งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-speed UAV Flight Control Phase II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-speed UAV Flight Control Phase II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-speed UAV Flight Control Phase II
COE Low-speed UAV Flight Control Phase II อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส: นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส: 1

2 หัวข้อที่นำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ การดำเนินงานที่ผ่านมา การสร้างอุปกรณ์ การพัฒนาโปรแกรม ปัญหาและอุปสรรค สรุปผลโครงการ แนวทางการพัฒนาต่อ 2

3 ที่มาของโครงการ ระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAV) เริ่มพัฒนาขึ้นมาใช้ในทางการทหาร ซึ่งในปัจจุบันระบบอากาศยานไร้คนขับได้ถูกพัฒนาให้มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เนื่องจากการพัฒนาให้เป็นระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล ดังนั้นเพื่อให้ระบบอากาศยานไร้คนขับมีทางเลือกในการสั่งการมากขึ้น ทางผู้พัฒนาโครงการจึงนำระบบ GPS เข้ามาช่วยในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้กับแบบจำลอง สร้างระบบที่ติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องรับสัญญาณ GPS กับระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 4

5 ขอบเขตของโครงการ ระบบควบคุมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการการทำงานของระบบเคลื่อนที่ทั้งหมด โปรแกรมที่ใช้สำหรับระบบควบคุมการเคลื่อนที่จะใช้ได้กับระบบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบจำลองที่สร้างขึ้น 5

6 การดำเนินงานที่ผ่านมา
สร้างแบบจำลองโดยมีลักษณะดังรูป

7 การดำเนินงานที่ผ่านมา(ต่อ)
การออกแบบระบบควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อใช้กับการควบคุมแบบจำลอง โดยกำหนดการใช้งาน port ต่างๆดังนี้ คำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวราบจะอยู่ในช่วง 4 บิตบน คำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะอยู่ในช่วง 4 ล่าง

8 การสร้างอุปกรณ์ วงจรระบบควบคุมมอเตอร์
- ควบคุมองศาการหมุนของ Servo motor - ควบคุมทิศทางการหมุนของ DC motor - ควบคุมความเร็วของ DC motor 6

9 การสร้างอุปกรณ์(ต่อ)
วงจรระบบวิเคราะห์ข้อมูล GPS 9

10 การพัฒนาโปรแกรม ตัดข้อมูลทิศทางการเคลื่อนที่นัจจุบัน (Heading) มาจากข้อมูล course over ground ในชุดข้อมูล Tag GPRMC ของ GPS 14

11 การพัฒนาโปรแกรม(ต่อ)
นำข้อมูลheading ไปลบกับทิศทางที่ควรจะเคลื่อนที่ไป แล้วนำค่าผลต่างที่ได้ไปเปรียบเทียบหาคำสั่งการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ โดยใช้วิธีการดังภาพ 14

12 การพัฒนาโปรแกรม(ต่อ)
รับข้อมูลความสูงที่ได้มาจาก Tag GPGGA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยโครงการ UAV Phase1 นำข้อมูลความสูงในปัจจุบันที่ได้ไปคำนวณผลต่างกับค่าความสูงกับจุดอ้างอิงแล้วนำไปสร้างเป็นคำสั่งการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

13 การทดสอบ 14

14 ปัญหาและอุปสรรค microcontroller ที่ใช้รองรับการทำงานในระบบ 8 บิต การนำไปใช้กับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่า 8 บิต จะมีความยุ่งยากในการจัดการ อุปกรณ์ GPS จะยังไม่สามารถรับสัญญาณข้อมูลจากดาวเทียมได้ ในช่วงระยะเวลาที่เริ่มทำงานใหม่ ค่า course over ground ที่ได้จากข้อมูลใน tag GPRMC จะมีความผิดพลาดในกรณีที่อากาศยานหยุดอยู่กับที่ หรือถูกลมพัด 14

15 สรุปผลโครงการ การดำเนินโครงการได้ดำเนินตามแผนงานที่ได้วางไว้ คือ ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการทำงาน ทดลองใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและสร้างต้นแบบ พัฒนาโปรแกรม ทดสอบการทำงาน แก้ปัญหาที่พบของอุปกรณ์และโปรแกรม โดยโครงการนี้ได้ทำการศึกษา ออกแบบ และสร้างแบบจำลองของโครงสร้างการทำงานของอากาศยานไร้คนขับ 15

16 แนวทางการพัฒนาต่อ พัฒนาระบบควบคุมฉุกเฉินในกรณีที่ระบบอัตโนมัติทำงานล้มเหลว เพิ่ม Sensor อื่นๆเพื่อใช้ในการอ้างอิงความถูกต้อง พัฒนาแบบจำลองให้มีความแข็งแรงและสมดุลมากขึ้น พัฒนาโมดูลย่อยเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะทาง พัฒนาระบบให้ใช้ได้กับแบบจำลองอากาศยานในรูปแบบอื่นๆ พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลทางไกล 16

17 Q & A 18


ดาวน์โหลด ppt Low-speed UAV Flight Control Phase II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google