งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2009-21. ผู้จัดทำโครงการ • นายธีรพัฒน์ เสริตานนท์ รหัส 493040156-0 • นายปกรณ์ เตชะกิจกุล รหัส 493041136-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ • ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2009-21. ผู้จัดทำโครงการ • นายธีรพัฒน์ เสริตานนท์ รหัส 493040156-0 • นายปกรณ์ เตชะกิจกุล รหัส 493041136-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ • ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2009-21

2 ผู้จัดทำโครงการ • นายธีรพัฒน์ เสริตานนท์ รหัส 493040156-0 • นายปกรณ์ เตชะกิจกุล รหัส 493041136-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ • ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ • ดร. ชัชชัย คุณบัว • ดร. วสุ เชาว์พานนท์

3 แผนการดำเนินงาน การปรับตั้งค่าที่จำเป็นใน Open ERP ตัวอย่างการทำงานของ โปรแกรม บทสรุป ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์และการ พัฒนา

4

5 o การเพิ่มคู่ค้า o การเพิ่มสินค้า o การจัดประเภทของสินค้า o การเพิ่มเงินเริ่มต้นให้กับบัญชีที่ สร้างขึ้นมาใหม่

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 o ขั้นตอนการขายสินค้าโดยใช้ Module PoS o การตรวจสอบรายการในบัญชี

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 o โปรแกรมมีความเหมาะสมกับ ธุรกิจขนาดเล็ก o ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ นำไปใช้งาน o เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทาง ธุรกิจ o ทำงานแบบ Point of Sale

34 o ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีมาก่อน o Interface ค่อนข้างซับซ้อน o เพิ่มจำนวนสินค้าที่ขายปริมาณ มากๆโดยใช้ PoS ไม่ได้ ไม่ได้

35 o ควรศึกษาระบบบัญชีมาก่อน o ศึกษาการทำงานเบื้องต้นของ โปรแกรม o ตัวอย่างระบบบัญชีของโปรแกรม ไม่เหมือนกับ ระบบบัญชีในประเทศไทย ระบบบัญชีในประเทศไทย

36 o ออกแบบเพื่อผู้ประกอบธุรกิจผลิต สินค้าเอง o กำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม

37


ดาวน์โหลด ppt COE2009-21. ผู้จัดทำโครงการ • นายธีรพัฒน์ เสริตานนท์ รหัส 493040156-0 • นายปกรณ์ เตชะกิจกุล รหัส 493041136-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ • ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google