งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PC Based Electrocardiograph COE 2008-11 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PC Based Electrocardiograph COE 2008-11 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PC Based Electrocardiograph COE 2008-11 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร การนำเสนอโครงงานวิชา 178499 Computer Engineering Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ  วัตถุประสงค์  การออกแบบและพัฒนา ◦ ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ◦ ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์  ปัญหา และอุปสรรค  สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า  แผนงานที่จะทำต่อไป

3 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ราคาถูกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลซึ่งประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์สำหรับ ตรวจวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ โปรแกรมวิเคราะห์และแสดงผลสัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

4 การออกแบบเครื่องตรวจวัด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ  การออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์  การออกแบบในส่วนของซอฟท์แวร์

5 การทำงานโดยรวมของเครื่อง ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

6 การออกแบบในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเติม  วงจร Non-Inverting Amplifier เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากความไม่ เสถียรเนื่องจากใช้กำลังขยายของ Instrumentation Amplifier ที่สูงเกินไป

7 การวัดสัญญาณแบบต่างๆ  Goldberger Augmented Lead

8 การวัดสัญญาณแบบต่างๆ  Wilson Central Terminal

9 วงจรรับสัญญาณสำหรับ Bipolar Limb Lead

10 วงจรรับสัญญาณสำหรับ Unipolar Limb Lead

11 วงจรรับสัญญาณสำหรับ Chest Lead

12 การออกแบบในส่วนของซอฟแวร์ ( โปรแกรมแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ )  การทำงานโดยรวมของโปรแกรมแสดง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

13 จุดเด่นของไลบรารี OSC_DLL.dll  ความเร็วในการแสดงผลกราฟ ทำได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง  ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย และ สามารถทำงานรวมกับชุดพัฒนาโปรแกรมได้ หลากหลายภาษา  สามารถใช้งานได้ง่าย  สามารถแปลงข้อมูลสัญญาณไปยังรูปแบบ ข้อมูลอื่นได้ง่าย  แม่นยำและน่าเชื่อถือ  สามารถใช้ได้ฟรี

14 ตัวอย่างโปรแกรมที่กำลังพัฒนา

15 การออกแบบโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ LPC2148  ควบคุมการแปลงสัญญาณคลื่นไฟฟ้าจาก อนาลอกไปเป็นดิจิตอล  ชุด A/D บน LPC2148 ทั้ง 2 ชุด โดยชุด แรก จะใช้ทั้งหมด 6 ช่องสัญญาณ และ ชุด ที่สองอีก 6 ช่องสัญญาณ  ความถี่ในการสุ่มสัญญาณ 250 ตัวอย่างต่อ วินาที  ใช้ Baud Rate ที่มากกว่า 48000 ซึ่งคำนวณ ได้จาก 12 x (2 x 8) x 250 = 48000 Bits/Sec

16 ปัญหา และอุปสรรค  ปัญหาในส่วนของการโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ LPC2148 ยังไม่มี ความชำนาญเพียงพอ  อุปกรณ์ที่สั่งมีการดำเนินการที่ช้าทำให้ต้อง รออุปกรณ์

17 สรุปแผนการดำเนินงาน และ ความคืบหน้า

18 แผนงานที่จะทำต่อไป  พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อ  พัฒนาโปรแกรมในส่วนของหน้าจอ แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

19 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt PC Based Electrocardiograph COE 2008-11 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google