งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SAKDA HWANKAEW ประธานชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี เอกสารประกอบการสัมมนา ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท กับทิศทางประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SAKDA HWANKAEW ประธานชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี เอกสารประกอบการสัมมนา ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท กับทิศทางประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SAKDA HWANKAEW sakdah@gmail.com ประธานชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี www.hrchonburi.or.th เอกสารประกอบการสัมมนา ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท กับทิศทางประเทศไทย

2 ประเทศไทยกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2517 กำหนดนโยบายแรงงาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 2518 พรบ.แรงงาน สัมพันธ์ 2515/2516 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้ครั้งแรก เมื่อ 14 ก.พ. 2516 ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และ ปทุมธานี ลูกจ้างได้รับประโยชน์ ~100,000 คน ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organisation) ได้ตราอนุสัญญาฉบับที่ 131 ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum Wage Fixing Convention No. 131) คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 2541/2551 พรบ.คุ้มครอง แรงงาน คณะกรรมการค่าจ้าง

3 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หมายถึง อัตราค่าจ้างที่เพียงพอสำหรับ แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานไร้ ฝีมือ) 1 คน ให้สามารถดำรงชีพอยู่ ได้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและ สังคม โดยมี มาตรฐานการครองชีพที่ เหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจ ในท้องถิ่น นั้น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หมายถึง อัตราค่าจ้างที่เพียงพอสำหรับ แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานไร้ ฝีมือ) 1 คน ให้สามารถดำรงชีพอยู่ ได้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและ สังคม โดยมี มาตรฐานการครองชีพที่ เหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจ ในท้องถิ่น นั้น แนวคิดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ คณะกรรรมการค่าจ้างชุดที่ 18

4 เครื่องแต่งกาย พัฒนาความรู้/การศึกษา บันเทิง/ท่องเที่ยว สาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขนส่ง) สาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขนส่ง) ยารักษาโรค อาหาร ปัจจัยการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ Competency Job Value Pay Model ค่าครองชีพ การบริหารค่าจ้าง Labor Cost ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของ ลูกจ้างและครอบครัว ความเหมาะสมในด้าน เศรษฐกิจและสังคม ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการ ครองชีพ และราคาของสินค้า ต้นทุนการผลิต ความสามารถของ ธุรกิจ และผลิตภาพ แรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพ เศรษฐกิจและสังคม

5 02/09/2011 2006-2007

6

7 Source: Charles Pflanz, The CPI and the Cost of Living

8

9

10

11 Fringe Benefit Base Salary Total Remuneration ค่าจ้างมูลฐาน เงินจูงใจ สวัสดิการ ที่เป็นตัวเงิน โบนัส ฐานข้อมูลค่าจ้างและ สวัสดิการภาคเอกชน ฐานข้อมูลค่าครองชีพ ของแต่ละจังหวัด อัตราภาวะ เงินเฟ้อ คณะอนุกรรมการ ค่าจ้างระดับจังหวัด คณะกรรมการ ค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราการ ว่างงาน ผลสำรวจ ค่าจ้าง ทักษะฝีมือ แรงงาน ความสามารถ ในการจ่าย

12 เอกสารอ้างอิง • การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย, ดร.อำมร เชาวลิต ผู้อำนวยการ สำนักตรวจและประเมินผล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน ปฏิบัติ หน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน, 4 กันยายน 2554


ดาวน์โหลด ppt SAKDA HWANKAEW ประธานชมรมบริหารงานบุคคลชลบุรี เอกสารประกอบการสัมมนา ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท กับทิศทางประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google