งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Application Software โปรแกรมประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Application Software โปรแกรมประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Application Software โปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing) โปรแกรมคำนวน (Spread-sheet) โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) โปรแกรมช่วยสอน (CAI--Computer-Assisted Instruction)

2 โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing)
MS-WORD เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารและมีคุณสมบัติในการตกแต่งรายละเอียด

3 การทำงาน 1.ทำงานในลักษณะงานพิมพ์ 2. ทำงานในลักษณะตาราง 3. งานจัดการเกี่ยวกับภาพ

4 1. ทำงานในลักษณะงานพิมพ์
การจัดการกับอักษร คัด ลอก ย้าย จั ความสูงของบรรทัด ย่อหน้า รูปแบบหน้าอัติโนมัติ (template) เชิงอรรถ footnote สัญลักษณ์พิเศษ--สมการคณิตศาสตร์

5 1. ทำงานในลักษณะงานพิมพ์
ตรวจสอบแก้คำ ไวยกรณ์ ใส่คำอัติโนมัติ จดหมายเวียน (Mail merge) Main Document Data Source เตรียมในรูปอิเลคโทรนิคส์

6 2. การทำงานในลักษณะตาราง
เพื่อความเป็นระเบียบ จัดเรียงลำดับข้อมูล การคำนวน -- MS-Excel นำเสนอในรูปแบบกราฟได้

7 3. การจัดการเกี่ยวกับภาพ
นำเข้าภาพ (Clip Art) วาดรูปทรงต่างๆ (Drawing) อักษรพิเศษ (Word Art)

8 การทำงานพิเศษอื่นๆ Protection Password ป้องกันการเปิดดูไฟล์ และข้อมูล Write Reservation Password เป็นรหัสป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำลงใน file วิธีใช้ Option-password

9 การทำงานพิเศษอื่นๆ Macro การเขียนโปรแกรม คือการเก็บบันทึกคำสั่งหลายๆคำสั่งของ Word มาไว้เป็นคำสั่งเดียว Word basic อยู่ใน template normal.dot

10 การทำงานพิเศษอื่นๆ Macro การสร้าง รวมอยู่ใน toolbar อยู่ใน menu ใช้คีย์บอร์ด

11 การทำงานพิเศษอื่นๆ เก็บ file ในรูปแบบอื่น Rich Text Document = .rtf

12 โปรแกรมคำนวน (Spread-sheet)

13 MS-Excel เป็นโปรแกรมใช้ในการเก็บข้อมูลและเพื่อการคำนวน

14 ลักษณะการทำงาน กรอกข้อมูลลงใน worksheet เพื่อการ
คำนวน และนำเสนอในรูปของกราฟได้ ต่อไป

15 ข้อมูล ข้อความ ตัวเลข ภาพ

16 Worksheet พื้นที่ในการกรอกข้อมูล ประกอบด้วย cell

17 cell คือ ส่วนตัดของ row และ column

18 ทำงานด้วยการใช้ function หรือ สูตรสำเร็จ
average, count, date max, min, round, sum, int

19 กราฟ column line bar pie area, etc..

20 กราฟ กลุ่มที่ ??

21 กราฟ ที่เหมาะกับงาน วิเคราะห์ผลข้อมูลจากปัจจัย 1-2 อย่าง กราฟ 2 มิติ
วิเคราะห์ผลข้อมูลจากปัจจัย 3 อย่าง กราฟ 2 มิติ

22 ลักษณะการทำงานพิเศษ สามารถทำงานในลักษณะ database ได้
สามารถทำงานกับ โปรแกรม Visual Basic ได้

23 ลักษณะการทำงานพิเศษ Excel แบบ Database (ฐานข้อมูล)
field ข้อมูลย่อยแต่ละหัวเรื่อง record ข้อมูลแต่ละรายการซึ่งมีหลาย field เชื่อมโยงระหว่างข้อมูล

24 ลักษณะการทำงานพิเศษ link data เชื่อมโยงระหว่างข้อมูล 2 files
Cut..Paste Special server...client

25 ลักษณะการทำงานพิเศษ Embeded Object, OLE-- Object Linking and Embedding
เป็นการนำข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Worksheet

26 โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

27 Power Point Presentation
เป็นโปรแกรมที่ช่วยการในออกแบบการนำเสนอผลงาน

28 การรับรู้ของผู้ฟัง 10% จากการได้ยิน 40% จากวิธีที่พูด 50% จากการเห็น

29 การใช้โปรแกรมนำเสนอ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาและผู้บรรยาย

30 ลักษณะการจัดลำดับเรื่อง
จากเนื้อหาทั่วไปสู่เนื้อหาเฉพาะ จากเนื้อหาเฉพาะสู่เนื้อหาทั่วไป ตามลำดับเหตุการณ์ ตามขั้นตอน ตามเนื้อความที่ต้องการพูดแต่ไม่เรียงลำดับ

31 ถามคำถาม Who What Where When How Why

32 องค์ประกอบในการออกแบบ
Brainstorming Outline Storyboard Scripting Building Presentation Testing & Debugging

33 Brainstroming (ระดมความคิด)
บันทึกทุกความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข หยุดชั่วครู่ กลับมาพิจารณาทบทวน ความเห็น เรียงความสำคัญ ระดมความเห็นใหม่

34 Outline (โครงร่าง) ช่วยการจัดลำดับ ช่วยเน้นเนื้อหาหลัก
ช่วยหาเนื้อหารองและความคิดรวบยอด ช่วยให้พบเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง

35 Storyboard (รายละเอียดโดยรูปภาพ)
ช่วยเรียงลำดับ slide รู้จำนวน slide สร้างแบบในแต่ละ slide ไว้อย่างกว้างๆ กำหนดสื่ออื่นๆ เช่น เสียง วีดีทัศน์

36 Script (บท) การให้รายละเอียดในรูปของตัวอักษร

37 Building Presentation
สร้าง slide ตาม script หรือ storyboard

38 Testing & debugging กำหนดเวลาการพูดในแต่ละ slide
แก้ใขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

39 ลักษณะ slide ทีดี แต่ละslide เน้นใจความหลักใจความเดียว
แสดงความต่อเนื่อง การออกแบบที่ง่าย ผู้ดูควรสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว

40 ลักษณะ slide ทีดี ไม่เกิน 6 บรรทัด ต่อ 1 slide
ใช้ตัวอักษรหนาเข้ม อ่านง่าย เลือกสีที่เหมาะกับโทนของเนื้อหา อย่าใช้สีมากเกินไป ใช้ภาพและวีดีทัศน์ที่จำเป็น


ดาวน์โหลด ppt Application Software โปรแกรมประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google