งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเขียนโปรแกรม ด้วยคำสั่งเบื้องต้น. 2 การรับ ข้อมูล คำสั่ง scanf ( “ รูปแบบ ”, อาร์กิวเมนต์ 1, อากิวเมนต์ 2,..) ; เป็นฟังก์ชันใช้รับข้อมูลมาเก็บในตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเขียนโปรแกรม ด้วยคำสั่งเบื้องต้น. 2 การรับ ข้อมูล คำสั่ง scanf ( “ รูปแบบ ”, อาร์กิวเมนต์ 1, อากิวเมนต์ 2,..) ; เป็นฟังก์ชันใช้รับข้อมูลมาเก็บในตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเขียนโปรแกรม ด้วยคำสั่งเบื้องต้น

2 2 การรับ ข้อมูล คำสั่ง scanf ( “ รูปแบบ ”, อาร์กิวเมนต์ 1, อากิวเมนต์ 2,..) ; เป็นฟังก์ชันใช้รับข้อมูลมาเก็บในตัว แปร ตัวแปรทุกตัวต้องมีเครื่องหมาย & นำหน้ายกเว้นตัวแปรชุด การรับข้อมูลต้องกำหนด รูปแบบ (Format code) ของข้อมูล ให้สอดคล้องกับชนิดของข้อมูลที่ รับเข้า

3 3  รหัสรูปแบบ (formal code) %d แสดงค่าจำนวนเต็ม ชนิด integer %ld แสดงค่าจำนวนเต็มชนิด long %c แสดงค่าที่เป็นตัวอักขระ %s แสดงค่าที่เป็นสาย อักขระ (string) %f แสดงค่าที่เป็นตัวเลขมี จุดทศนิยม

4 4 รูปแบบ (Format code) ของการแสดงผล รูปแบบ คำอธิบายการใช้งาน d, i ข้อมูลจำนวนเต็มและแปลงข้อมูลเป็น int ld ข้อมูลจำนวนเต็มและแปลงข้อมูล เป็น long u ข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวกและแปลง ข้อมูลเป็น unsigned O ข้อมูลเป็นเต็มบวกเลขฐาน 8 และ แปลงข้อมูลเป็น unsigned x, X ข้อมูลเป็นเต็มบวกเลขฐาน 16 และแปล ข้อมูลเป็น unsigned c ข้อมูลเป็นอักขระ 1 ตัว s ข้อมูลเป็นสตริง f ข้อมูลทศนิยมและแปลงข้อมูลเป็น float lf ข้อมูลทศนิยมและแปลงข้อมูลเป็น double

5 5 การจัดรูปแบบ การรับข้อมูล  ต้องมีเครื่องหมาย % และ Format code อยู่ใน “ ” เช่น “ % d %s ” ให้กับ ตัวแปรที่ใช้ เก็บข้อมูล  การจัดเครื่องหมายและรูปแบบต้อง สอดคล้องกัน  การจัดเครื่องหมายและรูปแบบ เรียงลำดับกัน

6 6 เช่น รับข้อมูลเดือนและปีเป็น จำนวนเต็ม ใช้คำสั่ง int month, year; scanf (“%d %d”, &month, &year);

7 7 ตัวอย่างการรับข้อมูล scanf (“%d/%d/%d”, &day, &month, &year); ข้อมูลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบ 20/7/2001 เราสามารถกำหนดขนาดของ ข้อมูลได้ เช่น scanf(“%2d%2d%4d”, &day, &month, &year); ข้อมูลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบคือ 20072001

8 8 ฟังก์ชันมาตรฐานใช้ แสดงผลทางจอภาพ printf  printf ( สายอักขระ ) ;  printf (“ รูปแบบ ”, อากิวเมนต์ 1, อากิว เมนต์ 2,.. ) ; หรือ Control ต้องอยู่ใน “ ” ซึ่งเป็นข้อความ / รูปแบบ (Format code) หน้าที่ของฟังก์ชันคือ ส่งข้อความหรือส่งตัวแปรมาพิมพ์ค่า โดยส่งผ่านทางอากิวเมนต์และต้องสอดคล้อง กับรูปแบบที่กำหนด

9 9 เช่น printf ("One = 1 two = 2") ; printf ("One = %d two = %d", 1, 2) ; ตัวอย่าง printf รูปแบบ printf ( สายอักขระ ); printf (“ รูปแบบ ”, อากิวเมนต์ 1, อากิวเมนต์ 2,.. ) ;

10 10  รหัสรูปแบบ (formal code) %d แสดงค่าจำนวนเต็มชนิด integer %ld แสดงค่าจำนวนเต็มชนิด long %c แสดงค่าที่เป็นตัวอักขระ %s แสดงค่าที่เป็นสายอักขระ (string) %f แสดงค่าที่เป็นตัวเลขมีจุด ทศนิยม ตัวอย่าง printf(“One = %d Two = %d”, 1,2); ผลลัพธ์ทางจอภาพ One = 1Two = 2

11 11 รูปแบบ (Format code) ของการแสดงผล รูปแบบ คำอธิบายการใช้งาน d, i ข้อมูลจำนวนเต็มและแปลงข้อมูลเป็น int ld ข้อมูลจำนวนเต็มและแปลงข้อมูล เป็น long u ข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวกและแปลง ข้อมูลเป็น unsigned O ข้อมูลเป็นเต็มบวกเลขฐาน 8 และ แปลงข้อมูลเป็น unsigned x, X ข้อมูลเป็นเต็มบวกเลขฐาน 16 และแปล ข้อมูลเป็น unsigned c ข้อมูลเป็นอักขระ 1 ตัว s ข้อมูลเป็นสตริง f ข้อมูลทศนิยมและแปลงข้อมูลเป็น float lf ข้อมูลทศนิยมและแปลงข้อมูลเป็น double

12 12 เช่น char name[ ] = “Mickey”; int age = 20; printf(“%s is %d years old.”, name, age); ผลลัพธ์ที่ได้คือ Mickey is 20 years old.

13 13 ตัวอย่างพิมพ์ข้อความใด ๆ ออกทางจอภาพ printf(“Good morning.”); ผลลัพธ์ที่ได้คือ Good morning.

14 14 ตัวอย่าง การแทนที่ตัวแปรที่เกิด จากการคำนวณ int x, y; x = 7; y = 2; printf(“The sum of %d and %d is %d\n”, x, y, x+y); ผลลัพธ์ที่ได้คือ The sum of 7 and 2 is 9 _

15 15 ฟังก์ชัน printf( ) ใช้ในการแสดงผล ออกทางจอภาพ เราสามารถ จัดผลลัพธ์ให้แสดงใน รูปแบบ ที่ต้องการได้ เช่น printf(“The sum of %5d and %5d is %5d\n”, a, b, a+b); ผลลัพธ์ของการทำงานคือ The sum of 7 and 2 is 9 _

16 16 การใช้เครื่องหมายจัดรูปแบบ การแสดงผล  เครื่องหมายลบ ใช้พิมพ์ข้อมูลชิดขอบ ซ้ายของฟิลด์ ถ้าไม่ระบุ จะชิดขอบ ขวา  สตริงตัวเลข ระบุความกว้างของฟิลด์  จุดทศนิยม กำหนดความกว้างของ ทศนิยม หรือจำนวนอักขระที่ต้องการ นำไปแสดง  เครื่องหมายดังกล่าวข้างต้นต้องอยู่ ระหว่าง % และ Format code

17 17 ตัวอย่าง float x=43.34, y=2.231; printf(“Minus %f with %f, answer is %f”, x, y, x-y); ผลลัพธ์ของการทำงานคือ Minus 43.340000 with 2.231000, answer is 41.109000 ผลลัพธ์ของการทำงานคือ Minus 43.34 with 2.23, answer is 41.11_ แต่หากกำหนด printf(“Minus %4.2f with %4.2f, answer is %4.2f”);

18 18 การจัดรูปแบบเมื่อใช้สัญลักษณ์ – ประกอบในรูปแบบทำให้เกิดการบังคับ ให้การแสดงผลชิดทางด้านซ้ายมือ ตัวอย่าง แสดงตัวอย่างการ จัดรูปแบบของการแสดงผล #include void main( ) { clrscr( );

19 19 printf("\n[%s]", "Computer"); printf("\n[%2s]", "Computer"); printf("\n[%.3s]", "Computer "); printf("\n[%10s]", "Computer"); printf("\n[%-10s]", "Computer"); printf("\n[%-10.3s]", "Computer"); printf("\n"); [Computer] [Com] [ Computer] [Com ]

20 20 printf("\n[%d]", 100); printf("\n[%.2d]", 100); printf("\n[%10d]", 100); printf("\n[%-10d]", 100); printf("\n[%-10.2d]", 100); printf("\n[%f]", 32.5762); printf("\n[%.2f]", 32.5762); printf("\n[%10.2f]", 32.5762); printf("\n[%-10.2f]", 32.5762); [100] [32.576 200] [32.58]

21 21 ตัวอย่าง การรับข้อมูลเพื่อ นำมาแสดงผล #include void main( ) { char name[100]; printf("What is your name ?\n"); scanf("%s", &name); printf("Very glad to know you, "); printf("%s.",name); } ผลลัพธ์ของการทำงาน What is your name ? Willy Very glad to know you, Willy.

22 22 ฟังก์ชั่น getch()  ฟังก์ชั่น getch() เป็นฟังก์ชั่นหยุดรับอักษรทาง คีย์บอร์ด 1 ตัว และไม่แสดงผลทางจอภาพ #include void main( ) { clrscr( ); printf (“Good morning “); getch(); }

23 23 แบบฝึกหั ด  เขียนโปรแกรมรับชื่อ – นามสกุล เพศ วันเกิด ที่อยู่ ( จังหวัด ) จากนั้นแสดงในแนวนอน  หาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยใช้สูตร พ. ท. สามเหลี่ยม = ½ * ฐาน * สูง  เขียนโปรแกรมรับตัวเลขมา 5 ค่าแล้วบอก ค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงผลทางจอภาพ


ดาวน์โหลด ppt 1 การเขียนโปรแกรม ด้วยคำสั่งเบื้องต้น. 2 การรับ ข้อมูล คำสั่ง scanf ( “ รูปแบบ ”, อาร์กิวเมนต์ 1, อากิวเมนต์ 2,..) ; เป็นฟังก์ชันใช้รับข้อมูลมาเก็บในตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google