งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Substation Data Logger เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี ไฟฟ้าย่อย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์อ. ชัชชัย คุณบัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Substation Data Logger เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี ไฟฟ้าย่อย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์อ. ชัชชัย คุณบัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Substation Data Logger เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี ไฟฟ้าย่อย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์อ. ชัชชัย คุณบัว อ. กานดา สายแก้ว จัดทำโดย น. ส. ชลธิดา หลงพลอยพัด รหัส 483040100-6 น. ส. เสาวภาคย์ จำปาทอง รหัส 483040163-2

2 Outline  ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  แผนการดำเนินงาน  การออกแบบระบบ  การพัฒนาระบบ  ด้านซอฟต์แวร์  ด้านฮาร์ดแวร์  สรุป

3 ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  เครื่องบันทึกข้อมูลที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อยเป็นแบบ กระดาษต่อเนื่องซึ่งมีความชำรุดและไม่สะดวกต่อการ ใช้งาน  พัฒนาเครื่องต้นแบบของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบ ดิจิตอล  แก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชิงกลที่ล้าสมัย ของสถานีไฟฟ้าย่อย

4 แผนการดำเนินงาน ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนที่กำลังดำเนินการต่อไป

5 การออกแบบระบบ รูป : ระบบของเครื่องบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล

6 การออกแบบฮาร์ดแวร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับการ์ดรับส่ง ข้อมูลได้  การ์ดรับส่งข้อมูลซึ่งเป็น DAQ Card  วงจรปรับสภาพสัญญาณ

7 การออกแบบซอฟต์แวร์ รูป : การออกแบบซอฟต์แวร์

8 การพัฒนาระบบ  แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  ส่วนซอฟต์แวร์  ส่วนฮาร์ดแวร์

9 การพัฒนาระบบ ส่วนซอฟต์แวร์  แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจรรับและ แยกสัญญาณ  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร 3Phase Power Analysis  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm  การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Save File

10 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจรรับและ แยกสัญญาณ รูป : แสดงวงจรรับและแยกสัญญาณ

11 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร 3Phase Power Analysis รูป : แสดงวงจร 3Phase Power Analysis ในวงจรหลัก

12 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร 3Phase Power Analysis( ต่อ ) รูป : วงจร 3Phase Power Analysis

13 รูป : แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือน (Alarm) ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm

14 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm( ต่อ ) รูป : แสดงหน้าต่างกรอกข้อมูลค่า Reference และค่า Threadhold

15 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm( ต่อ ) รูป : แสดง Frequency Alarm และ Voltage Alarm

16 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm( ต่อ ) รูป : แสดง VSurge Alarm และ ISurge Alarm

17 ส่วนซอฟต์แวร์ การทำงานของโปรแกรมในส่วนของวงจร Alarm( ต่อ ) รูป : แสดง I Unbalance Alarm

18 การพัฒนาระบบ ส่วนฮาร์ดแวร์  ออกแบบวงจร  ทำการทดลอง  เขียนวงจรลงในโปรแกรม Eagle 5.2.0  กัดแผ่นปริ้น  ทดสอบกับส่วนซอฟแวร์

19 ส่วนฮาร์ดแวร์ การออกแบบ  Voltage Sensor  Current Sensor  Supply  High volt side  Low volt side

20 ส่วนฮาร์ดแวร์ ทำการทดลอง รูป : แสดงการต่อวงจรลงบอร์ด

21 รูป : แสดงการออกแบบวงจร Current sensor ใน โปรแกรม Eagle ส่วนฮาร์ดแวร์ เขียนวงจรลงในโปรแกรม Eagle 5.2.0

22 รูป : แสดงการออกแบบวงจร Voltage sensor ใน โปรแกรม Eagle ส่วนฮาร์ดแวร์ เขียนวงจรลงในโปรแกรม Eagle 5.2.0

23 รูป : แสดงการออกแบบวงจร Supply ในโปรแกรม Eagle ส่วนฮาร์ดแวร์ เขียนวงจรลงในโปรแกรม Eagle 5.2.0

24 สรุป

25 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt Substation Data Logger เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับสถานี ไฟฟ้าย่อย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โครงการ อ. นวภัค เอื้ออนันต์อ. ชัชชัย คุณบัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google