งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การรับค่าและแสดงผล. 2 Function แสดงผลออกทางจอภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การรับค่าและแสดงผล. 2 Function แสดงผลออกทางจอภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การรับค่าและแสดงผล

2 2 Function แสดงผลออกทางจอภาพ

3 3 •control อยู่ภายใต้เครื่องหมาย “” ประกอบด้วย –ข้อความ –รหัสควบคุมการแสดงผล –Format code หลังเครื่องหมาย % •argument list ตัวแปร, ค่าคงที่ ถ้า > 1 ตัว คั่นด้วยเครื่องหมาย, printf(control,argument list);

4 4 รหัสควบคุมการแสดงผล •\n ขึ้นบรรทัดใหม่ •\t เว้นระยะ 6 ตัวอักษร •\r cursor ชี้อยู่ต้นบรรทัด •\f เว้นการแสดงผลไป 1 หน้า •\b cursor ถอยหลังไป 1 ตัวอักษร พร้อมลบตัวอักษรไปด้วย •\a มีเสียง •\” พิมพ์เครื่องหมาย ” •\’ พิมพ์เครื่องหมาย ‘ ตัวนี้ใช้บ่อย

5 5 Format Code •%d ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (เลขฐาน10) •%f ข้อมูลที่เป็นตัวเลขทศนิยม (float,double) •%c ข้อมูลที่เป็น ตัวอักษร •%s ข้อมูลที่เป็นข้อความ •% เครื่องหมาย %

6 6 แสดง Output printf(“Number is %d“,500); int age=20; printf(“You are %d year\’s old.”,age); int num1=3,num2=10,ans; ans=num1+num2; printf(“Summary of %d and %d = %d”,num1,num2,ans); ตอบ Number is 500 ตอบ You are 20 year’s old. ตอบ Summary of 3 and 10 = 13

7 7 ผลการ Run #include void main() { int number = 10; float tax = 5.5, rate = 40.25; printf(“Number = %d\nTax = %f\nRate = %.2f\n”, number, tax, rate); } ตอบ Number = 10 Tax = 5.500000 Rate = 40.25

8 8 ตัวอย่างเช่น int num = 100; printf(“num = %5d\n”,num); num = ^^100 printf(“num = %2d\n”,num); num = 100 ตัวอย่างเช่น int num = 100; printf(“num = %-8d\n”,num); num = 100^^^^^ printf(“num = %-2d\n”,num); num = 100

9 9 123 ^^^^^^^123 123^^^^^^^ ผลการแสดงผล #include int main() { int x = 123; clrscr(); printf("%d\n", x); printf("%2d\n", x); printf("%10d\n", x); printf("%-10d\n", x); return 0; }

10 10 ตัวอย่างเช่น int num = 100; printf(“num = %05d\n”,num); num = 00100

11 11 กรณีเลขทศนิยม float rate = 13.7582; printf(“%f”,rate); 13.758200 printf(“%.3f”,rate); 13.758 printf(“%.2f”,rate); 13.76 printf(“%.0f”,rate); 14

12 12 การแสดงผลข้อความ #include #define TEXT "Business Computer" int main() { clrscr(); printf("%2s\n", TEXT); printf("%20s\n", TEXT); printf("%20.8s\n", TEXT); printf("%-20.8s\n", TEXT); printf("%20.12s\n", TEXT); return 0; } Business^Computer ^^^Business^Computer ^^^^^^^^^^^^Business Business^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^Business^Com

13 13 Function รับค่าข้อมูลจากทางแป้นพิมพ์

14 14 function getchar() •เป็นข้อมูลรับอักขระ 1 ตัวอักษรจากแป้นพิมพ์ และต้องเคาะแป้น enter •ในกรณีกำหนดตัวแปรรับค่าเป็น int จะไม่มีการ ฟ้องข้อผิดพลาด

15 15 function getch() •ใช้รับตัวอักขระ 1 ตัวจากแป้นพิมพ์ แต่ขณะรับ ไม่แสดงทางจอภาพและไม่ต้องเคาะแป้น enter •ในกรณีกำหนดตัวแปรรับค่าเป็น int จะไม่มีการ ฟ้องข้อผิดพลาด

16 16 function get() •ใช้รับข้อความจากแป้นพิมพ์ มาเก็บไว้ในชื่อตัว แปรที่กำหนด •รูปแบบ คือ gets(string_var); •เช่น char str[20]; gets(str); ใช้กับข้อความ และมีช่องว่าง

17 17 ตัวอย่าง gets(); #include void main() { char name[40]; printf(“Enter Subject : “); gets(name); printf(“This subject is %s\n”,name); getch(); } Enter Subject :Computer Programming This subject is Computer Programming 

18 18 function scanf() รูปแบบ scanf(control,argument list); •control “ ” มี Format code เหมือน printf •argument list รับค่าจากแป้นพิมพ์มาเก็บไว้ - คั่นด้วย, - นำหน้าด้วยเครื่องหมาย &

19 19 การรับข้อมูล int age ; float gpa; scanf(“%d”,&age); scanf(“%f”, &gpa); scanf(“%d%f”,&age, &gpa); ตัวอย่างการรับข้อมูล 20 3.75 20 3.75

20 20 ผลที่แสดงหน้าจอ #include int main() { char name[30]; clrscr(); printf("Enter your name: "); scanf("%s", name); printf(“Your name is %s \n", name); return 0; } Enter your name: Peter Your name is Peter

21 21 ผลที่แสดงหน้าจอ #include int main() { int age,salary; clrscr(); printf("Enter your age : "); scanf("%d ",&age); printf("Enter your salary: "); scanf("%d ",&salary); printf(“Your age is %d years old and earn %d bath \n", age, salary); return 0; } Enter your age: 25 Enter your salary: 32000 Your age is 25 years old and earn 32000 bath

22 22 ผลที่แสดงหน้าจอ #include int main() { int age,salary; clrscr(); printf("Enter your age, salary : "); scanf("%d %d",&age,&salary); printf(“Your age is %d years old and earn %d baht \n", age, salary); return 0; } Enter your age, salary : 25 32000 Your age is 25 years old and earn 32000 baht

23 23 EX1 จงเขียนโปรแกรมรับค่าความยาวเป็นฟุต จากแป้นพิมพ์ แล้วเปลี่ยนค่านั้นให้เป็นนิ้ว และ แสดงผลที่ได้ออกทางหน้าจอ Input : Output : ความยาวเป็นฟุต (feet) ความยาวเป็นนิ้ว (inch) หมายเหตุ 1 ฟุต เท่ากับ 12 นิ้ว

24 24 #include void main() { int feet, inch; clrscr(); printf(“Enter number of feet : “); scanf(“%d”,&feet); inch = feet * 12; printf(“ %d feet = %d inch\n“, feet, inch); getch(); }

25 25 EX2 จงเขียนโปรแกรมรับตัวเลข ทศนิยม 2 ค่าจากแป้นพิมพ์ จากนั้น ให้หาผลบวกและผลคูณของ 2 ตัวเลขนั้น พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์ ออกทางจอภาพ โดยกำหนด ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Input Enter 2 number : 12.50 20.25 Output 12.50 + 20.25 = 32.75 12.50 x 20.25 = 253.125

26 26 #include void main() { float Num1,Num2,Add,Mul; clrscr(); printf(“Enter number1 and 2 : “); scanf(“%f %f”,&Num1,&Num2); Add = Num1+Num2; Mul=Num1*Num2; printf(“%.2f + %.2f = %.2f\n”,Num1,Num2,Add); printf(“%.2f * %.2f = %.2f\n”,Num1,Num2,Mul); getch(); }

27 27 แบบฝึกหัด 1. จงเขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ DVD โดยเก็บข้อมูลคือ รหัส ชื่อ จำนวน output Code : 003 Name : Titanic Amount : 30 copies

28 28 2. จงเขียนโปรแกรมหาพื้นที่วงกลมและเส้นรอบวง - รับข้อมูล รัศมี - พื้นที่วงกลม คือ ¶r2 - เส้นรอบวง คือ 2 ¶ r output Radius : …. Area : …. Perimeter :….

29 29 3. จงเขียนโปรแกรมหาเกรดเฉลี่ยทั้ง 3 เทอม - รับข้อมูลเกรด เทอม 1, เทอม 2, เทอม3 output Grade Term 1 :…. Grade Term 2 :…. Grade Term 3 :…. Average is …


ดาวน์โหลด ppt 1 การรับค่าและแสดงผล. 2 Function แสดงผลออกทางจอภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google