งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน  อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน  อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน  อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช  อ. อนัตต์ เจ่าสกุล ระบบบริหารแผนงานการใช้ วัสดุเพื่อการผลิต

3  ผลงานภาคการศึกษาที่ผ่านมา  ความก้าวหน้าโครงการ  สาธิตการทำงานโปรแกรม  ปัญหาและอุปสรรค  สรุปความก้าวหน้าโครงการ สิ่งที่จะนำเสนอ

4 ผลงานภาค การศึกษาที่ผ่านมา

5

6

7

8

9 ความก้าวหน้า โครงการ

10 ส่วนของฐานข้อมูล  ทำการออกแบบได้ตารางทั้งหมด 10 ตารางดังนี้  Customer  CustomerOrder  Product  BOM  Product_BOM  Material  Stock  PurchaseOrder  PurchaseOrderPrices  Supplier

11 ฐานข้อมูล

12 การออกแบบ Graphic User Interface  โปรแกรมระบบงาน MRP แบ่งระบบงาน ออกเป็น 5 ส่วน คือ  1. ระบบลูกค้า  2. ระบบผู้ผลิต  3. ระบบวัสดุ  4. ระบบจัดซื้อ  5. ระบบสูตรการผลิต

13 ระบบลูกค้า  ฟังก์ชันในการทำงานของระบบลูกค้า  สามารถค้นหาลูกค้าที่ต้องการได้  สามารถเพิ่มลูกค้าคนใหม่เข้าสู่ระบบ  สามารถแก้ไขรายละเอียดของลูกค้า ได้  สามารถลบลูกค้าออกจากระบบได้

14 ระบบผู้ผลิต  ฟังก์ชันในการทำงานของระบบผู้ผลิต  สามารถค้นหาผู้ผลิตที่ต้องการได้  สามารถเพิ่มผู้ผลิตคนใหม่เข้าสู่ระบบ  สามารถแก้ไขรายละเอียดของผู้ผลิต ได้  สามารถลบผู้ผลิตออกจากระบบได้

15 ระบบวัสดุ  ฟังก์ชันในการทำงานของระบบวัสดุ  สามารถค้นหาวัสดุที่ต้องการได้  สามารถเพิ่มวัสดุใหม่เข้าสู่ระบบ  สามารถแก้ไขรายละเอียดของวัสดุได้  สามารถลบวัสดุออกจากระบบได้  สามารถเบิกของออกจากระบบวัสดุ ได้  สามารถรับของเข้าสู่ระบบวัสดุได้

16 ระบบจัดซื้อ  ฟังก์ชันในการทำงานของระบบจัดซื้อ  ค้นหาและเพิ่มรายชื่อลูกค้า  เลือกและเพิ่มสูตรการผลิต  แสดงรายการวัสดุที่ต้องสั่งซื้อ  ค้นหาผู้ผลิตในการสั่งซื้อ  คำนวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องสั่งซื้อวัสดุ  พิมพ์ใบสั่งซื้อวัสดุ

17 ระบบสูตรการผลิต  ฟังก์ชันในการทำงานของระบบสูตรการ ผลิต  สามารถค้นหาสูตรการผลิตที่ต้องการ ได้  สามารถเพิ่มสูตรการผลิตใหม่เข้าสู่ ระบบ  สามารถแก้ไขรายละเอียดของสูตร การผลิตได้  สามารถลบสูตรการผลิตออกจาก ระบบได้

18 Building MRP SYSTEM demo demo

19 ปัญหาและอุปสรรค  การออกแบบฐานข้อมูล  การออกแบบ GUI  การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ ฐานข้อมูล

20 สรุปความก้าวหน้าโครงการ  ทำการสร้างและทดสอบระบบ ฐานข้อมูลบน SQL Server 2000  ทำการออกแบบ GUI จาก 3 ใน 5 ส่วน ของทั้งหมด  ระบบลูกค้า  ระบบผู้ผลิต  ระบบวัสดุ

21 สิ่งที่จะทำต่อไป  ทำการออกแบบ GUI เพิ่มเติมในส่วน ของระบบจัดซื้อ และระบบวัสดุ และระบบวัสดุ  เขียนโปรแกรมและทดสอบการทำงาน ของโปรแกรม MRP  ติดตั้งโปรแกรม MRP ลงบน Windows 2000 server เพื่อทดสอบการใช้งานจริงกับโรงงาน เพื่อทดสอบการใช้งานจริงกับโรงงาน

22 Questions

23 THE END


ดาวน์โหลด ppt  ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน  อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google