งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบกลาง ภาค วิชาสื่อ ประสม ง 32243 ครูพิมพ์พร เพ็ชอินทร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบกลาง ภาค วิชาสื่อ ประสม ง 32243 ครูพิมพ์พร เพ็ชอินทร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบกลาง ภาค วิชาสื่อ ประสม ง 32243 ครูพิมพ์พร เพ็ชอินทร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

2 1. ข้อใดคือคุณสมบัติของ โปรแกรม Illustrator ก.ตัดต่อภาพ ข.สร้างเว็บไซต์ ค.วาดภาพ ง.นำเสนอ

3 2. ข้อใดเป็นนามสกุลของ โปรแกรม Illustrator ก..fls ข..doc ค..Psd ง..Ai

4 3. โปรแกรม Illustrator เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ก.บริษัทอะโดบีการ์เม้น ข.บริษัทอะโดบีจำกัด ค.บริษัทอะโดบีแอดวาน ง.บริษัทอะโดบีซิสเต็มส์

5 4. Illustrator รุ่นแรก เกิดขึ้นเมื่อ ค. ส. ใด ก. 1986 ข. 1987 ค. 1988 ง. 1989

6 5. ข้อใดเป็น version ล่าสุดของ Illustrator ก. 10.0 ข. 11.0 ค. Cs3 ง. Cs5

7 6. ข้อใดคือลักษณะของภาพแบบ Vector ก. ภาพมีสีสันสดใส สมจริง ข. ภาพคมชัด เม็ดสีไม่ แตกเมื่อย่อขยาย ค. ภาพที่มีค่าสีเหมือน ภาพจริง ง. ภาพที่มีความละเอียด สวยงาม

8 7. ภาพชนิดใดคือภาพที่เกิดจาก เม็ดสีเล็ก ๆ มาประกอบกัน ก. Bitm ap ข. Vecto r ค. RGB d ง. CMY K

9 8. ข้อใดเป็นวิธีย่อขยายกระดาษ ทำงาน ก. Alt + หรือ - ข. Shift + หรือ - ค. Insert + หรือ - ง. Ctrl + หรือ -

10 9. ส่วนใดของโปรแกรมคือ แถบ เมนู (Menu Bar) ก. พื้นที่อยู่ของชุดคำสั่งทุก รูปแบบของโปรแกรม ข. เครื่องมือปรับแต่งการ ทำงาน ค. เครื่องมือในการจัดการ ภาพ ง. กรอบหน้ากำหนด คุณสมบัติในการทำงาน

11 10. ชุดเครื่องมือใดใช้สำหรับวาด รูปทรงเรขาคณิต ก.ข.ค.ง.ก.ข.ค.ง.

12 11. ข้อใดคือการใช้งานพาเลท ซิ มโบล (Palate Symbol) ก. การสร้าง ภาพใหม่ ข. การเปลี่ยน วัตถุ ค. การเลือกใช้ ภาพสำเร็จ ง. การสร้าง ภาพบุคคล

13 12. ข้อใดคือลักษณะของงานที่สร้างจาก โปรแกรม Illustrator CS3 ก. การสร้างงานจากการ วาดจุด ข. การสร้างภาพลายเส้น ค. การสร้างภาพ ประกอบการออกแบบ ง. ถูกทุกข้อ

14 13. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการนำ โปรแกรม Illustrator CS3 มาใช้งาน ก. งานสิ่งพิมพ์ ข. งาน ออกแบบ กราฟิก ค. งาน ถ่ายภาพ ง. งานสร้าง การ์ตูน

15 14. ข้อใดไม่ใช่หน้าการทำงานของ Tool Box ก. การ ตกแต่ง ภาพ ข. การเลือก วัตถุ ค. การเปิด วัตถุ ง. การหมุน วัตถุ

16 15. ข้อใดคือการเปิด Tool Box ขึ้นมาทำงาน ก. Effect > Tool ข. Help > Tool ค. Object > Tool ง. Window > Tool

17 16. ข้อใดคือไฟล์มาตรฐานของโปรแกรม Adobe Illustrator ก..Ai ข..iA ค..AT ง..TA

18 17. คำสั่งใดคือการบันทึกไฟล์เพื่อนำภาพ ไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ ก. File > Save ข. File > Save As… ค. File > Save a Copy… ง. File > Save foe Web & Devices…

19 18. เครื่องมือใดใช้ลบและตัดแต่ง วัตถุ ก.ข.ค.ง.ก.ข.ค.ง.

20 19. ส่วนเครื่องมือหลักใดใช้ปรับแต่งวัตถุ ก. Menu bar ข. Control panel ค. Tool box ง. Page Grid

21 20. เครื่องมือใดเรียกใช้งาน Symbol ก.ข.ค.ง.ก.ข.ค.ง.

22 21. เครื่องมือใดใช้พิมพ์ข้อความ ลงในชิ้นงาน ก.ข.ค.ง.ก.ข.ค.ง.

23 22. ข้อใดคือลักษณะเลเยอร์ (Layer) ก. กล่องข้อความ ข. อุปกรณ์กำหนด ตำแหน่ง ค. ชั้นของภาพกราฟิกที่ ทับซ้อนกันอยู่ ง. ตัวช่วยจัด หน้ากระดาษ

24 23. ใดคือความสำคัญของการ ลำดับเลเยอร์ (Layer) ก. จัดความสำคัญของขนาด วัตถุ ข. เรียงลำดับขนาดของวัตถุ ค. ทำให้สีของภาพชัดเจน ขึ้น ง. แสดงผลวัตถุตาม ตำแหน่งที่ต้องการ ให้อยู่ด้านหน้าหรือ ด้านหลัง

25 24. ข้อใดคือปุ่มการแสดงผล ของเลเยอร์ ก.ข.ค.ง.ก.ข.ค.ง.

26 25. ข้อใดคือการเปลี่ยนชื่อของเล เยอร์ ก. ลากเลเยอร์ที่ต้องการ เปลี่ยนชื่อ ข. คลิกขวาเลเยอร์ที่ ต้องการเปลี่ยนชื่อ ค. นำเมาส์ไปชี้เลเยอร์ที่ ต้องการเปลี่ยนชื่อ ง. ดับเบิลคลิกเลเยอร์ที่ ต้องการเปลี่ยนชื่อ

27 26. โหมดสีใดที่เหมาะสำหรับงาน ออกแบบสิ่งพิมพ์ ก. CMYK ข. RGB ค. web ง. print

28 27. ข้อไม่เป็นเครื่องมือสำหรับ เลือกวัตถุ ก.ข.ค.ง.ก.ข.ค.ง.

29 28. งานใดต่อไปนี้ควรใช้โปรแกรม Illustrator CS3 ในการสร้างชิ้นงาน ก. งานออกแบบ ข. งานออกแบบ การนำเสนอ ค. การทำแผ่นพับ ง. การสร้าง เว็บไซต์

30 29. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง โปรแกรม Photoshop กับ Illustrator ก. Illustrator ใช้ทำงาน raster ส่วน Photoshop ใช้ทำงาน vector ข. Illustrator สร้างรูป ส่วน Photoshop ใช้แต่งรูป ค. Illustrator ใช้แต่งรูป ส่วน Photoshop สร้างรูป ง. ไม่มีข้อใดถูก

31 30. การสั่งแบบ Save As คือข้อใด ก. การบันทึกเอกสารในชื่อ เดิม ข. การบันทึกเอกสารโดย เปลี่ยนชื่อใหม่ ค. การบันทึกเอกสารซ้ำโดย ไม่ทับเอกสารเดิม ง. การบันทึกโครงร่างการ ออกแบบ

32 คำสั่ง : จงตอบคำถามให้ถูกต้อง จงบอกความสามารถที่ มากขึ้นของ Illustrator CS 3


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบกลาง ภาค วิชาสื่อ ประสม ง 32243 ครูพิมพ์พร เพ็ชอินทร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google