งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer COE2009-20 Computer Engineering Khon Kaen University Computer Engineering Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer COE2009-20 Computer Engineering Khon Kaen University Computer Engineering Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer COE2009-20 Computer Engineering Khon Kaen University Computer Engineering Khon Kaen University

2 • นางสาวนิตยา หลักชัย รหัส 493041134-5 • นายพงษ์ศักดิ์ ศรีปัญญา รหัส 493041138-7 ผู้รับผิดชอ บโครงการ • อ. ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ • อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว • อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วม ประเมินโครงการ ZigBee Data Analysis Using VSA 1COE2009-20

3 Agenda วัตถุประสงค์ของ โครงการ 1 ขอบเขตของโครงการ 2 แผนการดำเนินงาน 3 การสร้างอุปกรณ์ 4 การพัฒนาโปรแกรม 5 การทดสอบ 6 2COE2009-20 ปัญหา อุปสรรคและแนว ทางแก้ไข 7 สรุปผลโครงการ 8

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการ 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณที่ส่งจากเครือข่าย ZigBee (IEEE 802.15.4) ไปยังเครื่อง Wireless connectivity test set โดย โปรแกรม VSA (Vector Signal Analyzer) 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สามารถบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์สัญญาณเครือข่าย ZigBee (IEEE 802.15.4) จากโปรแกรม VSA (Vector Signal Analyzer) โดยใช้ภาษา Visual Basic ได้ 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณที่ส่งจากเครือข่าย ZigBee (IEEE 802.15.4) ไปยังเครื่อง Wireless connectivity test set โดย โปรแกรม VSA (Vector Signal Analyzer) 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สามารถบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์สัญญาณเครือข่าย ZigBee (IEEE 802.15.4) จากโปรแกรม VSA (Vector Signal Analyzer) โดยใช้ภาษา Visual Basic ได้ 3COE2009-20

5 ขอบเขตของโครงการ 1. สามารถใช้เครือข่าย ZigBee (IEEE 802.15.4) ในการส่งสัญญาณ และวิเคราะห์ ค่าสัญญาณจากเครื่อง Wireless connectivity test set โดยใช้โปรแกรม Vector Signal Analyzer ได้ 2. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสามารถดึงข้อมูลค่า Symbol Error โดยติดต่อผ่านทาง API ของ โปรแกรม Vector Signal Analyzer ที่ได้จาก การวัดสัญญาณ ZigBee 1. สามารถใช้เครือข่าย ZigBee (IEEE 802.15.4) ในการส่งสัญญาณ และวิเคราะห์ ค่าสัญญาณจากเครื่อง Wireless connectivity test set โดยใช้โปรแกรม Vector Signal Analyzer ได้ 2. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสามารถดึงข้อมูลค่า Symbol Error โดยติดต่อผ่านทาง API ของ โปรแกรม Vector Signal Analyzer ที่ได้จาก การวัดสัญญาณ ZigBee 4COE2009-20

6 แผนการดำเนินงานของโครงการ 5COE2009-20

7 การสร้างอุปกรณ์ 6COE2009-20

8 การพัฒนาโปรแกรม 7COE2009-20

9 การทดสอบ 8COE2009-20

10 ปัญหา อุปสรรคและแนว ทางแก้ไข  ปัญหา : โปรแกรมบันทึกค่า Symbol Error ที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถที่จะทำ การ Interrupt ในระหว่างที่โปรแกรม กำลังบันทึกข้อมูล  วิธีแก้ปัญหา : กำหนดช่วงของการ บันทึกข้อมูลก่อนที่จะทำการบันทึก  ปัญหา : โปรแกรมบันทึกค่า Symbol Error ที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถที่จะทำ การ Interrupt ในระหว่างที่โปรแกรม กำลังบันทึกข้อมูล  วิธีแก้ปัญหา : กำหนดช่วงของการ บันทึกข้อมูลก่อนที่จะทำการบันทึก 9COE2009-20

11 สรุปผลโครงการ  โปรแกรม Vector Signal Analysis สามารถที่จะตรวจจับและวิเคราะห์ สัญญาณ ZIgBee (IEEE802.15.4) ได้  สามารถพัฒนาโปรแกรมที่บันทึกค่า ข้อมูล Symbol Error จากโปรแกรม Vector Signal Analysis ได้  โปรแกรม Vector Signal Analysis สามารถที่จะตรวจจับและวิเคราะห์ สัญญาณ ZIgBee (IEEE802.15.4) ได้  สามารถพัฒนาโปรแกรมที่บันทึกค่า ข้อมูล Symbol Error จากโปรแกรม Vector Signal Analysis ได้ 10COE2009-20

12


ดาวน์โหลด ppt ZigBee Data Analysis Using Vector Signal Analyzer COE2009-20 Computer Engineering Khon Kaen University Computer Engineering Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google