งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้PC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้PC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้PC
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ.ดร วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หลักการทั่วไปของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ
การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เป็นที่นิยมในการตรวจโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจในท้องตลาดมีราคาสูง

4 วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบมาตราฐานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นตัวประมวลและแสดงผล พัฒนาโปรแกรมสำหรับแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

5 สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

6 สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

7 หลักการทั่วไปของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

8 รูปแบบการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
แบบ 12 ลีด มาตรฐาน แบบ Vector cardiogram (VCG) เป็นการนำความต่างศักย์ที่วัดค่าได้มาสร้างเป็นโมเดลเวกเตอร์ 3 มิติ Monitoring ECG คือการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเก็บค่า โดยส่วนมากจะใช้เพื่อเก็บข้อมูลในระยะยาวหรือต้องการข้อมูลในขณะทำภารกิจต่างๆในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย

9 การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด

10 การออกแบบเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์

11 วงจร Instrumentation Amplifier

12 วงจร Low-Pass Filter

13 วงจร 50 Hz notch Filter

14 วงจร Offset Voltage Adjustment

15 ARM 7

16 Q&A ??


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้PC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google