งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยใช้ PC อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัคเอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ดร วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยใช้ PC อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัคเอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ดร วรินทร์ สุวรรณวิสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยใช้ PC อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัคเอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ดร วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ • ความสำคัญและที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ • สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ • หลักการทั่วไปของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

3 ความสำคัญและที่มาของ โครงการ • การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เป็นที่นิยมในการ ตรวจโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ • เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจในท้องตลาดมีราคาสูง

4 วัตถุประสงค์และขอบเขต ของโครงการ • ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้า หัวใจแบบมาตราฐานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเป็นตัวประมวลและแสดงผล • พัฒนาโปรแกรมสำหรับแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

5 สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

6 สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

7 หลักการทั่วไปของเครื่องวัด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

8 รูปแบบการวัดคลื่นไฟฟ้า หัวใจ แบบ 12 ลีด มาตรฐาน แบบ Vector cardiogram (VCG) เป็นการนำความ ต่างศักย์ที่วัดค่าได้มาสร้างเป็นโมเดลเวกเตอร์ 3 มิติ Monitoring ECG คือการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ เก็บค่า โดยส่วนมากจะใช้เพื่อเก็บข้อมูลในระยะยาว หรือต้องการข้อมูลในขณะทำภารกิจต่างๆใน ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย

9 การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด

10 การออกแบบเครื่องวัด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ • การออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์

11 วงจร Instrumentation Amplifier

12 วงจร Low-Pass Filter

13 วงจร 50 Hz notch Filter

14 วงจร Offset Voltage Adjustment

15 ARM 7

16 Q&A ??


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยใช้ PC อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัคเอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ดร วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google