งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง : ตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ ซื้อรายเดียว คำถาม : แรงงานขุดแร่ได้ 2 ตันต่อ ชั่วโมง ราคาแร่ในตลาดเป็น $10 ต่อตัน ถ้าเจ้าของเหมืองแร่เป็นผู้จ้างราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง : ตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ ซื้อรายเดียว คำถาม : แรงงานขุดแร่ได้ 2 ตันต่อ ชั่วโมง ราคาแร่ในตลาดเป็น $10 ต่อตัน ถ้าเจ้าของเหมืองแร่เป็นผู้จ้างราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง : ตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ ซื้อรายเดียว คำถาม : แรงงานขุดแร่ได้ 2 ตันต่อ ชั่วโมง ราคาแร่ในตลาดเป็น $10 ต่อตัน ถ้าเจ้าของเหมืองแร่เป็นผู้จ้างราย เดียวในพื้นที่นั้น โดยมีเส้น supply of labor เป็น L = 50w ก ) เขาจะจ้างแรงงานกี่คนและ ค่าจ้างเป็นเท่าไร ข ) ถ้าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะ มีการจ้างแรงงานกี่ราย

2 คำตอบ : ก ) MRP L = 2*10 = $20 ต่อ ชั่วโมง w = L / 50 TE = w*L = L * L = L 2 50 50 ME = ( wL)/ L = L / 25 MRP L = 20 = ME = L / 25 ดังนั้น L = 500 w = 500/50 = 10 ข ) MRP L = 20 = w = L / 50 L = 1,000

3 ตัวอย่าง : ตลาดปัจจัยการผลิตที่ มีผู้ขายรายเดียว คำถาม : สหภาพแรงงานมีเส้น supply L = 50w และเผชิญกับเส้นอุปสงค์ MRP L = 70 - 0.1L จะมีการจ้างแรงงานเท่าไรและ ค่าจ้างเป็นเท่าไร

4 คำตอบ : หา MR ของเส้นอุปสงค์ต่อ แรงงาน โดยที่ TR = L* MRP L TR = L*(70-0.1L) TR = 70L - 0.1L 2 MR = ( TR / L) = 70 - 0.2L สหภาพแรงงาน Max. Rent ณ. จุดที่ w = MR L / 50 = 70 - 0.2L L = 318 MRP L เป็นค่าจ้าง = 38.2 ( ไม่ใช่ที่ w = L/50 )

5 ตัวอย่าง : Sub. Effect และ Output effect คำถาม : ให้ q = 40K 0.25 L 0.25 q = 400P v 0.5 w 0.5 L = 100P 2 v 0.5 w 1.5 เดิม w = 4, v = 4 และ P = 1 ถ้ามีกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ w = 9 หา Sub. Effect และ Output effect

6 คำตอบ : w เดิม : q = 400 * 1 = 400 = 100 4 0.5 * 4 0.5 4 L = 100 * 1 2 = 100 = 6.25 4 0.5 * 4 1.5 16 w ใหม่ : q = 400 = 66.6 2 * 3 L = 100 = 1.85 2 * 27 Total effect : L ลดลงจาก 6.25 เหลือ 1.85

7 หา Sub. Effect w / v = 9 / 4 = K / L K = (9/4)L q = 40 * [(9/4)L] 0.25 * L 0.25 Sub. Effect กำหนดให้ q เดิมที่ 100 100 = 40 * (9/4) 0.25 * L 0.5 2.5 = 1.22 * L 0.5 L = (2.5/1.22) 2 = 4.17 ดังนั้น Sub. Effect = 6.25 - 4.17 = 2.08 Output Effect = 4.17 - 1.85 = 2.32


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง : ตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ ซื้อรายเดียว คำถาม : แรงงานขุดแร่ได้ 2 ตันต่อ ชั่วโมง ราคาแร่ในตลาดเป็น $10 ต่อตัน ถ้าเจ้าของเหมืองแร่เป็นผู้จ้างราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google