งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : 1 อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว 2 อ. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ 2 อ. ดร. นวภัค เอื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : 1 อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว 2 อ. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ 2 อ. ดร. นวภัค เอื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : 1 อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว 2 อ. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ 2 อ. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ ผู้จัดทำโครงการ 1 นายเจษฎา ช้างสีสังข์รหัส 503040217-7 2 นายกรกฏ สุภารหัส 503040757-5 ผู้จัดทำโครงการ 1 นายเจษฎา ช้างสีสังข์รหัส 503040217-7 2 นายกรกฏ สุภารหัส 503040757-5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ การออกแบบระบบการออกแบบระบบ ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ ประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับ 1 ฮาร์ดแวร์ • ชิบ ADS1298 รับสัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจจากอิเล็กโทรด และแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล • LPC2148 ใช้ควบคุมและรับข้อมูล จาก ADS1298 • ส่งข้อมูลไร้สายด้วย Xbee 2 ซอฟต์แวร์ • รับข้อมูลจาก Xbee • แสดงสัญญาณได้ 3 ช่องสัญญาณ ตามเวลาจริง • แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ COE201 0-22 อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบไร้สาย Wireless Electrocardiogram เครื่องมือการวัดคลื่นไฟฟ้า หัวใจที่มีการศึกษาผ่านมานั้น สามารถสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ ไม่มากนัก สามารถใช้วัดสัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้จริง แต่เป็น ระบบการวัดที่มีสายเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์การวัดและจอภาพ แสดงผลสัญญาณที่วัดได้ ทำให้ การใช้งานอาจยังไม่สะดวกในกรณี ที่ผู้วัดมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ขณะทำกิจกรรมต่างๆ และการวัด ต้องการดูผลของสัญญาณในทันที ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการ ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องวัดและ อุปกรณ์แสดงผลให้เป็นแบบไร้สาย เพื่อการวัดที่สะดวกมากยิ่งขึ้น โดย ผู้ใช้สามารถพกพาอุปกรณ์การวัด ติดไว้กับร่างกาย และสามารถส่ง สัญญาณมาแสดงผลและบันทึกที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ ในทันที สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะที่ผู้วัด กำลังทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เนื่องจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจมี แรงดันที่ต่ำมาก จึงต้องอาศัย วงจรขยายสัญญาณคลื่นไฟฟ้า หัวใจขึ้นมาเพื่อให้สามารถนำ สัญญาณนั้นมาแสดงผลและใช้งาน ได้ อีกทั้งในการวัด มีแนวคิดที่จะ ให้ผู้วัดพกอุปกรณ์การวัดติดไว้กับ ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยที่จะส่งสัญญาณมาแสดงผลที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดย ใช้ zigbee เป็นอุปกรณ์ในการ รับส่ง เครื่องมือการวัดคลื่นไฟฟ้า หัวใจที่มีการศึกษาผ่านมานั้น สามารถสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ ไม่มากนัก สามารถใช้วัดสัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้จริง แต่เป็น ระบบการวัดที่มีสายเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์การวัดและจอภาพ แสดงผลสัญญาณที่วัดได้ ทำให้ การใช้งานอาจยังไม่สะดวกในกรณี ที่ผู้วัดมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ขณะทำกิจกรรมต่างๆ และการวัด ต้องการดูผลของสัญญาณในทันที ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการ ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องวัดและ อุปกรณ์แสดงผลให้เป็นแบบไร้สาย เพื่อการวัดที่สะดวกมากยิ่งขึ้น โดย ผู้ใช้สามารถพกพาอุปกรณ์การวัด ติดไว้กับร่างกาย และสามารถส่ง สัญญาณมาแสดงผลและบันทึกที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ ในทันที สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะที่ผู้วัด กำลังทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เนื่องจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจมี แรงดันที่ต่ำมาก จึงต้องอาศัย วงจรขยายสัญญาณคลื่นไฟฟ้า หัวใจขึ้นมาเพื่อให้สามารถนำ สัญญาณนั้นมาแสดงผลและใช้งาน ได้ อีกทั้งในการวัด มีแนวคิดที่จะ ให้ผู้วัดพกอุปกรณ์การวัดติดไว้กับ ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยที่จะส่งสัญญาณมาแสดงผลที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดย ใช้ zigbee เป็นอุปกรณ์ในการ รับส่ง พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ สำหรับการวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้า หัวใจ โดยส่งสัญญาณข้อมูลแบบ ไร้สายระยะใกล้เข้ามาแสดงใน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตามเวลา จริง (Realtime) เพื่อใช้วัด คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะที่ผู้วัดกำลัง เคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ ได้ 1 ระบบต้นแบบอุปกรณ์วัด คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย สามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลได้ 2 ความรู้ในการพัฒนาระบบ การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการ ขยายสัญญาณที่มีแรงดันต่ำ 3 ความรู้การโปรแกรมควบคุม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์แสดงผล และ การส่งข้อมูลไร้สาย 1 ระบบต้นแบบอุปกรณ์วัด คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย สามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลได้ 2 ความรู้ในการพัฒนาระบบ การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการ ขยายสัญญาณที่มีแรงดันต่ำ 3 ความรู้การโปรแกรมควบคุม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์แสดงผล และ การส่งข้อมูลไร้สาย การใช้งานการใช้งาน พัฒนาให้มีขนาดเล็กและ กะทัดรัดกว่าเดิมและสามารถที่จะวัด และแสดงสัญญาณได้ 12 ช่องสัญญาณมาตรฐาน วงจรฝั่งส่งสัญญาณจะใช้ แรงดัน 4.5 โวลต์จากถ่านสามก้อน โดยสามารถรับสัญญาณจาก อิเล็กโทรดได้ 3 ช่องสัญญาณ ซึ่ง จะส่งสัญญาณที่วัดได้มายังฝั่งรับ และแสดงผลเป็นกราฟสัญญาณบน ซอฟต์แวร์ พร้อมกันทั้ง 3 ช่องสัญญาณตามเวลาจริง


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : 1 อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว 2 อ. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ 2 อ. ดร. นวภัค เอื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google