งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

17 – 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น M อาคารเรียนรวมราชคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "17 – 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น M อาคารเรียนรวมราชคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 17 – 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น M อาคารเรียนรวมราชคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท “ ตารางคำนวน ” หรือ “Spreadsheet” มักใช้ในการคำนวนทางธุรกิจ ซึ่งจะ ช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากและลดเวลาการคำนวน และยัง สามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วย ในการตัดสินใจ สามารถดูคุณลักษณะและคุณสมบัติใหม่ๆของ Excel version 2010 ได้ที่ http://office.microsoft.com/th- th/excel/HA101806958.aspx

3 สำหรับ version 2010 นั้นได้ปรับเปลี่ยนหน้าตาต่างจาก version 2007 เพียงเล็กน้อย โดยเปลี่ยนปุ่ม Office Button กลับเป็น Menu File แต่ยังคงรูปแบบ Ribbon ไว้ 2010 2007

4 Ribbon Title Bar Menu File Quick Access Tool Bar Name Box Formula Bar Worksheet Sheet Tabs View Buttons Scroll Bar Zoom Slider Status Bar

5 Wookbook (Excel File) Wookshee t 1 Wookshee t 2 Wookshee t 3 And more.. Row Column

6 Columns Rows Active Cell New Worksheet Button Name of Active Cell

7  Auto Complete ช่วยในการป้อนข้อมูลซ้ำๆกัน  Auto Fill ช่วยในการป้อนข้อมูลที่เป็นลำดับขั้น เช่น ตัวเลข หรือ เดือน

8 1. เลือก Cell เดียว 2. เลือกกลุ่ม Cell ที่อยู่ติดกัน 3. เลือกกลุ่ม Cell ที่ไม่ติดกัน 4. เลือก Cell ทั้งหมดใน Column หรือ Row 5. เลือก Cell ทั้งหมดใน Worksheet

9 1. การเลือกใช้ Worksheet 2. การเปลี่ยนชื่อ Worksheet 3. การเพิ่ม /Copy Worksheet 4. การลบ Worksheet

10 1. การปรับขนาดความ กว้าง / สูง ของ Cell 2. การแทรก Cell, Column, Row 3. การลบ Cell, Column, Row 4. การซ่อน Column, Row

11  Normal มุมมองปกติ ที่ใช้งาน Excel  Page Layout มุมมองเอกสารก่อนพิมพ์  Page Break Preview มุมมองที่ช่วยจัดหน้าและขอบเขตการ พิมพ์

12 1. การผสาน Cell (Merge Cell) 2. กำหนดรูปแบบข้อความและตัวเลข (Font & Number) 3. การจัดวางตำแหน่งข้อมูลภายใน Cell (Alignment) 4. การตกแต่ง Cell (Cell Styles) 5. การตกแต่งตารางอัตโนมัติ (Format as Table)

13  Merge & Center  Merge & Across  Merge Cell  Unmerge Cell

14  การ Copy ด้วย Mouse  การ Copy ด้วย Mouse ข้าม WorkSheet  การวางแบบเปลี่ยนแนวข้อความ

15  การค้นหา  การค้นหาและแทนที่

16

17

18

19

20

21

22 Open Sheet1

23 เมื่อเปลี่ยนช่วง Cell เป็นรูปแบบ Table แล้วจะทำให้ได้รับ คุณสมบัติพิเศษเช่น  การเรียงลำดับ และการกรองข้อมูลสามารถทำได้สะดวก  สามารถสร้าง Row ผลรวม (Total) อัตโนมัติโดยไม่ต้อง ใส่สูตรคำนวน ซึ่งสามารถเลือกใช้ Function การคำนวน ต่างๆเพื่อหาผลรวม ค่าเฉลี่ย และอื่นๆได้

24

25

26 Open Sheet2

27

28 Open Sheet3

29

30 Open Sheet4

31

32

33 กรองข้อมูลจาก ค่าใน Cell

34 กรองแบบระบุ เงื่อนไข

35

36 Open Sheet7

37  ประโยชน์ของ Pivot able ◦ สร้างรายงานได้อย่างรวดเร็ว ◦ ปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้อย่างยืดหยุ่น และรวดเร็ว ◦ การใช้งานไม่กระทบกับตารางเดิม

38

39 Open Sheet5 Report Filter Pivot Chart

40 Open Sheet4

41  Picture Effect  Picture Styles  Shape Styles  Adjust  Size & Crop

42 Open Sheet6

43

44

45

46


ดาวน์โหลด ppt 17 – 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น M อาคารเรียนรวมราชคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google