งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Package for Department Office ผู้ดำเนินโครงการ นายปิยณัติ นิ่มสนิทนันท์รหัส 443040840-2 นายอภิชาติ วิชชุวัชรากร รหัส 443041042-5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Package for Department Office ผู้ดำเนินโครงการ นายปิยณัติ นิ่มสนิทนันท์รหัส 443040840-2 นายอภิชาติ วิชชุวัชรากร รหัส 443041042-5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Package for Department Office ผู้ดำเนินโครงการ นายปิยณัติ นิ่มสนิทนันท์รหัส 443040840-2 นายอภิชาติ วิชชุวัชรากร รหัส 443041042-5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล Software Package for Department Office

2 Agenda Objective Concept Tools Feature of Program Conclusion

3 Objective เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณภาควิชาให้มี ประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของ ภาควิชา ภาควิชามีโปรแกรมระบบงานเพื่อใช้งานใน ภาควิชา สามารถวิเคราะห์และศึกษาระบบการ ดำเนินงานของภาควิชา Software Package for Department Office

4 Concept เพื่อการบริหารจัดการระบบการดำเนินงาน ของภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ โครงการนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อทดแทนระบบงานของ ภาควิชา ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในการดำเนินงานของภาควิชา เพื่อให้การดำเนินงานของสารบรรณ ภาควิชามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น Software Package for Department Office

5 Tools UML (Unified Modeling Language) Oracle DBMS V9i JAVA Language (NetBeans V3.6)

6 Feature of Program Software Package for Department Office รูปที่ 1 เมนูการทำงาน ระบบงานเอกสาร

7 Feature of Program (Cont.) รูปที่ 2 เมนูการทำงานระบบงานวัสดุ และครุภัณฑ์ Software Package for Department Office

8 Feature of Program (Cont.) รูปที่ 3 เมนูย่อยการทำงานระบบงาน วัสดุและครุภัณฑ์ Software Package for Department Office

9 Feature of Program (Cont.) รูปที่ 4 เมนูย่อยการทำงานระบบงาน วัสดุและครุภัณฑ์ Software Package for Department Office

10 Conclusion ขั้นตอนการดำเนินงานในการศึกษาวิเคราะห์ ระบบ ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน Software Package for Department Office

11 Demonstration


ดาวน์โหลด ppt Software Package for Department Office ผู้ดำเนินโครงการ นายปิยณัติ นิ่มสนิทนันท์รหัส 443040840-2 นายอภิชาติ วิชชุวัชรากร รหัส 443041042-5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google