งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมัคเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมัคเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมัคเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

3 “ แบบจำลองมี ดีไซน์ ”

4 บริษัทของเราเป็น Corporation of Design?

5 1. เมื่อกล่าวถึงองค์กรของเราลูกค้าให้ความเชื่อถือ ในภาพลักษณ์ 2. องค์กรใช้ประโยชน์จากเวบไซต์ในการทำ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. องค์กรมีการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อวัดผลงานพนักงาน 4. องค์กรเคยได้รับรางวัลจากภาพยนตร์โฆษณา 5. องค์กรมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

6 6. เมื่อมีโครงการพิเศษ องค์กรสามารถจัดทีมทำงาน ข้ามสายงานได้ง่ายและประสบผลสำเร็จ 7. องค์กรจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สนับสนุน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 8. องค์กรกำหนดให้พนักงานต้องฝึกอบรมการใช้ คอมพิวเตอร์ 9. องค์กรจัดทำบัญชีเพื่อรายงานผลการดำเนินการ อย่างโปร่งใส 10. องค์กรมีสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเต็มที่

7 11. องค์กรจัดให้มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ภายใน องค์กร 12. องค์กรมีแผนงานชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ 13. สำนักงานขององค์กรถูกออกแบบให้มีความ สวยงาม 14. องค์กรจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ 15. องค์กรวางแผนร่วมกับคู่ค้าเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ

8 Design Pyramid

9 คะแนนด้านสุนทรียภาพ (A) = 1 + 4 + 7 + 10 + 13 คะแนนด้านเทคโนโลยี (T) = 2 + 5 + 8 + 11 + 14 คะแนนด้านกระบวนการ (P) = 3 + 6 + 9 + 12 + 15

10 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ ดีไซน์

11 แบบจำลองพลวัต

12 ตัวอย่างการเติม สุนทรียภาพ

13

14

15

16 เติมกระบวนการ

17

18

19

20 เติมเทคโนโลยี

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมัคเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google