งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Topic 11 เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน.  1. ความหมายของเงินเฟ้อ เงินเฟ้อ : ภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่จำเป็นว่าราคา สินค้าทุกชนิดต้องสูงขึ้นในเวลาที่เกิดเงินเฟ้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Topic 11 เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน.  1. ความหมายของเงินเฟ้อ เงินเฟ้อ : ภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่จำเป็นว่าราคา สินค้าทุกชนิดต้องสูงขึ้นในเวลาที่เกิดเงินเฟ้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Topic 11 เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน

2  1. ความหมายของเงินเฟ้อ เงินเฟ้อ : ภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่จำเป็นว่าราคา สินค้าทุกชนิดต้องสูงขึ้นในเวลาที่เกิดเงินเฟ้อ อาจมีสินค้าบางชนิดราคา ราคาลดลงได้และบางชนิดราคาสูงขึ้น แต่สิ่ง สำคัญคือ เมื่อพิจารณาราคทั้งหมดแล้วโดย เฉลี่ยมีราคาสูงขึ้น เราดูเงินเฟ้อได้จากดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer price index: CPI) ดัชนีราคา : ตัวเลขที่แสดงระดับราคาของปีได้ ปีหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระดับราคาของปีฐาน โดยให้ระดับราคาของปีฐานเทียบเท่ากับ 100

3  ความหมายของเงินเฟ้อ (continued) อัตราเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภคที่คำนวณ ออกมาในรูปร้อยละ แสดงถึง อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) Inflation rate t = (CPI t – CPI t-1 / CPI t-1 )*100 Inflation rate 2011 = (CPI 2011 – CPI 2010 / CPI 2010 )*100

4  2. สาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อ 2.1 เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ เป็นเงินเฟ้อที่เกิดจาก อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้น (AD) ในขณะที่อุปทาน รวมของสินค้าและบริการไม่สามารถเพิ่มขึ้น ได้ เงินเฟ้อทางด้านอุปสงค์เรียกว่า Demand - Pull Inflation AD เพิ่มขึ้น เนื่องจาก - ส่วนประกอบของ AD เพิ่มขึ้น คือ C, I, G, หรือ X เพิ่มขึ้น - ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Money Supply: MS) เพิ่มขึ้นเนื่องจากการ ขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

5  สาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อ (continued) How does commercial bank create money supply? Decrease interest rate (r) Bank policy eg. expand credit line, adjust collateral Bank Decrease r Economy MS Increase: C, I, G, (X-M) through multipliers Price increase

6  การวิเคราะห์เงินเฟ้อทางด้านอุปสงค์ จากกราฟ 0 D YfYf Ya E AD1 AD2 F E’ รายได้ระดับที่จ้างงานเต็มที่ (P*Q,fixed) ผลผลิตสูงสุดที่มีการจ้างงานเต็มที่ Qf AS AD2 AD1 P P’ Q P

7 2.2 เงินเฟ้อที่เกิดจากสาเหตุด้านอุปทาน เป็นเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิต สินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ผลิตจะต้องเสนอขาย สินค้าในราคาที่สูงขึ้น เงินเฟ้อที่เกิดทางด้าน อุปทานเรียกว่า Cost - Push Inflation  ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจาก 1. ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น (while productivity constant) 2. ราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบสูงขึ้น 3. การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรของผู้ผลิต 4. ต้นทุนของเงินทุน (Cost of fund) เพิ่มขึ้น : high interest rate

8  การวิเคราะห์เงินเฟ้อทางด้านอุปทาน 0 P P’ P Q’Q’ Qf Q AD AS E’ E ผลการผลิตสูงสุดที่ระดับการจ้างงานเต็มที่

9  3. ผลกระทบของเงินเฟ้อ 1. อำนาจการซื้อลดลง 2. การออมและการลงทุนลดลง (High consumption in the current period) 3. การกระจายรายได้เหลื่อมล้ำมากขึ้น บุคคลที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อ เจ้าของกิจการ ผู้ผลิต นักเก็งกำไร ลูกหนี้  บุคคลที่เสียประโยชน์ ผู้ที่มีรายได้ประจำ เจ้าหนี้ 4. การส่งออกของประเทศลดลง การนำเข้า เพิ่มขึ้น

10  4. การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ การแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะทำได้โดยลดอุปสงค์รวม (AD) ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้นโยบาย การเงินและนโยบายการคลัง  นโยบายการคลัง : เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ภาษี และการใช้จ่าย ของรัฐบาล เมื่อเกิดเงิน เฟ้อรัฐบาลควรมีงบประมาณเกินดุล  นโยบายการเงิน : เกี่ยวข้องกับการปล่อย สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เมื่อเกิดเงินเฟ้อ ธนาคารควรลดการปล่อยสินเชื่อ

11  เงินฝืด (Deflation) : ภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปลดลง เรื่อยๆ เนื่องจากอุปสงค์มีน้อยกว่าปริมาณ สินค้าทำให้สินค้าเหลือ ราคาสินค้าลดลง การผลิตลดลง การจ้างงานลดลง รายได้ ลดลง  ผลของเงินฝืด : อำนาจซื้อของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น ผู้ที่ได้ประโยชน์ : เจ้าหนี้, ผู้มีรายได้ประจำ  ผู้ที่เสียประโยชน์ : ผู้ที่มีรายได้จากกำไร, ลูกหนี้  การแก้ปัญหาเงินฝืด : ใช้นโยบายการเงิน การคลัง เพื่อกระตุ้นให้ อุปสงค์รวมสูงขึ้น

12  5. การว่างงาน (Unemployment) : ภาวะการณ์ที่บุคคลซึ่งอยู่ในวัยทำงาน (from 13 years) มีความสามารถที่จะทำงานและ สมัครใจที่จะทำงาน แต่ไม่สามารถหางาน ทำได้ จึงทำให้ไม่มีงานทำ เราถือว่าบุคคล เหล่านี้ว่างงานโดยไม่สมัครใจ (Involuntary Unemployment)  ประเภทของการว่างงาน 1. การว่างงานโดยเปิดเผย (in survey period): temporary, seasonal 2. การว่างงานแอบแฝง หรือ การทำงานต่ำ กว่าระดับ

13  ผลกระทบของการว่างงาน 1. การใช้ประโยชน์จากแรงงานไม่เต็มที่ 2. การออมและการลงทุนของประเทศ ลดลง 3. การกระจายรายได้เหลื่อมล้ำมากขึ้น 4. การคลังของรัฐบาลแย่ลง (T ลด, G เพิ่ม )  การแก้ใขปัญหาการว่างงาน แก้ปัญหาตามประเภทของการว่างงาน


ดาวน์โหลด ppt Topic 11 เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน.  1. ความหมายของเงินเฟ้อ เงินเฟ้อ : ภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่จำเป็นว่าราคา สินค้าทุกชนิดต้องสูงขึ้นในเวลาที่เกิดเงินเฟ้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google