งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์แรงงาน (ศ. 471)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์แรงงาน (ศ. 471)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (ศ. 471)
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 วัตถุประสงค์ของวิชา ศึกษากลไกของตลาดแรงงาน
พฤติกรรมของนายจ้างและลูกจ้าง สนองตอบต่อแรงจูงใจต่างๆ วิเคราะห์บทบาทของสถาบันสำคัญที่มีอิทธิพลเข้าแทรกแซงตลาด ภาครัฐ และ สหภาพแรงงาน วิเคราะห์นโยบายและมาตรการ เพื่อสวัสดิการของทุกฝ่ายในตลาดแรงงาน

3 การวัดผล รายงานการศึกษาค้นคว้าประเด็นสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงาน
กลุ่มละไม่เกิน ๕ คน ๑๕ % สอบกลางภาค วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕ % สอบปลายภาค วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม (เช้า) ๕๐ % การเข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ๑๐ %

4 หนังสือหลักที่ใช้อ่านประกอบ
George J. Borjas, Labor Economics, McGraw-Hill Companies, Inc. Fourth Edition, McGraw-Hill International Edition, 2008 McConnell, Campbell R., Stanley L. Brue and David A. Macpherson, Contemporary Labor Economics, Sixth Edition, McGraw-Hill Irwin, 2002 เศรษฐศาสตร์แรงงานร่วมสมัย แปลและเรียบเรียง จาก McConnell, Brue and Macpherson โดย พรรณี จรัมพร บริษัทสำนักพิมพ์ท้อป จำกัด ๒๕๔๘

5 ทฤษฎีอุปทาน (การเสนอขาย) แรงงาน
หลักเกณฑ์การตัดสินใจของแต่ละบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน แบบจำลองการเลือกระหว่าง งานในตลาด งานบ้าน และการพักผ่อน อุปทานแรงงานรวม การลงทุนในทุนมนุษย์ การศึกษา และการฝึกอบรมระหว่างงาน ผลของนโยบายรัฐบาล ต่ออุปทานแรงงานส่วนบุคคล ต่อการลงทุนในทุนมนุษย์

6 ทฤษฎีอุปสงค์ (ความต้องการ) แรงงาน
ความต้องการแรงงานของหน่วยผลิต ในระยะสั้น และระยะยาว ความต้องการของตลาดโดยรวม ปัจจัยกำหนดความยืดหยุ่นของอุปสงค์แรงงาน

7 ดุลยภาพในตลาดแรงงาน การกำหนดอัตราค่าจ้าง และ ปริมาณการจ้างงานในตลาดแรงงานแบบต่าง ๆ ตลาดแรงงานแบบแข่งขันสมบูรณ์ การผูกขาดในตลาดผลผลิต การผูกขาดด้านผู้ซื้อแรงงาน ทางเลือกต่างๆในการจ่ายค่าตอบแทนและประสิทธิภาพแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยผลิตและคนงาน ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและประสิทธิภาพแรงงาน โครงสร้างค่าจ้าง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คนงานและงานมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ การใช้ค่าจ้างชดเชยความแตกต่างระหว่างงาน หรือ ระหว่างคนงาน

8 บทบาทของสถาบันหลักในตลาดแรงงาน
สหภาพแรงงาน แบบจำลองว่าด้วยพฤติกรรมของสหภาพแรงงาน ผลกระทบของสหภาพแรงงานต่อค่าจ้างและการจ้างงาน รัฐ ในฐานะผู้จ้างงาน ในฐานะผู้กำกับดูแล และ คุ้มครองแรงงาน

9 การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน
ทฤษฎีสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายการเลือกปฏิบัติ รสนิยม ข้อมูลไม่สมบูรณ์ การกระจุกตัวของอาชีพ นโยบายและมาตรการ ป้องกันและแก้ไขการเลือกปฏิบัติ

10 ความคิดเห็น/ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาอธิบายตลาดแรงงาน
ประเทศไทยควรกีดกันคนงานจากต่างชาติ เช่น พม่า กัมพูชา หรือไม่ เพราะเหตุใด คนงานหญิงและชายควรได้รับค่าจ้างเท่ากันหรือไม่ ถ้างานที่ทำนั้นมีลักษณะเหมือนกัน


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์แรงงาน (ศ. 471)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google