งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การทักทายและ ตัวเลข ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 4-5) สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การทักทายและ ตัวเลข ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 4-5) สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การทักทายและ ตัวเลข ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 4-5) สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้

2 มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและ อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศใน สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ สังคม

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้  1. รู้จักพินอิน  2. รู้จักการคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทักทายและตัวเลข  3. มีความรู้โครงสร้างไวยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องการทักทาย  4. รู้จักการถาม ตอบ เรื่องการทักทาย ด้านทักษะ  1. มีทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน  2. การเขียนและอ่าน  3. การพูดสื่อสารได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม คุณลักษณะที่พึงประสงค์  1. มีความรับผิดชอบ  2. มีระเบียบวินัย  3. รอบคอบ  4. ทำงานอย่างเป็นระบบ

4 คำถามกำหนดกรอบ ความคิด คำถามสร้างพลังคิด การทักทายของแต่ละประเทศเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร คำถามประจำหน่วย หากต้องการทักทายสวัสดีในตอนเช้า กลางวัน เย็น ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร คำถามประจำบท การทักทาย สวัสดี ภาษาจีนพูดว่า อย่างไร

5 การประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือ ตรวจ แบบทดสอ บ แบบทดสอ บ การสังเกต พฤติกรรม แบบสังเกต พฤติกรรม ตรวจ แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด การสังเกตแบบสังเกตการ ทดสอบ การอ่าน แบบทดสอ บการอ่าน

6 โครงงาน การทักทายแบบ ง่ายๆ - การทักทายของแต่ละประเทศเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร - รูปแบบการทักทายโครงสร้างประโยคแบบ ไทย อังกฤษ จีน - รูปแบบโครงสร้างการทักทายประโยค แบบจีน - การสร้างบทสนทนา - การแสดงบทบาทสมมุติ

7 โครงงาน การทักทายแบบ ง่ายๆ  G เพื่อให้นักเรียนสามารถทักทายและแนะนำ ตนเองได้  R บทบาทนักเรียนแสดงการทักทาย  A กลุ่มผู้ชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  S กิจกรรมนักเรียนจัดทำต้นแบบบทสนทนาที่ เกี่ยวข้องกับการทักทาย และการทักทายใน ช่วงเวลาต่างๆของวัน  P วีดีโอภาพยนตร์สั้นเรื่องการทักทาย

8


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การทักทายและ ตัวเลข ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปี ที่ 4-5) สรุปภาพรวมของ หน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google