งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวแปร ชุด การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 - ตัวแปรชุด (Array) 1 มิติ - ตัวแปรชุด (Array) 2 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวแปร ชุด การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 - ตัวแปรชุด (Array) 1 มิติ - ตัวแปรชุด (Array) 2 มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวแปร ชุด การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 - ตัวแปรชุด (Array) 1 มิติ - ตัวแปรชุด (Array) 2 มิติ

2 2 จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม • สามารถบอกถึงลักษณะต่าง ๆ ของตัวแปร ชุดได้ • สามารถใช้ตัวแปรชุด 1 มิติ ในการเขียน โปรแกรมได้ • สามารถใช้ตัวแปรชุด 2 มิติ ในการเขียน โปรแกรมได้ • สามารถนำตัวแปรชุดไปประยุกต์ใช้ในการ เขียนโปรแกรมได้

3 3 ตัวแปรชุด (Arrays) กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิดข้อมูลเป็นอย่างเดียวกัน อ้างถึงกลุ่มข้อมูลชุดนี้ ด้วยชื่อตัวแปรเดียวกัน ข้อมูลแต่ละตัวเรียกว่าเป็นสมาชิกของตัวแปรชุด สมาชิกแต่ละตัวจะมีหมายเลข / ดัชนี ( index) กำกับ สมาชิกตัวที่ ๑ สมาชิกตัวที่ ๒ สมาชิกตัวที่ N...

4 4 ตัวแปรชุด (Arrays) • การประกาศตัวแปรชุด • การอ้างถึงหรือการเรียกใช้ข้อมูลของ ตัวแปรชุด • ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดกับตัว แปรพอยน์เตอร์ • การส่งผ่านตัวแปรชุดให้กับฟังก์ชัน ตัวแปรชุด (Array) หมายถึง ตัวแปรที่มีชื่อ เดี่ยว ซึ่งมีตัวเลขกำกับชื่อตัวแปรนั้น ๆ โดย สามารถเก็บข้อมูลได้ในลักษณะเดียวกับตัว แปรหลายตัว

5 5 ตัวแปรชุด 1 มิติ (One Dimension) เป็นตัวแปรชุดที่มีเลขแสดงตำแหน่ง เพียงตัวเดียว รูปแบบ ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [ จำนวนสมาชิก ] ในตัวแปรชุดนั้นดัชนี (index) ของตัว สมาชิกจะเริ่มที่ 0 เสมอ

6 6 ตัวอย่าง •int a[5]; • หมายถึง a เป็นอาร์เรย์ที่มี 5 สมาชิก โดย สมาชิกทุกตัวเก็บค่าเป็นจำนวนเต็มและ สมาชิกทุกตัวใช้พื้นที่ในหน่วยความจำ 2 ไบท์ ชื่อสมาชิก [ ดัชนี ] a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] ข้อมูลในอาร์เรย์ 1525088742

7 7 ตัวอย่าง •float price[5]; • หมายถึง price เป็นอาร์เรย์ที่มี 5 สมาชิก โดยสมาชิกทุกตัวเก็บค่าเป็นทศนิยมและ สมาชิกทุกตัวใช้พื้นที่ในหน่วยความจำ 4 ไบท์ ชื่อสมาชิก [ ดัชนี ] price[0] price[1] price[2] price[3] price[4] ข้อมูลในอาร์เรย์ 15.5 0 250. 00 8.5087.7 5 42.4 5

8 8 การกำหนดค่าให้กับอาร์เรย์ • การกำหนดค่าให้กับอาร์เรย์มี 2 ลักษณะ คือ - การกำหนดค่าให้กับสมาชิกทุกตัว เป็นการกำหนดค่าให้กับสมาชิกทุกตัวใน ขณะที่ประกาศชนิด ตัวแปร - การกำหนดค่าให้กับสมาชิกตัวใดตัวหนึ่ง เป็นการกำหนดค่าให้กับสมาชิกเฉพาะตัว สมาชิกตัวอื่นไม่ถูก กำหนดค่า

9 9 การกำหนดค่าให้กับ สมาชิกทุกตัว •1. การกำหนดค่าให้กับอาร์เรย์ที่มีค่าเป็น ตัวเลข รูปแบบ ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [ จำนวนสมาชิก ] = {value-list} value-list หมายถึง ค่าคงที่ที่ต้องการกำหนดให้ อาร์เรย์ โดยแต่ละค่าต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย คอมม่า และทั้งหมดต้องเขียนอยู่ในเครื่องหมาย วงเล็บปีกกา {}

10 10 ตัวอย่าง int X[5] = {5, 2, 4, 1, 3}; int X[ ] = {5, 2, 4, 1, 3}; 5 2413 X[0] X[1] X[2] X[3] X[4]

11 11 การกำหนดค่าให้กับ สมาชิกทุกตัว ( ต่อ ) •2. การกำหนดค่าให้กับอาร์เรย์ชนิด Character การกำหนดค่าทีละหลายตัว รูปแบบ ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [ จำนวนสมาชิก ] = {value-list} ตัวอย่าง char a[5] = {‘L’,’O’,’V’,’E’,’\o’}

12 12 การกำหนดค่าให้กับอาร์เรย์ ชนิด Character char id[8] = { ‘ 2 ’, ’ 3 ’, ’ 0 ’, ’ 5 ’, ’ 1 ’, ’ 7 ’, ’ 1 ’, ’ \0 ’ }; id[0] id[1] id[2] id[3] id[4] id[5] id[6] id[7] ‘2’‘3’‘0’‘5’‘1’‘7’ ‘1’‘1’‘ \0 ’

13 13 การกำหนดค่าให้กับ สมาชิกทุกตัว ( ต่อ ) • การกำหนดค่าให้กับอาร์เรย์ชนิด Character การกำหนดเป็นข้อความ รูปแบบ ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [ จำนวน สมาชิก ] = “ ข้อความ ” ตัวอย่าง char a[5] = “LOVE” char a[ ] = “LOVE”

14 14 การกำหนดค่าให้กับ สมาชิกตัวใดตัวหนึ่ง เป็นการกำหนดค่าให้กับสมาชิก เฉพาะตัว ตัวอย่าง int num[4]; num[3] = 120; char str[10]; str[5] = ‘V’;

15 15 ตัวอย่าง # include void main ( ) { int data [5] = {10, 20, 30, 40, 50}; printf(“data[2] = %d\n”,data[2] ); printf(“data[4] = %d\n”,data[4] ); }

16 16 ตัวอย่า ง • กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสมาชิกทุกตัวของ score มีค่าเป็น 0 000... score[0] score[1] score[9] int i, score[10]; for (i= 0; i<10; i++) score[i] = 0;

17 17 ตัวอย่าง • เรียงลำดับคะแนนจากน้อยไปมาก #define N 5 : int i, j, tmp, score[N]= {5, 2, 4, 1, 3}; for (i = 0; i< N -1; i++) for (j = i+1; j< N; j++) if (score[i] > score[ j]) { tmp = score[i]; score[i] = score[ j]; score[j] = tmp; }

18 18 #include void main() { clrscr(); int i,a=0,num[5]; float sum=0,aver=0; while (a<=4) { printf("input number "); scanf("%d",&num[a]); sum = sum+num[a]; a++; } i=0; while (i<=4) { printf("num[%d] is %d \n",i,num[i]); i++; } aver = sum/i; printf("\n\n sum of %d number is %.2f",i,aver); getch(); }

19 19 ตัวแปรชุด หลายมิติ • ตัวแปรชุด 2 มิติ ( two dimensional arrays) หมายถึง อาร์เรย์ที่มีชุดอินเด็กซ์ จำนวน 2 ชุด โดยชุด แรกจะเป็นตัวเลขที่แสดงตำแหน่งแถว และชุดที่สองจะเป็น ตัวเลขแสดงตำแหน่งคอลัมน์ รูปแบบ ชนิดตัวแปร ชื่อตัวแปร [ จำนวนสมาชิกที่ 1] [ จำนวน สมาชิกที่ 2]; 0 1 2 3 เช่น int num [3][4]; 0 1 3 [0][0][0][1][0][2][0][3] [1][0][1][1][1][2][1][3] [2][0][2][1][2][2][2][3]

20 20 • ตัวแปรชุด 2 มิติ (two dimensional arrays) int a[2][3] ={{1,2,3},{4,5,6}}; • เพื่อเข้าให้ถึงข้อมูลซึ่งเป็นสมาชิกของตัวแปรชุด จะต้องใช้ตัวบ่งชี้เท่ากับจำนวนมิติ a[0][0] /* สมาชิกที่อยู่ในแถวแรก สดมภ์แรก */ a[1][2] /* สมาชิกที่อยู่ในแถวที่สอง สดมภ์ที่ ๓ */ a[k][k+1] /* สมาชิกที่อยู่ในแถว k สดมภ์ k+1*/ 123 456 แถว 0 แถว 1

21 21 ตัวอ ย่าง Void main() { int tw[3][4] = { {2,4,6,8},{1,3,5,7},{1,2,3,4} }; int r,c; clrscr(); for (r=0;r<=2;r++) { printf (“\n”); for (c=0;c<=3;c++) printf(“%d\t”,tw[r][c]); } ผลรัน 2 4 6 8 1 3 5 7 1 2 3 4

22 22 สรุ ป • ตัวแปรชุด หมายถึง กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิด ข้อมูลเป็นอย่างเดียวกัน อ้างถึงกลุ่มข้อมูลชุดนี้ ด้วยชื่อตัวแปรเดียวกัน และ อ้างถึงสมาชิกแต่ละ ตัวด้วยชื่อตัวแปรชุดพร้อมระบุหมายเลข / ดัชนี • การประกาศตัวแปรชุด (1) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ จำนวนสมาชิก ในมิติที่ 1] [ จำนวน สมาชิกในมิติที่ 2 ]; (2) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ] = { ค่าคงที่ตัวที่ 1, ค่าคงที่ตัวที่ 2,…, ค่าคงที่ตัวสุดท้าย }; (3) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [n] = { ค่าคงที่ตัวที่ 1, ค่าคงที่ตัวที่ 2, …, ค่าคงที่ตัวสุดท้าย };

23 23 • การอ้างถึงหรือการเรียกใช้ข้อมูลของตัวแปรชุด ชื่อตัวแปรชุด [ ดัชนี หรือ ตัวบ่งชี้ ] ในภาษา C ดัชนี – มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม – ดัชนีตัวแรกมีค่าเป็น 0 เสมอ – อาจอยู่ในรูปค่าคงที่ หรือ ตัวแปร หรือ นิพจน์ที่ ให้ค่าเป็นจำนวนเต็ม – จำนวนมิติของตัวแปรชุด จะบอกถึงจำนวนดัชนี ที่ต้องใช้เพื่อระบุถึงสมาชิกของตัวแปรชุด สรุป ( ต่อ )

24 24 แบบฝึก หัด • จงเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง อาร์เรย์ 5 สมาชิก แล้วรับค่า เข้าทางคีย์บอร์ด ไปเก็บไว้ใน อาร์เรย์ แล้วหาค่าต่ำสุดของ ค่าที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวแปร ชุด การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 - ตัวแปรชุด (Array) 1 มิติ - ตัวแปรชุด (Array) 2 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google