งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1. นโยบายหาเสียง ของ พรรคเพื่อ ไทย และคำแถลงนโยบาย 1. นโยบายหาเสียง ของ พรรคเพื่อ ไทย และคำแถลงนโยบาย 2. ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าจ้าง และ ผลตอบแทนต่อผู้ใช้แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1. นโยบายหาเสียง ของ พรรคเพื่อ ไทย และคำแถลงนโยบาย 1. นโยบายหาเสียง ของ พรรคเพื่อ ไทย และคำแถลงนโยบาย 2. ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าจ้าง และ ผลตอบแทนต่อผู้ใช้แรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1. นโยบายหาเสียง ของ พรรคเพื่อ ไทย และคำแถลงนโยบาย 1. นโยบายหาเสียง ของ พรรคเพื่อ ไทย และคำแถลงนโยบาย 2. ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าจ้าง และ ผลตอบแทนต่อผู้ใช้แรงงาน 2. ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าจ้าง และ ผลตอบแทนต่อผู้ใช้แรงงาน 3. โครงสร้างเงินเดือน และ ผลกระทบ 3. โครงสร้างเงินเดือน และ ผลกระทบ Policy watch: ค่าจ้างขั้นต่ำ และ เงินเดือน ป. ตรี ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 12 กันยายน 2554

2 ก่อนการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยประกาศนโยบาย หาเสียงดังนี้ 1. เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท 2. เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ เป็นวันละ 300 บาท 3. นโยบายจำนำข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท 4. เพิ่มวงเงินเบี้ยยังชีพ จาก 500 เป็น 1,000 บาท 5. แจกแท็บแล็ตเด็ก ป.1 ทุกคน 6. ให้เกษตรกร มีบัตรเครดิต 7. เพิ่มเงินทุนกู้ยืมการศึกษา 8. สร้างรถไฟฟ้า 10 สาย ใน กทม. 9. เพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้าน อีก 1 แสนล้านบาท 10. พักหนี้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 5 แสนบาท อย่างน้อย 3 ปี 11. ยกเลิกกองทุนน้ำมัน พร้อมลดภาษีน้ำมันเบนซิน และ ดีเซล 12. ฯลฯ

3 ที่มา : website คมชัดลึก http://www.komchadluek.net 15 กรกฎาคม 2554http://www.komchadluek.net

4 ที่มา : website เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content &categoryId=8&contentID=151838

5 คำแถลงนโยบายด้านค่าจ้างและ เงินเดือน ( วันที่ 23 สิงหาคม 2554) ข้อ 1.8.2 “ ดำเนินการให้แรงงาน มีรายได้เป็นวันละ ไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีรายได้เดือนละไม่น้อย กว่า 15,000 บาท อย่างสอดคล้องกับผลิต ภาพการผลิตและประสิทธิภาพของบุคลากร ………………. ” 5

6 ความหมายของคำว่า “ รายได้ ” ความหมายของคำว่า “ รายได้ ” ค่าจ้าง และ เงินเดือน รายได้ = ค่าจ้าง และ เงินเดือน ( รวมโบนัส ค่า ล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ ฯลฯ ) + กำไร + ดอกเบี้ย + เงินปันผล + ค่าเช่า + เงินโอน (wages and salaries, profits, interest, dividend, rent, private and public transfers) ค่าจ้าง = ผลตอบแทนแรงงานที่จ่ายเป็น รายชั่วโมง, รายวัน, หรือรายสัปดาห์ เงินเดือน = ผลตอบแทนต่อแรงงานที่ จ่ายเป็นรายเดือน ค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum Wage) - ค่าจ้างต่อวันต่ำสุดที่นายจ้างพึงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง - ทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของแรงงานดีขึ้น บรรเทาภาวะความยากจน - ถ้าค่าจ้างขั้นต่ำสูงเกินไป เกินกว่าจุดที่พอดีของอุป สงค์ และอุปทาน อาจจะทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น

7

8

9

10 ค่าจ้างขั้นต่ำ 10 ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

11 ค่าจ้างขั้นต่ำแท้จริง 11 ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

12 12 Source : ILO, Global Wage Database -10 0 10 20 -20

13 Actual Daily Wage and Minimum Wage in some Provinces in 2010

14 Proportion of Minimum Wage Workers by Industry

15 Employed persons by work status (Labor Force Survey, Round 1 2011) Person Share % Total employed 37,647,147 100.00 Employer 931,661 2.47 Gov. employee 3,671,444 9.75 Private employee 13,997,506 37.18 Own account 11,715,201 31.12 Unpaid and others 7,331,335 19.47 15

16 จำนวนแรงงานที่ได้รับค่าจ้างต่อวันต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ เฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ ( คำนวณเฉพาะลูกจ้างภาคเอกชน จากการสำรวจ แรงงาน รอบ 1 พ. ศ. 2554) จำนวนคนร้อยละ กรุงเทพ และปริมณฑล ค่าจ้าง มากกว่า min w 1,830,26788.8 ค่าจ้าง น้อยกว่า min w 231,13911.2 ภาคกลาง ค่าจ้าง มากกว่า min w 3,523,36479.0 ค่าจ้าง น้อยกว่า min w 934,32821.0 ภาคเหนือ ค่าจ้าง มากกว่า min w 1,407,46667.2 ค่าจ้าง น้อยกว่า min w 688,46432.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าจ้าง มากกว่า min w 2,457,71172.1 ค่าจ้าง น้อยกว่า min w 951,63227.9 ภาคใต้ ค่าจ้าง มากกว่า min w 1,394,32180.0 ค่าจ้าง น้อยกว่า min w 348,54220.0 ทั่วประเทศ ค่าจ้าง มากกว่า min w 10,613,12977.1 ค่าจ้าง น้อยกว่า min w 3,154,10522.9 รวม 13,767,234100.0 ที่มา คำนวณจากข้อมูลการสำรวจแรงงานของ NSO รอบ 1 พ. ศ. 2554 คำนวณโดย TDRI

17 โครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน (Structure of wages) - ความแตกต่างของค่าจ้างที่แต่ละคน ได้รับ ขึ้นอยู่กับ ระดับการศึกษา, อาชีพ, ทักษะพิเศษ, ประสบการณ์, ความรู้ ความสามารถ, สถานที่ทำงาน, อุตสาหกรรม, ฯลฯ - ความแตกต่างของค่าจ้างในแต่ละ อุตสาหกรรม หรือ แต่ละอาชีพ ขึ้นอยู่กับอุป สงค์ และ อุปทาน ของแรงงาน - บัญชีเงินเดือนของแต่ละหน่วยงาน

18 18 บัญชีอัตราค่าจ้างระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท

19 19 (% )

20 ถ้าค่าจ้างขั้นต่ำสูงเกินไป เกินกว่าจุดที่พอดีของ อุปสงค์ และอุปทาน อาจจะทำให้เกิดการ ว่างงานเพิ่มขึ้น ในต่างประเทศ ข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical evidence) มีทั้งสองด้าน คือ - การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทำให้มีการว่างงานเพิ่มขึ้น - การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้ทำให้มีการว่างงานเพิ่มขึ้น s D ค่าจ้างต่อวัน จำนวน แรงงาน W1W1 W0W0 N1N1 N0N0 N2N2 unemployment

21 Quotation of the Day Abraham Lincoln (1809-1865): “ You can fool some people all of the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time.” 21

22 22 Bath/da y

23 23 Bath/da y


ดาวน์โหลด ppt 1 1. นโยบายหาเสียง ของ พรรคเพื่อ ไทย และคำแถลงนโยบาย 1. นโยบายหาเสียง ของ พรรคเพื่อ ไทย และคำแถลงนโยบาย 2. ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าจ้าง และ ผลตอบแทนต่อผู้ใช้แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google