งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Computer Engineering, Khon Kaen University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Computer Engineering, Khon Kaen University
Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

2 ผู้พัฒนาโครงการ นายประสาร พรหมชาติ รหัส 493040159-4
นายประสาร พรหมชาติ รหัส นายอลังการ ศิริบูรณ์พิพัฒนา รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร.นวภัค เอื้ออนันต์

3 หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค แผนงานที่จะปฏิบัติการต่อไป

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนา Wireless Data Logger ให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิ ความสว่างของแสง และค่าอื่นๆได้ สามารถนำ Wireless Data Logger ไปประยุกต์ใช้ในอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆได้

5 ขอบเขตของโครงการ สามารถรวบรวมข้อมูลจากจุดต่างๆที่ได้ติดตั้ง ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย สามารถเก็บข้อมูลเพื่อรอการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์

6 แผนการดำเนินงาน เรื่อง มิ.ย. 2552 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
2553 ก.พ. 1. ศึกษาอุปกรณ์ data logger และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ 2. ออกแบบชุดอุปกรณ์ data logger และ Zigbee 3. ทดสอบการทำงานของ data logger และ Zigbee 4. สร้างระบบเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ไร้สายและเขียนโปรแกรม 5. ทดสอบการติดตั้งในสภาวะต่างๆ 6. จัดทำรายงานและสรุปผล

7 ความก้าวหน้าของโครงการ
ออกแบบระบบโดยรวมของ Wireless Data Logger Sensor Node Sensor Node Data Logger Sensor Node

8 ความก้าวหน้าของโครงการ(ต่อ)
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา บอร์ด Mini 2440 LCD 3.5 FriendlyARM Microsoft Windows CE 5.0 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 อุปกรณ์ Zigbee และ Sensor

9 ความก้าวหน้าของโครงการ(ต่อ)
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการทดลองสื่อสารกันระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ผ่านตัว Xbee

10 ความก้าวหน้าของโครงการ(ต่อ)
รูปแบบ Packet ของการส่งข้อมูล TX 64 bit 1 2 3 4 5 6 7 8 7E 00 0E A D 6F F

11 ปัญหาและอุปสรรค บอร์ดที่จะใช้เป็น Data Logger กับ Xbee ยังไม่สามารถติดต่อกันได้

12 แผนงานที่จะปฏิบัติการต่อไป
สร้างชุดอุปกรณ์และเขียนโปรแกรมให้ชุดอุปกรณ์สามารถติดต่อกันได้ พัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บข้อมูลจาก Sensor ตามจุดต่างๆ และสามารถเรียกดูได้

13 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google