งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Policy watch: ค่าจ้างขั้นต่ำ และเงินเดือน ป.ตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Policy watch: ค่าจ้างขั้นต่ำ และเงินเดือน ป.ตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Policy watch: ค่าจ้างขั้นต่ำ และเงินเดือน ป.ตรี
ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 12 กันยายน 2554 1. นโยบายหาเสียง ของ พรรคเพื่อไทย และคำแถลงนโยบาย 2. ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าจ้าง และ ผลตอบแทนต่อผู้ใช้แรงงาน 3. โครงสร้างเงินเดือน และ ผลกระทบ

2 ก่อนการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายหาเสียงดังนี้
เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ เป็นวันละ 300 บาท นโยบายจำนำข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท เพิ่มวงเงินเบี้ยยังชีพ จาก 500 เป็น 1,000 บาท แจกแท็บแล็ตเด็ก ป.1 ทุกคน ให้เกษตรกร มีบัตรเครดิต เพิ่มเงินทุนกู้ยืมการศึกษา สร้างรถไฟฟ้า 10 สาย ใน กทม. เพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้าน อีก 1 แสนล้านบาท พักหนี้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 5 แสนบาท อย่างน้อย 3 ปี ยกเลิกกองทุนน้ำมัน พร้อมลดภาษีน้ำมันเบนซิน และดีเซล ฯลฯ

3 ที่มา : website คมชัดลึก http://www.komchadluek.net 15 กรกฎาคม 2554

4 ที่มา : website เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554

5 คำแถลงนโยบายด้านค่าจ้างและเงินเดือน (วันที่ 23 สิงหาคม 2554)
ข้อ 1.8.2 “ ดำเนินการให้แรงงาน มีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพการผลิตและประสิทธิภาพของบุคลากร ……………….”

6 ความหมายของคำว่า “รายได้” ค่าจ้าง และ เงินเดือน
ความหมายของคำว่า “รายได้” ค่าจ้าง และ เงินเดือน รายได้ = ค่าจ้าง และ เงินเดือน (รวมโบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ ฯลฯ) + กำไร + ดอกเบี้ย + เงินปันผล + ค่าเช่า + เงินโอน (wages and salaries, profits, interest, dividend, rent , private and public transfers) ค่าจ้าง = ผลตอบแทนแรงงานที่จ่ายเป็นรายชั่วโมง, รายวัน, หรือรายสัปดาห์ เงินเดือน = ผลตอบแทนต่อแรงงานที่จ่ายเป็นรายเดือน ค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum Wage) - ค่าจ้างต่อวันต่ำสุดที่นายจ้างพึงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง - ทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของแรงงานดีขึ้น บรรเทาภาวะความยากจน - ถ้าค่าจ้างขั้นต่ำสูงเกินไป เกินกว่าจุดที่พอดีของอุปสงค์ และอุปทาน อาจจะทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น

7

8

9

10 ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

11 ค่าจ้างขั้นต่ำแท้จริง
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

12 Changes in the Real Level of Minimum wages, 2007-2008
10 -10 -20 Source : ILO, Global Wage Database

13 Actual Daily Wage and Minimum Wage in some Provinces in 2010

14 Proportion of Minimum Wage Workers by Industry

15 Employed persons by work status (Labor Force Survey , Round 1 2011)
Person Share % Total employed ,647, Employer , Gov. employee ,671, Private employee ,997, Own account ,715, Unpaid and others ,331,

16 (คำนวณเฉพาะลูกจ้างภาคเอกชน จากการสำรวจแรงงาน รอบ 1 พ.ศ. 2554)
จำนวนแรงงานที่ได้รับค่าจ้างต่อวันต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ (คำนวณเฉพาะลูกจ้างภาคเอกชน จากการสำรวจแรงงาน รอบ 1 พ.ศ. 2554) จำนวนคน ร้อยละ กรุงเทพ และปริมณฑล ค่าจ้าง มากกว่า min w 1,830,267 88.8 ค่าจ้าง น้อยกว่า min w 231,139 11.2 ภาคกลาง ค่าจ้าง มากกว่า min w 3,523,364 79.0 ค่าจ้าง น้อยกว่า min w 934,328 21.0 ภาคเหนือ 1,407,466 67.2 688,464 32.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,457,711 72.1 951,632 27.9 ภาคใต้ 1,394,321 80.0 348,542 20.0 ทั่วประเทศ 10,613,129 77.1 3,154,105 22.9 รวม 13,767,234 100.0 ที่มา คำนวณจากข้อมูลการสำรวจแรงงานของ NSO รอบ 1 พ.ศ คำนวณโดย TDRI

17 โครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน (Structure of wages)
- ความแตกต่างของค่าจ้างที่แต่ละคนได้รับ ขึ้นอยู่กับ ระดับการศึกษา, อาชีพ, ทักษะพิเศษ, ประสบการณ์, ความรู้ความสามารถ, สถานที่ทำงาน, อุตสาหกรรม,ฯลฯ -ความแตกต่างของค่าจ้างในแต่ละอุตสาหกรรม หรือ แต่ละอาชีพ ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ และ อุปทาน ของแรงงาน -บัญชีเงินเดือนของแต่ละหน่วยงาน

18 บัญชีอัตราค่าจ้างระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
ปริญญาตรี ปริญญาโท

19 Share of Compensation of Employees/GDP (%)

20 ถ้าค่าจ้างขั้นต่ำสูงเกินไป เกินกว่าจุดที่พอดีของอุปสงค์ และอุปทาน อาจจะทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้น
ค่าจ้างต่อวัน s unemployment W1 W0 D จำนวนแรงงาน N1 N0 N2 ในต่างประเทศ ข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical evidence) มีทั้งสองด้าน คือ การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทำให้มีการว่างงานเพิ่มขึ้น การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้ทำให้มีการว่างงานเพิ่มขึ้น

21 Quotation of the Day Abraham Lincoln ( ): “ You can fool some people all of the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time.”

22 ค่าจ้างเฉลี่ยต่อวัน Average Wage per Day, Bath/day

23 ค่าจ้างแท้จริงเฉลี่ยต่อวัน
Real Wage per Day, Bath/day


ดาวน์โหลด ppt Policy watch: ค่าจ้างขั้นต่ำ และเงินเดือน ป.ตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google