งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตาราง และ ความสัมพันธ์ ระหว่างตาราง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Access 2003.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตาราง และ ความสัมพันธ์ ระหว่างตาราง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Access 2003."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตาราง และ ความสัมพันธ์ ระหว่างตาราง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Access 2003

2 ส่วนประกอบของฐานข้อมูล ส่วนประกอบของฐานข้อมูล Access เรียกว่า ชิ้นส่วนหรือวัตถุ (Object) 2

3 ส่วนประกอบของฐานข้อมูล ( ต่อ ) ตาราง ( Table ) เป็นส่วนสำคัญที่สุดใน โปรแกรม เนื่องจากมีหน้าที่จะต้องเก็บข้อมูล ทั้งหมดไว้ที่ Table แบบสอบถาม (Query ) ใช้สำหรับสร้างเงื่อนไข เพื่อให้แสดงข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการ ฟอร์ม (Form) : คือ ฟอร์มในการทำงาน สร้าง ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมกับผู้ใช้งาน (User Interface) จัดการข้อมูลแทนการจัดการใน ตารางได้ เช่น การเพิ่ม การลบ การค้นหา และแก้ไข ข้อมูล เพื่อให้ทำงานสะดวกขึ้นและผู้สร้างสามารถ ออกแบบให้สวยงาม 3

4 ส่วนประกอบของฐานข้อมูล ( ต่อ ) รายงาน (Report ) เป็นการสร้างเพื่อสรุปข้อมูล นำเสนอข้อมูลในตาราง แล้วแสดงรายงานออกทาง เครื่องพิมพ์ แมโคร (Macro) คือ ชุดคำสั่งของการกระทำต่าง ๆ ที่นำมารวมกลุ่มกันตามลำดับขั้นตอนในการ ทำงานตามที่ผู้ใช้สั่งการ เพื่อให้ทำงานได้อัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยาวหรือการทำงานที่ซ้ำ ๆ กันให้สั้นลง โมดูล (Module) เป็นการเขียนโปรแกรมย่อย ภายในโปรแกรม Access ที่เขียนขึ้นโดยภาษา VBA (Visual Basic Application) เพื่อให้งานที่สร้างนั้นมี ประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น 4

5 ตาราง คือ ออบเจ็กต์หนึ่งในฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ต้องสร้าง ขึ้นเป็นอันดับแรก เพื่อใช้ในการ เก็บข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ ในฐานข้อมูล 5

6 ส่วนประกอบของตาราง ไอเท็ม (Item) คือ ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บไว้ใน แต่ละเซลล์ของตาราง ฟิลด์ (Field) หรือเขตข้อมูล คือ ข้อมูลในแนว คอลัมน์ เช่น ฟิลด์รหัส ฟิลด์ชื่อ เรคอร์ด (Record) คือ ข้อมูลในแต่ละแถวของ ตาราง ตาราง (Table) คือ ส่วนของตารางทั้งหมดที่ใช้ ในการเก็บข้อมูล ถ้านำตารางหลาย ๆ ตารางมา รวมกันเรียกว่า ฐานข้อมูล (Database) 6

7 ส่วนประกอบของตาราง ( ต่อ ) รหัสชื่อสกุลอายุ 0001 มานพคนขยัน 18 0002 มานีใจกว้าง 15 0006 มานะอดทน 12 7 ไอเท็ม (Item) ฟิลด์ (Field) เรคอร์ด (Record)

8 ชนิดข้อมูล Data Type ใช้สำหรับขนาด ข้อความ Text ข้อความ เครื่องหมาย หรือตัวเลขที่ไม่ ใช้ในการคำนวณ สูงสุด 255 ไบต์ ( ตัวอักษร ) บันทึก Memo บันทึกข้อความ หรือข้อความที่มีความ ยาวมากๆ สูงสุด 65,535 ไบต์ ( ตัวอักษร ) ตัวเลข Number ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณ ทั้งตัวเลขที่ เป็นจำนวนเต็ม ตัวเลขทศนิยม 1,2,4 หรือ 8 ไบต์ ( ขึ้นอยู่กับชนิด ของตัวเลข ) 8

9 ชนิดข้อมูล ( ต่อ ) ชนิดข้อมูล Data Type ใช้สำหรับขนาด วันที่ / เวลา Date/Time วันเดือนปี และเวลา 8 ไบต์ สกุลเงิน Currency สกุลเงินและตัวเลขจำนวนเงิน 8 ไบต์ หมายเลข อัตโนมัติ AutoNumber เลขลำดับอัตโนมัติ ( เพิ่มทีละ 1)4 ไบต์ ใช่ / ไม่ใช่ Yes/No ค่าใดค่าหนึ่งของ Yes/No True/Flase หรือ On/Off 1 บิต 9

10 ชนิดข้อมูล ( ต่อ ) ชนิดข้อมูล Data Type ใช้สำหรับขนาด วัตถุ OLE OLE Object วัตถุอื่นๆ เช่น แผ่นงาน Excel, เอกสาร Word, รูปภาพ, ไฟล์เสียง และ อื่นๆ สูงสุด 1 กิกะไบต์ การเชื่อมโยง หลายมิติ Hyperlink ที่อยู่การเชื่อมโยงหลาย มิติ เช่น เว็บเพจ 2048 ตัวอัษร สร้างเขตข้อมูล การค้นหา Lookup Wizard ข้อมูลที่ดึงจากตารางอื่น มาเก็บในตารางที่ กำหนด เท่ากับเขตข้อมูล ที่เป็นคีย์หลัก 10

11 ความสัมพันธ์ (Relationship) เมื่อได้สร้างตารางและกำหนดคีย์หลักเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือการกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เพื่อให้ตารางที่ได้ ออกแบบมาสามารถอ้างอิงข้อมูล ถึงกันได้ ชนิดของความสัมพันธ์ระหว่างตาราง มี 3 แบบ ดังนี้  ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง - ต่อ - หนึ่ง (One –to-one)  ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง - ต่อ - กลุ่ม (One –to-many)  ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม - ต่อ - กลุ่ม (Many –to-many) 11

12 สัญลักษณ์ เอนทิตี้ (Entities) คือบุคคล วัตถุที่ทำให้เกิด กลุ่มของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ แอตตริบิวต์ (Attributes) คือคุณสมบัติของ เอ็นติตี้ 12 เรียกว่า เอนทิตี้ เรียกว่า ลักษณะความสัมพันธ์ เรียกว่า แอตตริ บิวต์

13 ตัวอย่าง 13 นักเรีย น ชื่อ นามส กุล รหั ส ที่ อยู่ เบอร์ โทร

14 ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง - ต่อ - หนึ่ง (One –to-one) เป็นความสัมพันธ์ที่มีรายการใดรายการหนึ่งในตาราง ใดๆ สามารถจับคู่ได้กับ รายการใดรายการหนึ่งเพียงรายการเดียวในอีกตาราง ซึ่งข้อมูลในฟิลด์นั้นจะมี ค่าไม่ซ้ำกัน เช่น 14 นักเรี ยน ชั้นเรียน ประ จำ 1 1 >>> นักเรียน 1 คน สามารถประจำชั้นเรียนได้ 1 ชั้นเรียนเท่านั้น

15 ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง - ต่อ - กลุ่ม (One –to-many) เป็นความสัมพันธ์ที่มีรายการใดรายการหนึ่งในตาราง ใดๆ สามารถจับคู่ รายการในอีกตารางได้หลายรายการ เช่น 15 ครู นักเรียน สอน 1 M >>> ครู 1 คน สามารถสอนนักเรียนได้ หลายคน

16 ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม - ต่อ - กลุ่ม (Many –to-many) เป็นความสัมพันธ์ที่รายการข้อมูลหลายๆ รายการใน ตารางหนึ่งมี ความสัมพันธ์กับอีกหลายๆ รายการในอีกตารางหนึ่ง เช่น 16 นักเรี ยน หนังสือ ยืม M M >>> นักเรียน 1 คน สามารถยืมหนังสือได้ หลายเล่ม และ หนังสือ 1 เล่ม สามารถถูกยืมโดยนักเรียน หลายคน


ดาวน์โหลด ppt ตาราง และ ความสัมพันธ์ ระหว่างตาราง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Access 2003.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google