งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PC Based Electrocardiograph

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PC Based Electrocardiograph"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PC Based Electrocardiograph
COE อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร การนำเสนอโครงงานวิชา Computer Engineering Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ การออกแบบและพัฒนา ปัญหา และอุปสรรค
ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัญหา และอุปสรรค สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า แผนงานที่จะทำต่อไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจราคาถูกโดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์สำหรับ ตรวจวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และโปรแกรมวิเคราะห์และ แสดงผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

4 การออกแบบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์ การออกแบบในส่วนของซอฟท์แวร์

5 การทำงานโดยรวมของเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

6 การออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเติม
วงจร Non-Inverting Amplifier เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากความไม่เสถียรเนื่องจากใช้ กำลังขยายของ Instrumentation Amplifier ที่สูง เกินไป

7 การวัดสัญญาณแบบต่างๆ
Goldberger Augmented Lead

8 การวัดสัญญาณแบบต่างๆ
Wilson Central Terminal

9 วงจรรับสัญญาณสำหรับ Bipolar Limb Lead

10 วงจรรับสัญญาณสำหรับ Unipolar Limb Lead

11 วงจรรับสัญญาณสำหรับ Chest Lead

12 การออกแบบในส่วนของซอฟแวร์ (โปรแกรมแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
การออกแบบในส่วนของซอฟแวร์ (โปรแกรมแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) การทำงานโดยรวมของโปรแกรมแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

13 จุดเด่นของไลบรารี OSC_DLL.dll
ความเร็วในการแสดงผลกราฟ ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย และสามารถทำงานรวมกับชุด พัฒนาโปรแกรมได้หลากหลายภาษา สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถแปลงข้อมูลสัญญาณไปยังรูปแบบข้อมูลอื่นได้ง่าย แม่นยำและน่าเชื่อถือ สามารถใช้ได้ฟรี

14 ตัวอย่างโปรแกรมที่กำลังพัฒนา

15 การออกแบบโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ LPC2148
ควบคุมการแปลงสัญญาณคลื่นไฟฟ้าจากอนาลอกไปเป็น ดิจิตอล ชุด A/D บน LPC2148 ทั้ง 2 ชุด โดยชุดแรก จะใช้ทั้งหมด 6 ช่องสัญญาณ และ ชุดที่สองอีก 6 ช่องสัญญาณ ความถี่ในการสุ่มสัญญาณ 250 ตัวอย่างต่อวินาที ใช้ Baud Rate ที่มากกว่า ซึ่งคำนวณได้จาก 12 x (2 x 8) x 250 = Bits/Sec

16 ปัญหา และอุปสรรค ปัญหาในส่วนของการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ LPC2148 ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ อุปกรณ์ที่สั่งมีการดำเนินการที่ช้าทำให้ต้องรออุปกรณ์

17 สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า

18 แผนงานที่จะทำต่อไป พัฒนาโปรแกรมในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อ
พัฒนาโปรแกรมในส่วนของหน้าจอแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล

19 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt PC Based Electrocardiograph

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google