งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University

2 ผู้พัฒนาโครงการ นายประสาร พรหมชาติ รหัส 493040159-4 นายอลังการ ศิริบูรณ์พิพัฒนา รหัส 493040182-9 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์

3 หัวข้อนำเสนอ o วัตถุประสงค์ของโครงการ o ขอบเขตของโครงการ o แผนการดำเนินงาน o ความก้าวหน้าของโครงการ o ปัญหาและอุปสรรค o แผนงานที่จะปฏิบัติการต่อไป

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการ o เพื่อพัฒนา Wireless Data Logger ให้สามารถตรวจจับอุณหภูมิ ความ สว่างของแสง และค่าอื่นๆได้ o สามารถนำ Wireless Data Logger ไปประยุกต์ใช้ในอาคารเรียนและ สถานที่ต่างๆได้

5 ขอบเขตของ โครงการ สามารถรวบรวมข้อมูลจากจุดต่างๆที่ ได้ติดตั้ง ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้ สาย สามารถเก็บข้อมูลเพื่อรอการเชื่อม ต่อไปยังคอมพิวเตอร์

6 แผนการดำเนินงาน เรื่อง มิ. ย. 255 2 ก. ค. 255 2 ส. ค. 255 2 ก. ย. 255 2 ต. ค. 255 2 พ. ย. 25 52 ธ. ค. 25 52 ม. ค. 25 53 ก. พ. 25 53 1. ศึกษาอุปกรณ์ data logger และ เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ 2. ออกแบบชุด อุปกรณ์ data logger และ Zigbee 3. ทดสอบการทำงาน ของ data logger และ Zigbee 4. สร้างระบบเก็บ ข้อมูลเซ็นเซอร์ไร้ สายและเขียน โปรแกรม 5. ทดสอบการติดตั้ง ในสภาวะต่างๆ 6. จัดทำรายงานและ สรุปผล

7 ความก้าวหน้าของ โครงการ ออกแบบระบบโดยรวมของ Wireless Data Logger Data Logger Sensor Node

8 ความก้าวหน้าของ โครงการ ( ต่อ ) o บอร์ด Mini 2440 LCD 3.5 FriendlyARM o Microsoft Windows CE 5.0 o โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 o อุปกรณ์ Zigbee และ Sensor เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

9 ความก้าวหน้าของ โครงการ ( ต่อ ) พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการทดลอง สื่อสารกันระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ผ่าน ตัว Xbee

10 ความก้าวหน้าของ โครงการ ( ต่อ ) รูปแบบ Packet ของการส่งข้อมูล TX 64 bit 7E 00 0E 00 52 00 13 A2 00 40 53 7D 6F 04 61 62 63 4F 12356784

11 ปัญหาและอุปสรรค o บอร์ดที่จะใช้เป็น Data Logger กับ Xbee ยังไม่สามารถติดต่อกันได้

12 แผนงานที่จะ ปฏิบัติการต่อไป o สร้างชุดอุปกรณ์และเขียนโปรแกรมให้ ชุดอุปกรณ์สามารถติดต่อกันได้ o พัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บ ข้อมูลจาก Sensor ตามจุดต่างๆ และ สามารถเรียกดูได้

13 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO Wireless Data Logger Department of Computer Engineering, Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google