งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ โดย นางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด รหัส 483040100-6 นางสาวเสาวภาคย์ จำปาทอง รหัส 483040163-2 เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ โดย นางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด รหัส 483040100-6 นางสาวเสาวภาคย์ จำปาทอง รหัส 483040163-2 เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ โดย นางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด รหัส 483040100-6 นางสาวเสาวภาคย์ จำปาทอง รหัส 483040163-2 เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี ไฟฟ้าย่อย Substation Data Logger

2 ความสำคัญและที่มาของโครงการ ในสถานีไฟฟ้าย่อยทุกแห่งต้องมีเครื่องบันทึกข้อมูลประจำ เพื่อเก็บค่าทางไฟฟ้า เครื่องบันทึกข้อมูลในสถานีไฟฟ้าย่อยในปัจจุบันเป็นเครื่อง บันทึกข้อมูลชนิดกระดาษต่อเนื่อง เล็งเห็นว่าควรนำเครื่องบันทึกข้อมูลดิจิตอลมาแทนที่

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบ ดิจิตอล แก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชิงกลที่ล้าสมัยของ สถานีไฟฟ้าย่อย

4 ขอบเขตของโครงการ สร้าง Data Logger ที่สามารถบันทึกค่าทางไฟฟ้าของสายส่ง ได้อย่างน้อย 1 สาย เครื่องมือที่พัฒนา มีโหมดการทำงาน 2 โหมด เป็นอย่าง น้อย คือ  การบันทึกข้อมูลในสภาวะปกติ  การบันทึกข้อมูลในสภาวะผิดปกติ เครื่องที่พัฒนาสามารถตรวจจับความผิดปกติ เบื้องต้นของ สายส่งและรายงานให้ผู้ใช้ทราบได้

5 แผนการดำเนินงาน

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบดิจิตอลสำหรับใช้ในสถานี ไฟฟ้าย่อยซึ่งสามารถนำไปทดแทนเครื่องบันทึกข้อมูลแบบ กระดาษต่อเนื่องที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

7 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูป : แสดงการทำงานของ Data Logger Data Logger

8 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการทำงานของ Lab VIEW  Acquisition เป็นส่วนที่รับข้อมูล (Input) จากภายนอกเข้าสู่ ระบบ  เมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล  Presentation คือ การแสดงผลโดยอาจแสดงผลบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ การศึกษา Lab VIEW

9 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูป : แสดงภาพตัวอย่างโปรแกรม LabVIEW การศึกษา Lab view ( ต่อ )

10 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูป : Potential Transformer (PT) รูป : Current Transform (CT) การเก็บข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

11 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูป : Data Logger ที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย การเก็บข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( ต่อ )

12 การออกแบบ รูป : ระบบของเครื่องบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล

13 การออกแบบฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับการ์ดรับส่งข้อมูล ได้ การ์ดรับส่งข้อมูลซึ่งเป็น DAQ Card วงจรปรับสภาพสัญญาณ

14 การออกแบบซอฟต์แวร์ รูป : การออกแบบซอฟต์แวร์

15 การพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมแบ่งเป็นดังนี้ โปรแกรมโดยรวม การแสดงค่าสัญญาณ การวิเคราะห์สัญญาณ

16 โปรแกรมโดยรวม 1 2 3 4 รูป : Block Diagram ของ วงจรหลัก

17 การแสดงค่าสัญญาณ 1 2.2. รูป : แสดงกราฟของการบันทึกค่า ใน Block Diagram

18 การแสดงค่าสัญญาณ ( ต่อ ) รูป : หน้า จอแสดงผลของ กราฟ 1 2

19 การวิเคราะห์สัญญาณ รูป : แสดง 3PhasePowerAnalysis ใน Block Diagram

20 การวิเคราะห์สัญญาณ ( ต่อ ) รูป : แสดงวงจรของ 3PhasePowerAnalysis Signal Processin g

21 รูป : แสดงวงจรภายในของ Signal Processing การวิเคราะห์สัญญาณ ( ต่อ )

22 รูป : หน้าจอแสดงผลของ Watt, VAR, Vpeak, Ipeak


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ โดย นางสาวชลธิดา หลงพลอยพัด รหัส 483040100-6 นางสาวเสาวภาคย์ จำปาทอง รหัส 483040163-2 เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google