งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK201 Principles of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK201 Principles of Marketing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK201 Principles of Marketing
หลักการตลาด บทที่ 5 Marketing Mixs & Product

2 ช่องทางการจัดจำหน่าย
ส่วนผสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด

3 4Ps and 4Cs of marketing 4Ps 4Cs Product Customer needs and wants
Price Cost to the customer Place Convenience Promotion Communication

4 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ “ สิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ ประกอบด้วย - ผลิตภัณฑ์ บริการ - แนวความคิด บุคคล - องค์กร อื่นๆ ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค (Consumer Products) ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Business Goods)

5 ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ (Convenience Goods) ราคาต่ำ ซื้อบ่อย ใช้ประจำวัน ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ (Shopping Goods) มีการแสวงหาข้อมูลก่อนการซื้อ มีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ (Specialty Goods) มีตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียง มีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆ ผลิตภัณฑ์ไม่ตระหนักซื้อ (Unsought Goods) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ค่อย สนใจ ผลิตภัณฑ์ใหม่

6 ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Business Products)
1. วัตถุดิบ (Raw Materials) 2. ชิ้นส่วนประกอบ (Fabricating Materials and Parts) 3. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ติดตั้ง (Installation) 4. เครื่องมือประกอบ (Accessory Equipment) 5. วัสดุใช้สอย (Operating Supplies)

7 ศักยภาพสำหรับผลิตภัณฑ์
Potential Product ส่วนควบผลิตภัณฑ์ Augmented Product ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง Expected Product รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Tangible Product ผลิตภัณฑ์หลัก Core Product องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component)

8 รูปร่างลักษณะ (Feature) คุณภาพ (Quality) รูปแบบ (Style)
Tangible Product รูปร่างลักษณะ (Feature) คุณภาพ (Quality) รูปแบบ (Style) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ตรายี่ห้อ (Brand)

9 Product quality Physical Characteristics of goods Seller’s services Price Seller’s reputation Brand Color Packaging Product warranty Design

10 ความหมายของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ส่วนประสม ผลิตภัณฑ์
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) หมายถึง กลุ่มของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่องค์กรหนึ่งได้เสนอสู่ตลาด เพื่อจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภคต่อไป สายผลิตภัณฑ์ หน่วยผลิตภัณฑ์ ส่วนประสม ผลิตภัณฑ์ ความกว้างของส่วนผสม ความยาว/ลึกของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ความสอดคล้องกันของส่วนประสมผลิตภัณฑ์

11 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
Product Width or Product Breath ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน บรีส บรีส อัลตร้า บรีส เอกเซล บรีส คัลเลอร์ โอโม ลักส์ พิเศษ ลักส์ บิวตี้ ไลฟ์บอยย์ ฮาร์โมนี อาเซปโซ ซันไลต์ ลักส์ ครีมอาบน้ำ ไลฟ์บอยย์ พลัส คอมฟอร์ท ซันไลต์ ครีม วิมผง วิม พาวเวอร์ น้ำยาวิม จิฟ แต่ละขนาดและราคาของผลิตภัณฑ์ แต่ละขนาด สี และราคาของผลิตภัณฑ์

12 MK201 Principles of Marketing

13 กลยุทธ์การขยายส่วนประสมผลิตภัณฑ์
สายผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์หลายตรายี่ห้อ (Multi – brand) กลยุทธ์ขยายสายผลิตภัณฑ์ (Line Extension) เดิม กลยุทธ์ตรายี่ห้อใหม่ (New Brand) ใหม่ กลยุทธ์ขยายตรายี่ห้อ (Brand Extension) ตรายี่ห้อ


ดาวน์โหลด ppt MK201 Principles of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google