งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาจากคำสั่งต่อไปนี้ คำสั่ง 1. FREQUENCIES 2. CROSSTABS 4. EXPLORE 3. DESCRIPTIVES สถิติพื้นฐาน Frequencies, Percents Mean, Median, Mode Variance, Standard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาจากคำสั่งต่อไปนี้ คำสั่ง 1. FREQUENCIES 2. CROSSTABS 4. EXPLORE 3. DESCRIPTIVES สถิติพื้นฐาน Frequencies, Percents Mean, Median, Mode Variance, Standard."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาจากคำสั่งต่อไปนี้ คำสั่ง 1. FREQUENCIES 2. CROSSTABS 4. EXPLORE 3. DESCRIPTIVES สถิติพื้นฐาน Frequencies, Percents Mean, Median, Mode Variance, Standard Deviation ภาพ Chart, Histogram Stem-and-Leaf Plot, Box Plot สถิติพื้นฐานที่มีโอกาสนำไปใช้ บ่อย เอก สาร หน้า 1

3 1. FREQUENCIES คำสั่ง FREQUENCIES VARIABLES = sex /BARCHART FREQ /ORDER = ANALYSIS. ผู้ชายคิดเป็นร้อยละคือ = = 38.0% ค่าร้อยละของผู้ชายเมื่อหัก ค่าสูญ หาย ออกแล้วคือ = = 40.4% ผู้ชายมีจำนวน 19 คน ค่าสูญ หาย หัก ค่าสูญหาย ออกแล้ว เอกสา ร หน้า 1-2

4 แผนภู มิ เอกส าร หน้า 3-4

5 เมื่อนำตารางแจกแจงความถี่ 2 ตาราง มารวมกันเป็น 1 ตาราง จะมีชื่อว่า Contingency table หรือ Crosstabulation เมื่อนำตัวแปร SEX และ I4NEW มาอยู่ในตารางเดียวกัน จะได้ Contingency table หรือ Crosstabulation ดังหัวข้อ CROSSTABS ต่อไปนี้ ตารางที่ 1 ตัวแปร SEX ตารางที่ 2 ตัวแปร I4NEW เอกส าร หน้า 2,4

6 2. CROSSTABS คำสั่ง CROSSTABS /TABLES=sex BY i4new /FORMAT= AVALUE TABLES /CELLS= COUNT /BARCHART. หัวตาราง หลัก หัวตาราง รอง COUNT คือ จำนวน หรือ ความถี่ ตัว แปร ตัวที่ 1 SEX ตัวแปรตัวที่ 2 I4NEW เอกสาร หน้า 4-6

7 คำสั่งย่อย /CELLS= COUNT EXPECTED. เรียก Cell(2, 1) EXPECTED Cell(2, 1) = Cell(4, 1) = Cell(i, j) = แถวนอน ที่ 2 แถวตั้ง ที่ 1 เอกส าร หน้า 6-8

8 ผลลัพธ์จากคำสั่งย่อย /CELLS= COUNT ROW. ค่าร้อยละของ Cell(2, 1) = ค่าร้อยละของ Cell(4, 1) = % within SEX หรือ ROW เอกสารหน้า 8

9 ผลลัพธ์จากคำสั่งย่อย /CELLS= COUNT COLUMN. ค่าร้อยละของ Cell(2, 1) = ค่าร้อยละของ Cell(4, 1) = % within I4NEW หรือ COLUMN เอกสารหน้า 9

10 ผลลัพธ์จากคำสั่งย่อย /CELLS= COUNT TOTAL. ค่าร้อยละของ Cell(2, 1) = ค่าร้อยละของ Cell(4, 1) = % of Total เมื่อรวมทั้ง 5 ตาราง ที่ผ่านมาแล้ว จะได้ตารางรวมทั้งหมด ดังจอภาพต่อไป เอกสารหน้า 10

11 ผลลัพธ์จากคำสั่งย่อย /CELLS= COUNT EXPECTED ROW COLUMN TOTAL. ผล การ คำนว ณ ที่ผ่าน มา เอกสารหน้า 11

12 ตาราง 3 มิติ ( ตัวแปร 3 ตัว ) เช่น /TABLES=sex BY i4new BY edu. คุม โดย ED U เอกสารหน้า 12

13 3. DESCRIPTIVES คำสั่ง DESCRIPTIVES VARIABLES=i4 /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX SEMEAN KURTOSIS SKEWNESS. จากคำสั่งนี้จะได้ ผลลัพธ์ภาพต่อไป

14 ผลลัพธ์ของคำสั่ง DESCRIPTIVES N = 50 Range คือ Max - Min = 4 - 2 = 2 Sum คือ 144 Mean คือ 2.88 Std. Error 8.40E-02 หรือ 0.084 Std. Deviation คือ.59 Variance คือ.353 Skewness คือ.031 Kurtosis คือ -.106 เอกสารหน้า 13-14

15 ความเบ้ (Skewness) ถ้า Skewness = 0 แล้ว เส้นโค้งจะไม่ มีความเบ้ เบ้ ซ้าย เบ้ ขวา เอกสารหน้า 15-16

16 ความโด่ง (Kurtosis) ถ้า Kurtosis = 0 แล้ว เส้นโค้งจะมีความ เป็นปกติหรือโด่งปกติ โด่ง มาก โด่ง น้อย เอกสารหน้า 17

17 4. EXPLORE คำสั่ง COMPUTE satisf = i1+i2+i3+i3+i4+i5+i6+i7. EXAMINE VARIABLES=satisf /PLOT BOXPLOT STEMLEAF /COMPARE GROUP /STATISTICS DESCRIPTIVES. เอกสารหน้า 20- 21

18 ฮิสโทแกรม (Histogram) ค่าต่ำสุด คือ 16 อยู่ในชั้น แรก ค่าสูงสุด คือ 32 อยู่ในชั้น สุดท้าย ข้อมูลส่วนใหญ่ ในที่นี้อยู่ในชั้น ที่ 5 โดยจุดกึ่งกลาง คือ 24 เอกสารหน้า 22-23

19 Stem-and-Leaf Plot SATISF Stem-and-Leaf Plot Frequency Stem & Leaf 8.00 1. 67778899 28.00 2. 0000111222222333333444444444 10.00 2. 5555667889 2.00 3. 00 1.00 Extremes (>=32) Stem width: 10.00 Each leaf: 1 case(s) ภาพ 4.4 ต้นและใบของตัวแปร satisf บรรทัดแรกมีความถี่ เท่ากับ 8 ประกอบด้วยข้อมูล ต่อไปนี้คือ 16, 17, 18, 19, 19 Stem width: 10 บรรทัดที่สองมีความถี่ เท่ากับ 28 บรรทัดที่สามมีความถี่ เท่ากับ 10 บรรทัดที่สี่มีความถี่เท่ากับ 2 ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ คือ 30, 30 ข้อมูลสุดขีดมีหนึ่ง รายการคือ 32 เอกสารหน้า 24-25

20 Box Plot 1 คำสั่ง EXAMINE VARIABLES = satisf. เส้น Median Outli er เส้นหนวด แสดงค่าสูงสุด ของข้อมูล ที่ยังไม่สูงผิดปกติ = Q 3 +1.5(IQR) ด้านบนคือ Q 3 ด้านล่างคือ Q 1 ภาพกล่องของตัว แปร satisf เอกสารหน้า 26

21 Box Plot 2 คำสั่ง EXAMINE VARIABLES = satisf BY edu. ภาพกล่องของตัวแปร satisf เมื่อแบ่ง ตามระดับการศึกษา ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี ความเห็น แตกต่างกันมากที่สุด ( กล่อง ใหญ่ที่สุด ) ปริญญาโทและเอก มีมัธย ฐานเท่ากัน ต่อไปดู การเปรียบเทียบ ความเบ้ 3 แบบ เอกสารหน้า 27

22 แบบที่ 1 ข้อมูลส่วนใหญ่ มีค่าสูง มัธยฐานชิดขอบบน ของกล่อง เบ้ ซ้าย เบ้ ซ้าย 2 ภาพนี้มาจากข้อมูลชุดเดียวกัน ( แจก แจงเหมือนกัน ) เอกสารหน้า 27

23 ข้อมูลแจก แจงปกติ มัธยฐานอยู่ตรงกึ่งกลาง ของกล่อง แบบที่ 2 สมมา ตร สมมา ตร 2 ภาพนี้มาจากข้อมูลชุดเดียวกัน ( แจกแจงเหมือนกัน ) เอกสารหน้า 28

24 ข้อมูลส่วนใหญ่ มีค่าต่ำ มัธยฐานชิดขอบล่าง ของกล่อง แบบที่ 3 เบ้ขวา เบ้ ขวา 2 ภาพนี้มาจากข้อมูลชุดเดียวกัน ( แจกแจงเหมือนกัน ) เอกสารหน้า 28


ดาวน์โหลด ppt มาจากคำสั่งต่อไปนี้ คำสั่ง 1. FREQUENCIES 2. CROSSTABS 4. EXPLORE 3. DESCRIPTIVES สถิติพื้นฐาน Frequencies, Percents Mean, Median, Mode Variance, Standard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google