งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-speed UAV Flight Control Phase II Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-speed UAV Flight Control Phase II Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Low-speed UAV Flight Control Phase II Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 1 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร COE 2009 - 02 อาจารย์ร่วมผู้ร่วม ประเมิณ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา เฟื่อง จันทร์

3   ที่มาของโครงการ   วัตถุประสงค์ของโครงการ   ขอบเขตของโครงการ   แผนการดำเนินงาน   การทดสอบ GPS   การออกแบบระบบส่วนฮาร์ดแวร์   การออกแบบระบบส่วนซอฟต์แวร์   สรุป หัวข้อที่นำเสนอ 2

4 ที่มาของโครงการ ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เริ่ม พัฒนาขึ้นมาใช้ในทางการทหารเพื่อลด การสูญเสียทรัพยากรนักบินเนื่องจาก การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ในส่วน ของประเทศไทยเองยังไม่มีการใช้งาน ระบบอากาศยานไร้คนขับอย่างเป็นที่ แพร่หลาย ผู้พัฒนาโครงการจึงต้องการ พัฒนาต้นแบบเพื่อให้สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้น 3

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ   ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS   ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์   ศึกษาและออกแบบโครงสร้างการทำงาน ของระบบอากาศยานความเร็วต่ำแบบไร้ คนขับ   สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของ อากาศยานความเร็วต่ำแบบไร้คนขับ 4

6 ขอบเขตของโครงการ 5   ระบบควบคุมจะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการการ ทำงานของระบบเคลื่อนที่ทั้งหมด   การออกแบบระบบควบคุมจะอยู่บนหลัก พื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่สามารถ ควบคุมได้

7 แผนการดำเนินงาน 6

8 การทดสอบ GPS 7

9 บริเวณดาดฟ้ามุมตึก ( จุด B) 8

10 บริเวณดาดฟ้ามุมตึก ( ที่เดิมรอประมาณ 3 นาที ) 9

11 บริเวณดาดฟ้ามุมตึก ( ที่เดิมรออีกประมาณ 3 นาที ) 10

12 บริเวณประตูดาดฟ้าภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า ( จุด A) 11

13 บริเวณดาดฟ้ามุมตึก ( จุด B) 12

14 บริเวณดาดฟ้าภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ( จุด C) 13

15 บริเวณดาดฟ้ามุมตึก ( จุด B ขากลับ ) 14

16 บริเวณประตูดาดฟ้าภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า ( จุด A ขากลับ ) 15

17 การทดสอบ Speed 16

18 การออกแบบระบบส่วน ฮาร์ดแวร์ 17

19 การออกแบบระบบส่วน ซอฟต์แวร์ 18 GPS Module Control Servo Motor Module Programming Model

20 Flow chart diagram( เฉพาะส่วน ของ Servo motor) 19

21 รูปวงจรขับ Servo motor 20

22 รูปวงจรขับ Servo motor( ต่อ ) 21

23 22 รูปวงจรขับ Servo motor( ต่อ )

24 สรุป 23

25 Q & A 24


ดาวน์โหลด ppt Low-speed UAV Flight Control Phase II Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google