งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและ พลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและ พลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและ พลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์ 473040624-1

2 COE2007-152 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. วาธิส ลีลาภัทร

3 COE2007-153 หัวข้อการนำเสนอ  ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  แผนการดำเนินงาน  การออกแบบ  สิ่งที่ต้องศึกษา  แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป  ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข

4 COE2007-154 ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

5 5 ขอบเขตของโครงการ  กำลังงานประมาณไม่เกิน 100 W และใช้กับ แรงดัน 220 V 50 Hz.  ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมและแสดงผล บนจอ LCD  สามารถวัดกำลังงานและพลังงานไฟฟ้า และ คำนวณค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้

6 COE2007-156 แผนการดำเนินงาน

7 7 สิ่งที่ต้องศึกษา  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับแอนะล็อก  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  ไมโครคอนโทรลเลอร์

8 COE2007-158 รูปแบบวงจรที่ศึกษา (1/2)  แบบที่ 1  แบบที่ 2

9 COE2007-159 รูปแบบวงจรที่ศึกษา (2/2)  แบบที่ 3  แบบที่ 4

10 COE2007-1510 รูปแบบวงจรที่เลือกใช้ V to F LCD p(t) P avg pulse

11 COE2007-1511 แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป  ศึกษาและเลือกใช้อุปกรณ์และวงจร อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม  ไมโครคอนโทรลเลอร์  การเปลี่ยนสัญญาณแรงดันเป็นความถี่  ADE7755  วิเคราะห์วงจรที่ออกแบบ  ทดสอบการทำงาน

12 COE2007-1512 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข  ในตอนต้น ยังไม่มีความเข้าใจในการทำงานของ มิเตอร์ดิจิตอล  การเลือกอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และ ไมโครคอนโทรลเลอร์

13 COE2007-1513 คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงานและ พลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาดเล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google