งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 วัตถุประสงค์ของวิชา  ศึกษากลไกของตลาดแรงงาน  พฤติกรรมของนายจ้างและลูกจ้าง  สนองตอบต่อแรงจูงใจต่างๆ  วิเคราะห์บทบาทของสถาบันสำคัญที่มีอิทธิพลเข้า แทรกแซงตลาด  ภาครัฐ และ สหภาพแรงงาน  วิเคราะห์นโยบายและมาตรการ  เพื่อสวัสดิการของทุกฝ่ายในตลาดแรงงาน

3 การวัดผล  รายงานการศึกษาค้นคว้าประเด็นสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับ แรงงาน  กลุ่มละไม่เกิน ๕ คน๑๕ %  สอบกลางภาค วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕ %  สอบปลายภาค วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ( เช้า ) ๕๐ %  การเข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ๑๐ %

4 หนังสือหลักที่ใช้อ่านประกอบ  George J. Borjas, Labor Economics, McGraw-Hill Companies, Inc. Fourth Edition, McGraw-Hill International Edition, 2008  McConnell, Campbell R., Stanley L. Brue and David A. Macpherson, Contemporary Labor Economics, Sixth Edition, McGraw-Hill Irwin, 2002  เศรษฐศาสตร์แรงงานร่วมสมัย แปลและเรียบเรียง จาก McConnell, Brue and Macpherson โดย พรรณี จรัมพร บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด ๒๕๔๘

5 ทฤษฎีอุปทาน ( การเสนอขาย ) แรงงาน  หลักเกณฑ์การตัดสินใจของแต่ละบุคคลที่จะมีส่วนร่วม ในตลาดแรงงาน  แบบจำลองการเลือกระหว่าง  งานในตลาด งานบ้าน และการพักผ่อน  อุปทานแรงงานรวม  การลงทุนในทุนมนุษย์  การศึกษา และการฝึกอบรมระหว่างงาน  ผลของนโยบายรัฐบาล  ต่ออุปทานแรงงานส่วนบุคคล  ต่อการลงทุนในทุนมนุษย์

6 ทฤษฎีอุปสงค์ ( ความต้องการ ) แรงงาน  ความต้องการแรงงานของหน่วยผลิต  ในระยะสั้น  และระยะยาว  ความต้องการของตลาดโดยรวม  ปัจจัยกำหนดความยืดหยุ่นของอุปสงค์แรงงาน

7 ดุลยภาพในตลาดแรงงาน  การกำหนดอัตราค่าจ้าง และ ปริมาณการจ้างงานใน ตลาดแรงงานแบบต่าง ๆ  ตลาดแรงงานแบบแข่งขันสมบูรณ์  การผูกขาดในตลาดผลผลิต  การผูกขาดด้านผู้ซื้อแรงงาน  ทางเลือกต่างๆในการจ่ายค่าตอบแทนและประสิทธิภาพ แรงงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยผลิตและคนงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ ประสิทธิภาพแรงงาน  โครงสร้างค่าจ้าง  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คนงานและงานมีลักษณะ เหมือนกันทุกประการ  การใช้ค่าจ้างชดเชยความแตกต่างระหว่างงาน หรือ ระหว่างคนงาน

8 บทบาทของสถาบันหลักในตลาดแรงงาน  สหภาพแรงงาน  แบบจำลองว่าด้วยพฤติกรรมของสหภาพแรงงาน  ผลกระทบของสหภาพแรงงานต่อค่าจ้างและการ จ้างงาน  รัฐ  ในฐานะผู้จ้างงาน  ในฐานะผู้กำกับดูแล และ คุ้มครองแรงงาน

9 การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน  ทฤษฎีสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายการเลือก ปฏิบัติ  รสนิยม  ข้อมูลไม่สมบูรณ์  การกระจุกตัวของอาชีพ  นโยบายและมาตรการ  ป้องกันและแก้ไขการเลือกปฏิบัติ

10 ความคิดเห็น / ความสามารถในการ ประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาอธิบาย ตลาดแรงงาน  ประเทศไทยควรกีดกันคนงานจากต่างชาติ เช่น พม่า กัมพูชา หรือไม่ เพราะเหตุใด  คนงานหญิงและชายควรได้รับค่าจ้าง เท่ากันหรือไม่ ถ้างานที่ทำนั้นมีลักษณะ เหมือนกัน


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google