งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 6 - 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 6 - 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 6 - 10

2 นาย ข นาย ก เกมการหาทางออกจากเขาวงกต ภาพที่ 20

3 รูปแบบขยายของเกมที่หาทางออกจากเขาวงกต นาย ข ซ้าย นาย ก ซ้าย ขวา ซ้าย (0, 0) (1, 1) (0, 0) ภาพที่ 21

4 บริษัทที่ 1 บริษัทที่ 2 Beta VHS Beta VHS 1, 1 4, 4 ภาพที่ 22 * * เกมการเลือกใช้เทคโนโลยี

5 นายดำ นายแดง สารภาพ ไม่สารภาพ 20, 0 0, 2010, 10 1, 1 สารภาพ ไม่สารภาพ ภาพที่ 23 * เกมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษ

6 ผู้ผลิต ผู้ใช้ มาตรฐานที่ 1 0, 0 50, 50 10, 10 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 ภาพที่ 24 * * เกมการเลือกใช้มาตรฐาน

7 เข้าตลาด ไม่เข้าตลาด ลดราคาแข่ง B แบ่งตลาด (0, 1,000) (500, 500) (0, 800) A ผลของเกมจากการแข่งขันในตลาด ภาพที่ 25

8 นายดำ นายแดง สารภาพ ไม่สารภาพ 20, 0 0, 2010, 10 1, 1 สารภาพ ไม่สารภาพ ภาพที่ 26 * เกมที่การเล่นหลายครั้ง

9 นายสำรวย นายสมปอง สารภาพ ไม่สารภาพ 20, 0 0, 2010, 10 1, 1 สารภาพ ไม่สารภาพ ภาพที่ 27 เกมที่จำนวนครั้งการเล่นไม่สิ้นสุด *

10 X3X3 X2X2 X1X1 อัตราค่าจ้าง ( บาท / ชม.) เส้นความพอใจเท่ากัน B C A 0 การพักผ่อน ( ชั่วโมงต่อวัน ) 24 ผลทางการทดแทนและผลของรายได้ของแรงงาน ภาพที่ 28

11 LSLS แรงงาน อัตราค่าจ้าง ( บาท / ชม.) (ก)ผลการทดแทนมากกว่าผลรายได้ เส้นอุปทานของแรงงาน ภาพที่ 29

12 LSLS แรงงาน อัตราค่าจ้าง ( บาท / ชม.) ( ข ) ผลการทดแทนและผลของรายได้มีค่าเท่ากัน เส้นอุปทานของแรงงาน ภาพที่ 29

13 LSLS แรงงาน อัตราค่าจ้าง ( บาท / ชม.) ( ค ) ผลของรายได้มากกว่าผลทดแทน เส้นอุปทานของแรงงาน ภาพที่ 29

14 LSLS แรงงาน อัตราค่าจ้าง ( บาท / ชม.) LULU DSDS DUDU L*L 0 ตลาดแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ ความแตกต่างของค่าจ้างของแรงงานมีฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือในตลาดแรงงาน W F W* F* ภาพที่ 30

15 อัตราค่าจ้าง ( บาท / ชม.) แรงงาน ( ชั่วโมง / วัน ) MRP L =D MRC L S E* W* W1W1 L1L1 L* อัตราค่าจ้างและปริมาณการจ้างงาน ในกรณีที่ผู้ผลิตเป็นผู้ผูกขาดการจ้างงาน W2W2 E ภาพที่ 31

16 ⅠBⅠB ⅡAⅡA ⅢAⅢA ⅠAⅠA ⅢBⅢB ⅡBⅡB S2S2 S3S3 YAYA XAXA XBXB ดุลยภาพทั่วไปในการแลกเปลี่ยน ’ R R D ’ P P OBOB OAOA YBYB ภาพที่ 32

17 A A Y4Y4 S X1X1 T Y3Y3 Y2Y2 X2X2 Y1Y1 X4X4 LYLY KYKY OYOY LXLX KXKX OXOX กล่องเอชเวอร์ทในการผลิต R B B V X3X3 ภาพที่ 33

18 B O Y0Y0 Y1Y1 T T ’ R R X1X1 X0X0 X Y ดุลยภาพในการผลิตและการแลกเปลี่ยน A P P ภาพที่ 34

19 การสร้างเส้น Utility Possibility Frontier Ⅱ B (120) Ⅰ B (80) Ⅲ B (300) Ⅰ A (100) P1P1 Ⅲ A (500) P3P3 Ⅱ A (200) P2P2 (ก)(ก) ภาพที่ 35

20 U U O UAUA UBUB P1P1 P2P2 P3P3 การสร้างเส้น Utility Possibility Frontier (ข)(ข) ภาพที่ 35

21 O SW 4 UAUA UBUB แสดง Constrainted bliss point G H SW 3 D F SW 2 E C SW 1 G ภาพที่ 36

22 QmQm QRQR O Q P mc A D Q mc B MR P การควบคุมราคาในตลาดผูกขาด LAC C PRPR D LMC E PmPm F ภาพที่ 37

23 B W1W1 A W3W3 W2W2 C P P T T 0 X Y ทฤษฏีทางเลือกที่ดีที่สุดอันดับสอง ภาพที่ 38

24 K0K0 1 K0K0 g K0K0 2 ระดับกฎทองของสต็อกของทุน ปริมาณการบริโภค ปริมาณการลงทุน sf(k 0 ) ผลผลิต ณ ระดับสภาวะคงที่ f(k 0 ) ค่าเสื่อมราคาทุน ณ ระดับสภาวะคงที่  k 0 ผลผลิตและค่าเสื่อมราคาทุน ณ ระดับสภาวะคงที่ 0 ทุนต่อแรงงาน ณ ระดับสภาวะคงที่ k 0 ภาพที่ 39

25 ปริมาณการลงทุน ทุนต่อแรงงาน sf(k) K0K0 ระดับสภาวะคงที่ของทุนต่อแรงงาน เมื่อพิจารณาการลงทุนและการเพิ่มขึ้นของประชากร (+n)k(+n)k A ภาพที่ 40

26 สภาวะคงที่เมื่อพิจารณาปัจจัยทุน แรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปริมาณการลงทุน ทุนต่อแรงงานที่มีประสิทธิผล K0K0 sf(k) ภาพที่ 41 (  + n + g)k A

27 K0K0 1 K0K0 2 sf(k) ระดับสภาวะคงที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปริมาณการลงทุน ทุนต่อแรงงานที่มีประสิทธิผล (  + n + g 1 )k (  + n + g 2 )k ภาพที่ 42

28 y0y0 y2y2 y1y1 AD 0 AS 0 AD 1 P2P2 P0P0 รายได้ประชาชาติ ราคา 0 เงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์ ภาพที่ 43

29 อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุน รายได้ประชาชาติ y0y0 y2y2 y1y1 AD 0 AS 0 P2P2 P0P0 0 AS 1 ภาพที่ 44

30 P2P2 P4P4 P3P3 P1P1 P0P0 AS 0 AS 1 AS 2 AD 2 AD 1 AD 0 y3y3 y1y1 y0y0 0 ราคา รายได้ประชาชาติ กระบวนการเงินเฟ้อ ภาพที่ 45

31 PLPL CLCL 4 0 -2 6 4 d e C2C2 P2P2 2 b c C1C1 P1P1 5 C0C0 P0P0 เส้นฟิลลิปส์ในระยะสั้นและระยะยาว u p f 6 ภาพที่ 46


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 6 - 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google