งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing)  โปรแกรมคำนวน (Spread- sheet)  โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  โปรแกรมช่วยสอน (CAI--Computer-Assisted Instruction)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing)  โปรแกรมคำนวน (Spread- sheet)  โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  โปรแกรมช่วยสอน (CAI--Computer-Assisted Instruction)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing)  โปรแกรมคำนวน (Spread- sheet)  โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  โปรแกรมช่วยสอน (CAI--Computer-Assisted Instruction) Application Software โปรแกรมประยุกต์

2 MS-WORD เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ พิมพ์เอกสารและมี คุณสมบัติในการตกแต่ง รายละเอียด โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing)

3 การทำงาน 1. ทำงานในลักษณะงาน พิมพ์ 2. ทำงานในลักษณะตาราง 3. งานจัดการเกี่ยวกับภาพ

4 1. ทำงานในลักษณะงาน พิมพ์  การจัดการกับอักษร คัด ลอก ย้าย จั  ความสูงของบรรทัด ย่อ หน้า  รูปแบบหน้าอัติโนมัติ (template)  เชิงอรรถ footnote  สัญลักษณ์พิเศษ -- สมการ คณิตศาสตร์

5 1. ทำงานในลักษณะงาน พิมพ์  ตรวจสอบแก้คำ ไวยกรณ์ ใส่ คำอัติโนมัติ  จดหมายเวียน (Mail merge) –Main Document –Data Source  เตรียมในรูปอิเลคโทรนิคส์

6 2. การทำงานในลักษณะ ตาราง  เพื่อความเป็นระเบียบ – จัดเรียงลำดับข้อมูล  การคำนวน -- MS-Excel – นำเสนอในรูปแบบกราฟ ได้

7 3. การจัดการเกี่ยวกับภาพ  นำเข้าภาพ (Clip Art)  วาดรูปทรงต่างๆ (Drawing)  อักษรพิเศษ (Word Art)

8 การทำงานพิเศษอื่นๆ  Protection Password – ป้องกันการเปิดดูไฟล์ และข้อมูล  Write Reservation Password – เป็นรหัสป้องกันการ บันทึกข้อมูลซ้ำลงใน file วิธีใช้ Option- password

9  Macro – การเขียนโปรแกรม คือ การเก็บบันทึกคำสั่ง หลายๆคำสั่งของ Word มาไว้เป็นคำสั่งเดียว –Word basic – อยู่ใน template normal.dot การทำงานพิเศษอื่นๆ

10  Macro การสร้าง – รวมอยู่ใน toolbar – อยู่ใน menu – ใช้คีย์บอร์ด การทำงานพิเศษอื่นๆ

11  เก็บ file ในรูปแบบอื่น –Rich Text Document =.rtf การทำงานพิเศษอื่นๆ

12 โปรแกรมคำนวน (Spread- sheet)

13 MS-Excel เป็นโปรแกรมใช้ในการ เก็บข้อมูลและเพื่อการ คำนวน

14 ลักษณะการทำงาน กรอกข้อมูลลงใน worksheet เพื่อการข้อมูล worksheet คำนวน คำนวน และนำเสนอในรูปของ กราฟได้ กราฟ ต่อไป

15 ข้อมูล  ข้อความ  ตัวเลข  ภาพ

16 Worksheet พื้นที่ ในการกรอกข้อมูล ประกอบด้วย cellcell

17 cell คือ ส่วนตัดของ row และ column

18 ทำงานด้วยการใช้ function หรือ สูตร สำเร็จ  average, count, date  max, min, round, sum, int

19 กราฟ  column  line  bar  pie  area, etc..

20 กราฟ กลุ่มที่ ??

21 กราฟ  ที่เหมาะกับงาน – วิเคราะห์ผลข้อมูลจาก ปัจจัย 1-2 อย่าง กราฟ 2 มิติ – วิเคราะห์ผลข้อมูลจาก ปัจจัย 3 อย่าง กราฟ 2 มิติ

22 ลักษณะการทำงาน พิเศษ  สามารถทำงานในลักษณะ database ได้  สามารถทำงานกับ โปรแกรม Visual Basic ได้

23 ลักษณะการทำงาน พิเศษ –Excel แบบ Database ( ฐานข้อมูล ) –field ข้อมูลย่อยแต่ละหัว เรื่อง –record ข้อมูลแต่ละรายการ ซึ่งมีหลาย field เชื่อมโยง ระหว่างข้อมูล

24 ลักษณะการทำงาน พิเศษ  link data – เชื่อมโยงระหว่างข้อมูล 2 files Cut..Paste Special server...client

25 ลักษณะการทำงาน พิเศษ  Embeded Object, OLE- - Object Linking and Embedding เป็นการนำข้อมูลจาก โปรแกรมอื่นเข้ามาเป็นส่วน หนึ่งของ Worksheet

26 โปรแกรม นำเสนอ (Presentatio n)

27 Power Point Presentation  เป็นโปรแกรมที่ช่วยการใน ออกแบบการนำเสนอ ผลงาน

28 การรับรู้ของผู้ฟัง  10% จากการได้ยิน  40% จากวิธีที่พูด  50% จากการเห็น

29 การใช้โปรแกรม นำเสนอ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา และผู้บรรยาย

30 ลักษณะการ จัดลำดับเรื่อง  จากเนื้อหาทั่วไปสู่เนื้อหา เฉพาะ  จากเนื้อหาเฉพาะสู่เนื้อหา ทั่วไป  ตามลำดับเหตุการณ์  ตามขั้นตอน  ตามเนื้อความที่ต้องการ พูดแต่ไม่เรียงลำดับ

31 ถามคำถาม  Who  What  Where  When  How  Why

32 องค์ประกอบในการ ออกแบบ  Brainstorming  Outline  Storyboard  Scripting  Building Presentation  Testing & Debugging

33 Brainstroming ( ระดมความคิด )  บันทึกทุกความเห็นโดย ไม่มีเงื่อนไข  หยุดชั่วครู่  กลับมาพิจารณาทบทวน ความเห็น  เรียงความสำคัญ  ระดมความเห็นใหม่

34 Outline ( โครงร่าง )  ช่วยการจัดลำดับ  ช่วยเน้นเนื้อหาหลัก  ช่วยหาเนื้อหารองและ ความคิดรวบยอด  ช่วยให้พบเนื้อหาที่ไม่ เกี่ยวข้อง

35 Storyboard ( รายละเอียดโดย รูปภาพ )  ช่วยเรียงลำดับ slide  รู้จำนวน slide  สร้างแบบในแต่ละ slide ไว้ อย่างกว้างๆ  กำหนดสื่ออื่นๆ เช่น เสียง วีดี ทัศน์

36 Script ( บท )  การให้รายละเอียดในรูป ของตัวอักษร

37 Building Presentation  สร้าง slide ตาม script หรือ storyboard

38 Testing & debugging  กำหนดเวลาการพูดในแต่ ละ slide  แก้ใขข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้น

39 ลักษณะ slide ทีดี  แต่ละ slide เน้นใจความ หลักใจความเดียว  แสดงความต่อเนื่อง  การออกแบบที่ง่าย  ผู้ดูควรสามารถเข้าใจได้ ง่ายและรวดเร็ว

40 ลักษณะ slide ทีดี  ไม่เกิน 6 บรรทัด ต่อ 1 slide  ใช้ตัวอักษรหนาเข้ม อ่าน ง่าย  เลือกสีที่เหมาะกับโทนของ เนื้อหา  อย่าใช้สีมากเกินไป  ใช้ภาพและวีดีทัศน์ที่ จำเป็น


ดาวน์โหลด ppt  โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing)  โปรแกรมคำนวน (Spread- sheet)  โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  โปรแกรมช่วยสอน (CAI--Computer-Assisted Instruction)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google