งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

300 Baht ประเทศไทยกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 12 กันยายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "300 Baht ประเทศไทยกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 12 กันยายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 300 Baht ประเทศไทยกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 12 กันยายน 2554
เอกสารประกอบการสัมมนา ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท กับทิศทางประเทศไทย ประเทศไทยกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 Baht SAKDA HWANKAEW ประธานชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี 12 กันยายน 2554

2 ประเทศไทยกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
2517 กำหนดนโยบายแรงงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2515/2516 2518 พรบ.แรงงานสัมพันธ์ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 38 ปี 2541/2551 พรบ.คุ้มครองแรงงาน คณะกรรมการค่าจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้ครั้งแรก เมื่อ 14 ก.พ. 2516 ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี ลูกจ้างได้รับประโยชน์ ~100,000 คน ประกาศกระทรวงมหาดไทย ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organisation) ได้ตราอนุสัญญาฉบับที่ 131 ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum Wage Fixing Convention No. 131)

3 แนวคิดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ คณะกรรรมการค่าจ้างชุดที่ 18
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หมายถึง อัตราค่าจ้างที่เพียงพอสำหรับแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานไร้ฝีมือ) 1 คน ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมี มาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่น นั้น

4 ปัจจัยการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ และราคาของสินค้า เครื่องแต่งกาย พัฒนาความรู้/การศึกษา บันเทิง/ท่องเที่ยว สาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขนส่ง) ยารักษาโรค อาหาร ต้นทุนการผลิต ความสามารถของธุรกิจ และผลิตภาพแรงงาน การบริหารค่าจ้าง คุณภาพชีวิตคนทำงาน Competency Job Value ทักษะฝีมือแรงงาน Pay Model ผลประกอบการ Labor Cost ค่าครองชีพ ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของลูกจ้างและครอบครัว ความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคม

5 27/11/2007 150 02/09/2011 +76.5%

6

7 CPI basket Source: Charles Pflanz, The CPI and the Cost of Living

8

9

10

11 ฐานข้อมูลค่าครองชีพของแต่ละจังหวัด
Pay Model Fringe Benefit Base Salary Total Remuneration ค่าจ้างมูลฐาน เงินจูงใจ สวัสดิการ ที่เป็นตัวเงิน โบนัส ฐานข้อมูลค่าจ้างและ สวัสดิการภาคเอกชน ฐานข้อมูลค่าครองชีพของแต่ละจังหวัด อัตราภาวะเงินเฟ้อ คณะอนุกรรมการค่าจ้างระดับจังหวัด คณะกรรมการ ค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราการ ว่างงาน + ผลสำรวจค่าจ้าง ทักษะฝีมือแรงงาน ความสามารถในการจ่าย Minimum Wage Model SOFTWARE

12 เอกสารอ้างอิง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย, ดร.อำมร เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน, 4 กันยายน 2554


ดาวน์โหลด ppt 300 Baht ประเทศไทยกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 12 กันยายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google