liquid) ครูนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของเหลว (Liquid) ครูนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของเหลว (Liquid) ครูนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

2 สมบัติของ ของเหลว 1.Surface tension 2.Evaporation 3.Vapor pressure 4.Boiling 5.Viscosity

3 Surface tension โมเลกุลที่ผิวหน้าของเหลว ถูกดึงดูดโดยโมเลกุลข้าง ๆ และ ข้างล่างเท่านั้น โมเลกุลส่วนในถูกดึงดูด รอบทิศทาง แรงดึงผิว (tension force) แรงที่ดึงผิวของของเหลวเข้ามา ภายใน เพื่อให้พื้นที่ผิว ของของเหลวเหลือน้อยที่สุด

4

5 ของเหลวต่างชนิดกันมีแรง ดึงผิวต่างกัน

6

7 Surface tension Surface tension is the amount of energy required to stretch or increase the surface of a liquid by a unit area. ความตึงผิว คือ งานที่ใช้ในการขยาย พื้นที่ของของเหลว 1 หน่วย Strong intermolecular forces High surface tension

8 ความตึงผิวของของเหลวบาง ชนิดที่อุณหภูมิ 25 0 C ของเหลว ปรอท น้ำ เบนซีน เอทานอล เฮกเซน ไดเอทิล อีเทอร์ สูตรความตึงผิว (N/m) Hg H2OH2O C6H6C6H6 C 2 H 5 OH C 6 H 14 C 2 H 5 OC 2 H 5 0.4855 0.0720 0.0282 0.0220 0.0179 0.0167 Strong intermolecular forces High surface tension

9 ความตึงผิวของน้ำที่อุณหภูมิ ต่างๆ อุณหภูมิ ( 0 C) ความตึงผิว (N/m) 10 0.074 2 255075100 0.072 0 0.067 9 0.063 6 0.058 9 อุณหภูมิ มีผลต่อ ความตึงผิวของน้ำ หรือไม่ อย่างไร ปัจจัยอะไรบ้างที่ มีผลทำให้ ความตึงผิว ของน้ำ เปลี่ยนแปลง

10 Properties of Liquids Cohesion is the intermolecular attraction between like molecules Adhesion is an attraction between unlike molecules แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง โมเลกุลของของเหลวกับโมเลกุลของ สารที่เป็นภาชนะ แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง อนุภาคหรือโมเลกุล ของสารชนิดเดียวกัน แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง อนุภาคหรือโมเลกุล ของสารต่างชนิดกัน แรงเชื่อมแน่น (Cohesive force) แรงยึดติด (Adhesive force)

11 น้ำ ปรอท นักเรียนอธิบายได้ไหมว่า ทำไม น้ำ และ ปรอท จึงมี ลักษณะผิวหน้า และ ระดับในหลอดคะปิลลารี ต่างกัน

12 Adhesion > Cohesion Cohesion>Adhesion

13 Evaporation

14 ☺นักเรียนบอกได้ไหมว่า การระเหย ของของเหลวเกิดขึ้น ได้อย่างไร และปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการ ระเหยของของเหลว • ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ ระเหย คือ 1. อุณหภูมิ 2. พื้นที่ผิว 3. แรงดึงดูดระหว่าง โมเลกุล การระเหยคือ การที่โมเลกุลของเหลวหลุด จากผิวหน้าของของเหลว กลายเป็นก๊าซ

15 ☺นักเรียนบอกได้ไหมว่า ความดันไอ (Vapour pressure) คืออะไร

16 ความดันไอ ของเหลวที่อยู่ในภาชนะปิด โมเลกุลที่ระเหย จากผิวหน้าของเหลว ไม่สามารถออกจาก ภาชนะได้ และจะรวมกันอยู่ในภาชนะเหนือ ผิวหน้าของเหลว ทำให้เกิดความดัน เรียกว่า ความดันไอEvaporation

17 ความดันไอของของเหลวเกิดจากโมเลกุลของ ไอของเหลวชนผนังภาชนะ และในขณะเดียวกับที่ เกิดการระเหยในภาชนะปิดนั้นจะเกิดการควบแน่น ด้วยเพราะไอของเหลว ที่อยู่ติดผิวหน้าของเหลวถูก ดึงดูดโดยโมเลกุลที่ยังไม่ระเหย ไอของเหลวก็จะ กลับไปเป็นของเหลวตามเดิมได้ ความดันไอ เมื่ออัตราการระเหยเท่ากับอัตราการควบแน่น ความดัน ไอที่วัดได้ เรียกว่า ความดันไอสมดุล ( equilibium vapor pressure ) เรียกสั้น ๆ ว่าความดันไอEvaporation

18 ความดันไอของของเหลว ความดันไอเหนือของเหลวขณะที่มีค่าคงที่เรียกว่า ความดันไอของของเหลว

19 Vapor pressure

20 ปัจจัยที่มีผลต่อความดันไอ 1. แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลว ถ้า สารที่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมากความ ดันไอจะต่ำ เพราะโอกาสที่โมเลกุลจะชนะ แรงดึงดูดกลายเป็นไอนั้นยาก 2. อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิของระบบสูง ย่อมทำ ให้โมเลกุลของสารมีพลังงานจลน์สูงขึ้น โอกาสที่จะระเหยกลายเป็นไอมีมากขึ้นความ ดันไอก็จะเพิ่มขึ้น 3. สารชนิดเดียวกันที่อุณหภูมิเท่ากันย่อมมี ความดันไอเท่ากันเสมอไม่ว่าสารนั้นจะมี ปริมาณมากหรือน้อยกว่ากัน นั่นคือ ความดัน ไอไม่ขึ้นอยู่กับปริมาตรของสาร 4. ความดันไอจะเกิดขึ้นที่ภาวะสมดุลเท่านั้น ดังนั้นต้องพิจารณาในระบบปิดเสมอ

21

22

23 การเดือด (Boling)

24 ☺นักเรียนบอกได้ไหมว่า การระเหย (evaporation) และการเดือด (boiling) ของของเหลว ต่างกันอย่างไร

25 The boiling point is defined as the temperature at which the saturated vapor pressure of a liquid is equal to the surrounding atmospheric pressure. For water, the vapor pressure reaches the standard sea level atmospheric pressure of 760 mmHg at 100°C. Since the vapor pressure increases with temperature, it follows that for pressure greater than 760 mmHg At the boiling point, saturated vapor pressure equals atmospheric pressure Boiling Point

26 การเดือด คือ การที่ ฟองอากาศที่เกิดขึ้นภายใน ของเหลวพยายามดันขึ้นมาที่ ผิวหน้าของเหลว ทำให้โมเลกุล ของเหลวที่เคยอยู่บริเวณนั้น ถูก ฟองอากาศผลักออกไป ทำให้ ระดับของเหลวเพิ่มขึ้น ในขณะ เดียวกับที่ถูกกดลงเนื่องจาก ความดันบรรยากาศ การเดือด (Boling)

27 การเดือดจะ เกิดขึ้นได้เมื่อความ ดันไอของของเหลวมี ค่าเท่ากับความดัน บรรยากาศ อุณหภูมิขณะที่ ของเหลวเดือด เรียกว่า จุดเดือด จุดเดือด จุดเดือด หมายถึง อุณหภูมิที่ความดันไอของของเหลวเท่ากับ ความดันบรรยากาศ จุดเดือดของของเหลวใด ๆ ที่ความดัน 1 บรรยากาศ เรียกว่า จุดเดือดปกติ

28 • การพิจารณาจุดเดือดของ ของเหลว – ของเหลวที่มีรงดึงดูดระหว่าง โมเลกุลมากจะมีจุดเดือดสูง – สารที่มีพันธะไฮโดรเจนมักมีจุด เดือดสูงกว่าสารประเภทเดียวกัน ที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจน – จุดเดือดของสารประกอบชนิด เดียวกันของธาตุในหมู่เดียวกัน จะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักโมเลกุล

29 Viscosity •Viscosity หมายถึง ความต้านทาน ต่อการไหลของของเหลว ความหนืดของของเหลว ขึ้นอยู่กับ – แรงดึงดูด ระหว่างโมเลกุล – อุณหภูมิ


ดาวน์โหลด ppt ของเหลว (Liquid) ครูนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google