งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่

2 ภาพที่ 20 นาย ข นาย ก เกมการหาทางออกจากเขาวงกต

3 ภาพที่ 21 รูปแบบขยายของเกมที่หาทางออกจากเขาวงกต ซ้าย นาย ข ซ้าย ขวา
(0 , 0) นาย ข ซ้าย (1 , 1) ขวา นาย ก ขวา (0 , 0) ขวา นาย ข (0, 0) ซ้าย รูปแบบขยายของเกมที่หาทางออกจากเขาวงกต

4 เกมการเลือกใช้เทคโนโลยี
ภาพที่ 22 บริษัทที่2 Beta VHS บริษัทที่1 * Beta 4 , 4 1 , 1 * VHS 1 , 1 4 , 4 เกมการเลือกใช้เทคโนโลยี

5 เกมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษ
ภาพที่ 23 นายแดง สารภาพ ไม่สารภาพ นายดำ * สารภาพ 10 , 10 0 , 20 ไม่สารภาพ 20 , 0 1 , 1 เกมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษ

6 เกมการเลือกใช้มาตรฐาน
ภาพที่ 24 ผู้ใช้ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 ผู้ผลิต * มาตรฐานที่ 1 50 , 50 0 , 0 * มาตรฐานที่ 2 0 , 0 10 , 10 เกมการเลือกใช้มาตรฐาน

7 ภาพที่ 25 ผลของเกมจากการแข่งขันในตลาด ลดราคาแข่ง A เข้าตลาด แบ่งตลาด B
(0 , 800) ลดราคาแข่ง A เข้าตลาด (500 , 500) แบ่งตลาด B ไม่เข้าตลาด (0, 1,000) ผลของเกมจากการแข่งขันในตลาด

8 เกมที่การเล่นหลายครั้ง
ภาพที่ 26 นายแดง สารภาพ ไม่สารภาพ นายดำ * สารภาพ 10 , 10 0 , 20 ไม่สารภาพ 20 , 0 1 , 1 เกมที่การเล่นหลายครั้ง

9 เกมที่จำนวนครั้งการเล่นไม่สิ้นสุด
ภาพที่ 27 นายสมปอง สารภาพ ไม่สารภาพ นายสำรวย สารภาพ 10 , 10 0 , 20 * ไม่สารภาพ 20 , 0 1 , 1 เกมที่จำนวนครั้งการเล่นไม่สิ้นสุด

10 อัตราค่าจ้าง (บาท/ชม.)
ภาพที่ 28 อัตราค่าจ้าง (บาท/ชม.) B C เส้นความพอใจเท่ากัน A การพักผ่อน (ชั่วโมงต่อวัน) 24 X3 X2 X1 ผลทางการทดแทนและผลของรายได้ของแรงงาน

11 อัตราค่าจ้าง (บาท/ชม.)
ภาพที่ 29 อัตราค่าจ้าง (บาท/ชม.) LS แรงงาน ผลการทดแทนมากกว่าผลรายได้ เส้นอุปทานของแรงงาน

12 อัตราค่าจ้าง (บาท/ชม.)
ภาพที่ 29 อัตราค่าจ้าง (บาท/ชม.) LS แรงงาน (ข) ผลการทดแทนและผลของรายได้มีค่าเท่ากัน เส้นอุปทานของแรงงาน

13 อัตราค่าจ้าง (บาท/ชม.)
ภาพที่ 29 อัตราค่าจ้าง (บาท/ชม.) LS แรงงาน (ค) ผลของรายได้มากกว่าผลทดแทน เส้นอุปทานของแรงงาน

14 ความแตกต่างของค่าจ้างของแรงงานมีฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือในตลาดแรงงาน
อัตราค่าจ้าง (บาท/ชม.) ภาพที่ 30 LS F* LU W* F W DS DU แรงงาน L L* ตลาดแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ ความแตกต่างของค่าจ้างของแรงงานมีฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือในตลาดแรงงาน

15 อัตราค่าจ้างและปริมาณการจ้างงาน
ภาพที่ 31 อัตราค่าจ้าง (บาท/ชม.) MRCL E W2 S E* W* MRPL=D W1 L1 L* แรงงาน (ชั่วโมง/วัน) อัตราค่าจ้างและปริมาณการจ้างงาน ในกรณีที่ผู้ผลิตเป็นผู้ผูกขาดการจ้างงาน

16 ดุลยภาพทั่วไปในการแลกเปลี่ยน
XB OB R D P YA YB P S3 ⅢA S2 ⅡA R ⅠB ⅡB ⅠA ⅢB OA XA ภาพที่ 32 ดุลยภาพทั่วไปในการแลกเปลี่ยน

17 กล่องเอชเวอร์ทในการผลิต
LY OY A R B B KY V X4 Y1 X3 A T X2 Y2 Y3 KX S X1 Y4 OX LX ภาพที่ 33 กล่องเอชเวอร์ทในการผลิต

18 ดุลยภาพในการผลิตและการแลกเปลี่ยน
Y ดุลยภาพในการผลิตและการแลกเปลี่ยน T P A Y0 ภาพที่ 34 R P B Y1 R O X X1 X0 T

19 การสร้างเส้น Utility Possibility Frontier
ภาพที่ 35 ⅠB (80) P3 ⅢA (500) ⅡB (120) ⅢB (300) P2 P1 ⅡA (200) ⅠA (100) (ก) การสร้างเส้น Utility Possibility Frontier

20 การสร้างเส้น Utility Possibility Frontier
ภาพที่ 35 UB U P1 P2 P3 O UA U (ข) การสร้างเส้น Utility Possibility Frontier

21 แสดง Constrainted bliss point
ภาพที่ 36 UB C G F SW4 H SW3 D E SW2 SW1 O UA G แสดง Constrainted bliss point

22 การควบคุมราคาในตลาดผูกขาด
ภาพที่ 37 P LMC F LAC Pm D C PR A B Pmc E D MR O Q Qm QR Qmc การควบคุมราคาในตลาดผูกขาด

23 ทฤษฏีทางเลือกที่ดีที่สุดอันดับสอง
ภาพที่ 38 Y P B T A C W3 W2 W1 P X T ทฤษฏีทางเลือกที่ดีที่สุดอันดับสอง

24 ภาพที่ 39 ระดับกฎทองของสต็อกของทุน
ผลผลิตและค่าเสื่อมราคาทุน ณ ระดับสภาวะคงที่ ภาพที่ 39 ค่าเสื่อมราคาทุน ณ ระดับสภาวะคงที่ k0 ผลผลิต ณ ระดับสภาวะคงที่ f(k0) ปริมาณการบริโภค ปริมาณการลงทุน sf(k0) K0 K0 K0 ทุนต่อแรงงาน ณ ระดับสภาวะคงที่ k0 1 g 2 ระดับกฎทองของสต็อกของทุน

25 ภาพที่ 40 ระดับสภาวะคงที่ของทุนต่อแรงงาน
ปริมาณการลงทุน ภาพที่ 40 (+n)k A sf(k) ทุนต่อแรงงาน K0 ระดับสภาวะคงที่ของทุนต่อแรงงาน เมื่อพิจารณาการลงทุนและการเพิ่มขึ้นของประชากร

26 ภาพที่ 41 สภาวะคงที่เมื่อพิจารณาปัจจัยทุน
ปริมาณการลงทุน ( + n + g)k A sf(k) ทุนต่อแรงงานที่มีประสิทธิผล K0 สภาวะคงที่เมื่อพิจารณาปัจจัยทุน แรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

27 ภาพที่ 42 ปริมาณการลงทุน ทุนต่อแรงงานที่มีประสิทธิผล
( + n + g2)k ( + n + g1)k sf(k) ทุนต่อแรงงานที่มีประสิทธิผล K0 K0 1 2 ระดับสภาวะคงที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

28 เงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์
ราคา ภาพที่ 43 AS0 P2 P0 AD1 AD0 y0 y2 y1 รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์

29 เงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุน
ภาพที่ 44 อัตราดอกเบี้ย AS1 AS0 P2 P0 AD0 รายได้ประชาชาติ y0 y2 y1 เงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุน

30 ภาพที่ 45 กระบวนการเงินเฟ้อ ราคา รายได้ประชาชาติ AS2 AS1 P4 AS0 P3 P2
AD2 P0 AD1 AD0 y3 y1 y0 รายได้ประชาชาติ กระบวนการเงินเฟ้อ

31 เส้นฟิลลิปส์ในระยะสั้นและระยะยาว
p P2 ภาพที่ 46 PL P1 6 P0 d 4 e f 2 b c u 4 5 6 C2 -2 C1 CL C0 เส้นฟิลลิปส์ในระยะสั้นและระยะยาว


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google