งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ Enhance Service Quality

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ Enhance Service Quality"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ Enhance Service Quality
COE การจัดการจราจร เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ Traffic Management to Enhance Service Quality

2 นายชาคริน เจียรนัยพาณิชย์
COE Team Developer นายชาคริน เจียรนัยพาณิชย์ นายพงศกร นครรัตนชัย นายวีระยุทธ วิไลแก้ว

3 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
COE อาจารย์ผู้ประเมิน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ร่วมประเมิน ดร.ชัชชัย คุณบัว ดร.กิตต์ เธียรธโนปจัย

4 Agenda 1. Introduction and Theorem 2. Program Demo 3. Conclusion
COE Agenda 1. Introduction and Theorem 2. Program Demo 3. Conclusion 4. Problem and Solution 5. Question and Answer

5 Introduction and Theorem
COE Introduction and Theorem ปัญหาและที่มาของโครงงาน ปัญหาเรื่องระบบมีขนาดใหญ่ ยากต่อการปรับปรุง ปัญหาในเรื่องการตกค้างของข้อมูลในเครือข่าย ปัญหาความล่าช้าในระบบเครือข่าย

6 Introduction and Theorem
COE Introduction and Theorem วัตถุประสงค์ สามารถจัดการกับการจราจรบนเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สามารถจัดการกับระบบของตนเองได้ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการจราจร ปัญหา และข้อบกพร่องต่างๆ ของ ระบบที่มีการใช้จริง สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

7 Introduction and Theorem
COE Introduction and Theorem ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Flow vector Flow Optimization Bellman-Ford Algorithm Little’s Theorem Queueing Theory ในแบบ M/M/1 Jackson’s Theorem Convex Functions Markov’s Chain

8 Demo Demo ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรม การจำลองระบบในโปรแกรม
COE Demo Demo ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรม การจำลองระบบในโปรแกรม การคำนวณภายในโปรแกรม การแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม

9 Conclusion Conclusion ภาพรวมของโปรแกรม การประยุกต์ใช้งาน
COE Conclusion Conclusion ภาพรวมของโปรแกรม การประยุกต์ใช้งาน ความสำเร็จของโปรแกรม ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาที่พบระหว่างพัฒนาโปรแกรม การแก้ปัญหา

10 Conclusion ภาพรวมของโปรแกรม โปรแกรมใช้ในการคำนวณหาค่าที่เหมาะสมของระบบ
COE Conclusion ภาพรวมของโปรแกรม โปรแกรมใช้ในการคำนวณหาค่าที่เหมาะสมของระบบ โปรแกรมช่วยในการบริหารระบบเน็ตเวิร์ค เหมาะใช้ในการออกแบบระบบโทโพโลยีใหม่ๆ

11 Conclusion การประยุกต์ใช้งาน สามารถนำไปใช้กับระบบการจราจรได้
COE Conclusion การประยุกต์ใช้งาน สามารถนำไปใช้กับระบบการจราจรได้ สามารถนำไปใช้ในการลงทุนได้ สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ในอนาคต

12 ความสำเร็จของโปรแกรม
COE Conclusion ความสำเร็จของโปรแกรม เทียบกับเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้

13 Conclusion ประโยชน์ที่ได้รับ สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคลากรภายในกลุ่ม
COE Conclusion ประโยชน์ที่ได้รับ สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคลากรภายในกลุ่ม

14 COE Conclusion ปัญหาที่พบ ระหว่างทำโครงงาน ในการใช้งาน

15 Conclusion การแก้ปัญหา ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต จากหนังสือ
COE Conclusion การแก้ปัญหา ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต จากหนังสือ ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

16 ปัญหาและข้อสงสัย Question COE


ดาวน์โหลด ppt เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ Enhance Service Quality

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google