งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer COE2009-20 Computer Engineering Khon Kaen University Computer Engineering Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer COE2009-20 Computer Engineering Khon Kaen University Computer Engineering Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer COE Computer Engineering Khon Kaen University Computer Engineering Khon Kaen University

2 • นางสาวนิตยา หลักชัย รหัส • นายพงษ์ศักดิ์ ศรีปัญญา รหัส ผู้รับผิดชอ บโครงการ • อ. ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ • อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว • อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วม ประเมินโครงการ ZigBee Data Analysis Using VSA 1COE

3 Agenda วัตถุประสงค์ของ โครงการ 1 ขอบเขตของโครงการ 2 แผนการดำเนินงาน 3 การสร้างอุปกรณ์ 4 การพัฒนาโปรแกรม 5 การทดสอบ 6 2COE ปัญหา อุปสรรคและแนว ทางแก้ไข 7 สรุปผลโครงการ 8

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการ 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณที่ส่งจากเครือข่าย ZigBee (IEEE ) ไปยังเครื่อง Wireless connectivity test set โดย โปรแกรม VSA (Vector Signal Analyzer) 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สามารถบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์สัญญาณเครือข่าย ZigBee (IEEE ) จากโปรแกรม VSA (Vector Signal Analyzer) โดยใช้ภาษา Visual Basic ได้ 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณที่ส่งจากเครือข่าย ZigBee (IEEE ) ไปยังเครื่อง Wireless connectivity test set โดย โปรแกรม VSA (Vector Signal Analyzer) 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สามารถบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์สัญญาณเครือข่าย ZigBee (IEEE ) จากโปรแกรม VSA (Vector Signal Analyzer) โดยใช้ภาษา Visual Basic ได้ 3COE

5 ขอบเขตของโครงการ 1. สามารถใช้เครือข่าย ZigBee (IEEE ) ในการส่งสัญญาณ และวิเคราะห์ ค่าสัญญาณจากเครื่อง Wireless connectivity test set โดยใช้โปรแกรม Vector Signal Analyzer ได้ 2. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสามารถดึงข้อมูลค่า Symbol Error โดยติดต่อผ่านทาง API ของ โปรแกรม Vector Signal Analyzer ที่ได้จาก การวัดสัญญาณ ZigBee 1. สามารถใช้เครือข่าย ZigBee (IEEE ) ในการส่งสัญญาณ และวิเคราะห์ ค่าสัญญาณจากเครื่อง Wireless connectivity test set โดยใช้โปรแกรม Vector Signal Analyzer ได้ 2. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสามารถดึงข้อมูลค่า Symbol Error โดยติดต่อผ่านทาง API ของ โปรแกรม Vector Signal Analyzer ที่ได้จาก การวัดสัญญาณ ZigBee 4COE

6 แผนการดำเนินงานของโครงการ 5COE

7 การสร้างอุปกรณ์ 6COE

8 การพัฒนาโปรแกรม 7COE

9 การทดสอบ 8COE

10 ปัญหา อุปสรรคและแนว ทางแก้ไข  ปัญหา : โปรแกรมบันทึกค่า Symbol Error ที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถที่จะทำ การ Interrupt ในระหว่างที่โปรแกรม กำลังบันทึกข้อมูล  วิธีแก้ปัญหา : กำหนดช่วงของการ บันทึกข้อมูลก่อนที่จะทำการบันทึก  ปัญหา : โปรแกรมบันทึกค่า Symbol Error ที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถที่จะทำ การ Interrupt ในระหว่างที่โปรแกรม กำลังบันทึกข้อมูล  วิธีแก้ปัญหา : กำหนดช่วงของการ บันทึกข้อมูลก่อนที่จะทำการบันทึก 9COE

11 สรุปผลโครงการ  โปรแกรม Vector Signal Analysis สามารถที่จะตรวจจับและวิเคราะห์ สัญญาณ ZIgBee (IEEE ) ได้  สามารถพัฒนาโปรแกรมที่บันทึกค่า ข้อมูล Symbol Error จากโปรแกรม Vector Signal Analysis ได้  โปรแกรม Vector Signal Analysis สามารถที่จะตรวจจับและวิเคราะห์ สัญญาณ ZIgBee (IEEE ) ได้  สามารถพัฒนาโปรแกรมที่บันทึกค่า ข้อมูล Symbol Error จากโปรแกรม Vector Signal Analysis ได้ 10COE

12


ดาวน์โหลด ppt ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer COE2009-20 Computer Engineering Khon Kaen University Computer Engineering Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google