งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร รหัสโครงการ COE2007-09 การนำเสนอโครงงานวิชา 178498 Computer Engineering Pre-Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ  วัตถุประสงค์  การออกแบบและพัฒนา  ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา  ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ปัญหา และอุปสรรค  สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า  แผนงานที่จะทำต่อไป

3 วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาราคาถูกที่สามารถ บันทึกข้อมูลลง memory card ได้และใช้พลังงานจาก แบตเตอร์รี่ได้  เพื่อพัฒนาโปรแกรมอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากเครื่องซึ่ง 1. สามารถส่งข้อมูลให้แพทย์ ได้ทาง Internet 2. สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นได้

4

5 SD card SD/MMC card (Reader/Writer) SD/MMC card (Reader/Writer) Microcontroller A/D Electrical Conditioning Circuit A/D โครงสร้างโดยรวม Electrical Conditioning Circuit A/D Channel #3 Channel #2 Electrical Conditioning Circuit Channel #1

6 การติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ SPI Bus External Interrupt / General Input A/D

7 เพิ่มวงจร 50 Hz Notch Filter

8 แผงวงจรที่ 2 • Offset Voltage แผงวงจรที่ 1 • Instrumentation Amplifier • Notch Filter • Low-pass Filter ออกแบบและพัฒนาวงจรลงใน PCB

9 ออกแบบและพัฒนาปุ่มกด

10 บรรจุอุปกรณ์ทั้งหมดลงในกล่อง

11

12 โครงสร้างโดยรวม : ซอฟต์แวร์ FTP Server ผู้ป่วย แพทย์ จัดการผู้ใช้

13 การแสดงกราฟ : ZedGraph .NET Open Source library สำหรับสร้างกราฟ

14

15 การรับส่งข้อมูลผ่าน FTP UploadDownload  ใช้.NET FtpWebRequest / FtpWebResponse โดยดัดแปลงโปรแกรมบางส่วนจาก นายกรวิษณ์ จั่นทอง

16 ปัญหา และอุปสรรค  notch filter ในตอนแรกมีความคลาดเคลื่อนมากเกินไป  ไม่สามารถโยงเส้นลายวงจร PCB ได้หมด  มีปัญหาเกี่ยวกับ battery ในการจ่ายไฟ

17 สรุปแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้า ส่วนที่กำลังดำเนินการต่อไป ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

18 แผนงานที่จะทำต่อไป  ซอฟต์แวร์ส่วนวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ  เพิ่มให้มีฐานข้อมูลของแพทย์และผู้ป่วย  เพิ่มฟังก์ชันการตั้งเวลาลงในเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

19


ดาวน์โหลด ppt โดย นายปีตินันท์ กวีกุล และ นายอัฑฒ์ ณ นคร อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google