งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 1 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 1 อาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 1 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร COE 2009 - 02 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา เฟื่องจันทร์

2 • ที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • การดำเนินงานที่ผ่านมา • การสร้างอุปกรณ์ • การพัฒนาโปรแกรม • ปัญหาและอุปสรรค • สรุปผลโครงการ • แนวทางการพัฒนาต่อ หัวข้อที่นำเสนอ 2

3 ที่มาของโครงการ ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เริ่ม พัฒนาขึ้นมาใช้ในทางการทหาร ซึ่งใน ปัจจุบันระบบอากาศยานไร้คนขับได้ถูก พัฒนาให้มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เนื่องจากการพัฒนาให้เป็นระบบอากาศ ยานไร้คนขับขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเน้น ไปที่การบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล ดังนั้นเพื่อให้ระบบอากาศยานไร้คนขับมี ทางเลือกในการสั่งการมากขึ้น ทาง ผู้พัฒนาโครงการจึงนำระบบ GPS เข้า มาช่วยในการควบคุมทิศทางการ เคลื่อนที่ 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้ กับแบบจำลอง • สร้างระบบที่ติดต่อสื่อสารระหว่าง เครื่องรับสัญญาณ GPS กับระบบ ควบคุมการเคลื่อนที่ 4

5 ขอบเขตของโครงการ 5 • ระบบควบคุมจะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการ การทำงานของระบบเคลื่อนที่ทั้งหมด • โปรแกรมที่ใช้สำหรับระบบควบคุมการ เคลื่อนที่จะใช้ได้กับระบบที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับแบบจำลองที่สร้างขึ้น

6 การดำเนินงานที่ผ่านมา • สร้างแบบจำลองโดยมีลักษณะดังรูป

7 • การออกแบบระบบควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อใช้กับ การควบคุมแบบจำลอง โดยกำหนดการใช้งาน port ต่างๆดังนี้ • คำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวราบจะอยู่ในช่วง 4 บิตบน • คำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะอยู่ในช่วง 4 ล่าง การดำเนินงานที่ผ่านมา ( ต่อ )

8 การสร้างอุปกรณ์ 6 1) วงจรระบบควบคุมมอเตอร์ - ควบคุมองศาการหมุนของ Servo motor - ควบคุมทิศทางการหมุนของ DC motor - ควบคุมความเร็วของ DC motor

9 9 การสร้างอุปกรณ์ ( ต่อ ) 2) วงจรระบบวิเคราะห์ข้อมูล GPS

10 การพัฒนาโปรแกรม 14 • ตัดข้อมูลทิศทางการเคลื่อนที่นัจจุบัน (Heading) มาจากข้อมูล course over ground ในชุดข้อมูล Tag GPRMC ของ GPS

11 การพัฒนาโปรแกรม ( ต่อ ) 14 • นำข้อมูล heading ไปลบกับทิศทางที่ควรจะ เคลื่อนที่ไป แล้วนำค่าผลต่างที่ได้ไป เปรียบเทียบหาคำสั่งการเคลื่อนที่ในแนว ระนาบ โดยใช้วิธีการดังภาพ

12 การพัฒนาโปรแกรม ( ต่อ ) • รับข้อมูลความสูงที่ได้มาจาก Tag GPGGA ซึ่ง เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยโครงการ UAV Phase1 • นำข้อมูลความสูงในปัจจุบันที่ได้ไปคำนวณ ผลต่างกับค่าความสูงกับจุดอ้างอิงแล้วนำไป สร้างเป็นคำสั่งการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

13 การทดสอบ 14

14 ปัญหาและอุปสรรค 14 •microcontroller ที่ใช้รองรับการทำงานใน ระบบ 8 บิต การนำไปใช้กับข้อมูลที่มีขนาด ใหญ่กว่า 8 บิต จะมีความยุ่งยากในการจัดการ • อุปกรณ์ GPS จะยังไม่สามารถรับสัญญาณ ข้อมูลจากดาวเทียมได้ ในช่วงระยะเวลาที่เริ่ม ทำงานใหม่ • ค่า course over ground ที่ได้จากข้อมูลใน tag GPRMC จะมีความผิดพลาดในกรณีที่ อากาศยานหยุดอยู่กับที่ หรือถูกลมพัด

15 สรุปผลโครงการ 15 การดำเนินโครงการได้ดำเนินตามแผนงาน ที่ได้วางไว้ คือ ศึกษารวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ศึกษาการทำงาน ทดลองใช้งาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและสร้างต้นแบบ พัฒนาโปรแกรม ทดสอบการทำงาน แก้ปัญหา ที่พบของอุปกรณ์และโปรแกรม โดยโครงการ นี้ได้ทำการศึกษา ออกแบบ และสร้าง แบบจำลองของโครงสร้างการทำงานของ อากาศยานไร้คนขับ

16 แนวทางการพัฒนาต่อ 16 • พัฒนาระบบควบคุมฉุกเฉินในกรณีที่ระบบ อัตโนมัติทำงานล้มเหลว • เพิ่ม Sensor อื่นๆเพื่อใช้ในการอ้างอิงความ ถูกต้อง • พัฒนาแบบจำลองให้มีความแข็งแรงและสมดุล มากขึ้น • พัฒนาโมดูลย่อยเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะทาง • พัฒนาระบบให้ใช้ได้กับแบบจำลองอากาศยาน ในรูปแบบอื่นๆ • พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลทางไกล

17 18


ดาวน์โหลด ppt Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 1 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google