งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน (จำนวนเต็มบวก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางพรเรียง ก๋งแก้ว สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน (จำนวนเต็มบวก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางพรเรียง ก๋งแก้ว สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน (จำนวนเต็มบวก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางพรเรียง ก๋งแก้ว สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

2 สรุปภาพรวมของหน่วย...... ระบบจำนวนเต็ม
1. จำนวนเต็ม แบ่งได้ 3 ประเภท คือ จำนวนเต็มบวก ศูนย์ จำนวนเต็มลบ 2. การบวกจำนวนเต็ม - การบวกจำนวนเต็มชนิดเดียวกัน ให้นำตัวเลขมาบวกกันแล้วผลบวกจะเป็น จำนวนเต็มชนิดนั้น เช่น 3+ 2 = 5 หรือ (-3) + (-2) = -5 - การบวกจำนวนเต็มต่างชนิด ให้นำตัวเลขมาลบกันแล้วผลบวกมีเครื่องหมาย เหมือนจำนวนเต็มซึ่งมี ค่าสัมบูรณ์มากกว่า เช่น 3 + (-1) = 2 หรือ (-3) + 1 = -2 3. การลบจำนวนเต็ม ทำได้โดยเปลี่ยนจากลบเป็นการบวกด้วยจำนวนตรงข้าม โดยที่ตัวตั้งยังคงมี ค่าเท่าเดิม เช่น 3 – 9 คือ 3 + (-9) = -6 -12 – 8 คือ (-8) = -20 -12 –(-15) คือ = 3 -2 – 4 คือ -2 + (-4) = -6

3 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จำนวนและการดำเนินการ 1. ระบุหรือยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ 2. เปรียบเทียบจำนวนเต็ม 3. บวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็มและอธิบายผลที่เกิดขึ้น 4. บอกสมบัติของจำนวนเต็มและนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้

4 วัตถุประสงค์ 1. ระบุหรือยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ได้
2. เปรียบเทียบจำนวนเต็มได้ 3. บวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็มได้ 4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณและการแก้ปัญหา

5 คำถามกำหนดกรอบเรียนรู้
 คำถามสร้างพลังคิด ทำอย่างไรจึงจะเป็นเศรษฐีในวันหน้า คำถามประจำหน่วย การใช้จ่ายเงินควรทำอย่างไรจึงจะทำให้เป็นเศรษฐีในวันหน้า คำถามประจำบท วิธีหาผลบวกและผลลบของจำนวนเต็มบวกมีกี่วิธี

6 ระยะเวลาในการประเมิน
1. ประเมินผลก่อนเรียน 2. ประเมินผลระหว่างเรียน 3. ประเมินผลหลังเรียน

7 โครงงานการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน

8 แหล่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน (จำนวนเต็มบวก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางพรเรียง ก๋งแก้ว สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google