งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไข แฟ้มเอกสาร (Multi-Version Text Viewer / Editor) COE2005-06 นาย กัณวัตม์ ไชยารัศมี รหัส 453040592-6 นาย ชัยวัฒน์ สุขปัญญา รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไข แฟ้มเอกสาร (Multi-Version Text Viewer / Editor) COE2005-06 นาย กัณวัตม์ ไชยารัศมี รหัส 453040592-6 นาย ชัยวัฒน์ สุขปัญญา รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไข แฟ้มเอกสาร (Multi-Version Text Viewer / Editor) COE2005-06 นาย กัณวัตม์ ไชยารัศมี รหัส 453040592-6 นาย ชัยวัฒน์ สุขปัญญา รหัส 453040656-6

2 ทีมงาน นาย กัณวัตม์ ไชยารัศมี รหัส 453040592-6 นาย ชัยวัฒน์ สุขปัญญา รหัส 453040656-6 ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1. อ. อนัตต์ เจ่าสกุล 2. ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมิน

3 ที่มาและความสำคัญ ของปัญหา การพัฒนาซอฟท์แวร์ ในปัจจุบันก็มี ความซับซ้อนสูง และยังมีการแยก ออกเป็นหลายๆ version และหลาย revision ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มี ซอฟท์แวร์ ที่ช่วยเหลือในการจัดการ source code ที มีจำนวนมากได้ เช่นโปรแกรม Concurrent Versions System (CVS), Subversion และ MS.Visual SourceSafe แต่โปรแกรมดังกล่าวก็ยัง ไม่สามารถสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้อย่างครบถ้วนโดยมีปัญหาหลัก ดังต่อไปนี้

4 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา  ในการบันทึกความเปลี่ยนแปลงในลักษณะ ของการแสดงผล ยังไม่สามารถแสดงให้เห็น ความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน  ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง การย้ายประโยคกับการลบและเพิ่มได้  มีความต้องการ Editor ที่ช่วยผู้ใช้ในการ แก้ไขไฟล์ โดยสามารถดูข้อมูลที่ถูกแก้ไข ในอดีตที่ผ่านมา ได้พร้อมๆกันได้  มีความต้องการ โปรแกรมที่ช่วยในการ วิเคราะห์ Source Code ที่ถูกแก้ไขหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ สามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้น

5 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ที่จะได้รับ 1. สร้างโปรแกรมเพื่อใช้ในการอ่านข้อมูล เอกสารจาก โปรแกรม Microsoft Visual SourceSafe ซึ่งเป็นระบบบันทึกประวัติการ แก้ไข โดย โปรแกรมสามารถแสดงการ แก้ไขของเอกสารได้ โดยแสดงแบบ ทั้งหมด, เฉพาะส่วน และสามารถนำข้อมูล เก่ามาคัดลอกได้ 2. โปรแกรม ควรสามารถแสดงในระดับ ตัวอักษรที่ถูกแก้ไขทั้งที่ถูกเพิ่มเติมหรือลบ และ แสดงการย้ายที่ของข้อความ ณ วัน เวลาที่แก้ไขได้

6 ขอบเขต ของงาน โปรแกรมในรูปแบบที่เป็น Editor แสดงการประวัติการแก้ไขของเอกสาร ได้ แสดงความแตกต่างระหว่าง source code ตั้งแต่ 2-4 version พร้อมๆกัน สามารถแก้ไขและคัดลอก บันทึกแต่ละ version ได้

7 เครื่องมือ ที่ใช้  Programming Language : C# or Java  Microsoft Visual Studio.net  Microsoft Visual SourceSafe

8 ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง  Tortoise CVS เป็นโปรแกรมช่วยเหลือ ในการจัดการ source code ทีมีจำนวนมาก โดย CVS ใช้หลักการ Optimistic Locking ก็คืออนุญาตให้ผู้ใช้หลายๆคนสามารถดาวน์ โหลด (Check Out) ไฟล์อันเดียวกัน แต่ละ ผู้ใช้สามารถแก้ไขไฟล์ต่างๆที่ดาวน์โหลดมา และสามารถอัพโหลดไฟล์ (Check in) กลับ เข้าสู่ CVS โดย CVS จะรับผิดชอบเรื่องการ ตรวจ Conflict ว่ามีใครแก้ไขไฟล์เดียวกัน หรือไม่ ถ้ามีจะสามารถแสดงความแตกต่าง ระหว่างไฟล์ และ / หรือ การรวมไฟล์เข้า ด้วยกัน

9 ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง  Microsoft Visual SourceSafe ทำงานคล้าย CVS โดยที่ ผู้ใช้ใดๆ ดาวน์ โหลดไฟล์ออกมา ต้องทำการอัพโหลด ไฟล์ คืน เพื่อให้ User คนอื่นๆ ได้แก้ไข ไฟล์ นั้นได้บ้าง แต่ขณะที่เราดาวน์โหลด ไฟล์ ออกมา ผู้ใช้คนอื่นก็สามารถอ่าน ไฟล์ นั้นได้ แต่ไม่สามารถ แก้ไขไฟล์ได้ ซึ่งข้อนี้เป็นข้อดีของ Microsoft Visual SourceSafe

10 ขั้นตอนและแผนการ ดำเนินงาน 1. ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมและการทำงานของ Visual SourceSafe และศึกษารูปแบบของไฟล์ CVS 2. ศึกษาโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ CODE เช่น โปรแกรม SeeSoft เพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบ โปรแกรม 3. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อ นำมาเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรม 4. ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# และ Java 5. ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม 6. พัฒนาและทดสอบโปรแกรม หา bug และ debug โปรแกรม 7. สรุปผลการทำงานและเขียนคู่มือการใช้งาน

11 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

12 ผลงาน ที่ทำ จากขั้นตอนการดำเนิน 7 ขั้นตอน ได้ ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จไปบางส่วน ในขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ - ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม การทำงาน และศึกษารูปแบบของไฟล์ ของ Visual SourceSafe และ CVS

13 เอกสารอ้ างอิง - http://msdn.microsoft.com/vstu dio/previous/ssafe/productinfo/d efault.aspx http://msdn.microsoft.com/vstu dio/previous/ssafe/productinfo/d efault.aspx - http://ccvs.cvshome.org/fom/fo m.cgi http://ccvs.cvshome.org/fom/fo m.cgi - http://www.cvshome.org/ http://www.cvshome.org/ - http://www.loria.fr/~molli/cvs/d oc/cvs_toc.html http://www.loria.fr/~molli/cvs/d oc/cvs_toc.html - http://subversion.tigris.orghttp://subversion.tigris.org


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไข แฟ้มเอกสาร (Multi-Version Text Viewer / Editor) COE2005-06 นาย กัณวัตม์ ไชยารัศมี รหัส 453040592-6 นาย ชัยวัฒน์ สุขปัญญา รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google