งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO 1 การจัดการจราจร COE2005-02 เพื่อเพิ่มคุณภาพของ การให้บริการ Traffic Management to Enhance Service Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO 1 การจัดการจราจร COE2005-02 เพื่อเพิ่มคุณภาพของ การให้บริการ Traffic Management to Enhance Service Quality."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO 1 การจัดการจราจร COE2005-02 เพื่อเพิ่มคุณภาพของ การให้บริการ Traffic Management to Enhance Service Quality

2 Company LOGO 2 Team Developer นายชาคริน เจียร นัยพาณิชย์ 453040658-2 นายพงศกร นคร รัตนชัย 453040812-8 นายวีระยุทธ วิไล แก้ว 453040948-3 COE 2005-02

3 Company LOGO 3 อาจารย์ผู้ประเมิน อาจารย์ที่ปรึกษา หลัก ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธ นะกุล อาจารย์ร่วม ประเมิน ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ร่วม ประเมิน ดร. กิตต์ เธียร ธโนปจัย COE 2005-02

4 Company LOGO 4 Agenda 1. Introduction and Theorem 2. Program Demo 3. Conclusion 4. Problem and Solution 5. Question and Answer COE 2005-02

5 Company LOGO 5 Introduction and Theorem COE 2005-02 ปัญหาและที่มา ของโครงงาน  ปัญหาเรื่องระบบมีขนาดใหญ่ ยากต่อการ ปรับปรุง  ปัญหาในเรื่องการตกค้างของข้อมูลใน เครือข่าย  ปัญหาความล่าช้าในระบบเครือข่าย

6 Company LOGO 6 Introduction and Theorem  สามารถจัดการกับการจราจรบนเครือข่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ สามารถจัดการกับระบบของตนเองได้  เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการจราจร ปัญหา และ ข้อบกพร่องต่างๆ ของ ระบบที่มีการใช้จริง  สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด วัตถุประสงค์ COE 2005-02

7 Company LOGO 7 Introduction and Theorem COE 2005-02 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  Little’s Theorem  Queueing Theory ในแบบ M/M/1  Jackson’s Theorem  Convex Functions  Markov’s Chain  Flow vector  Flow Optimization  Bellman-Ford Algorithm

8 Company LOGO 8 Demo COE 2005-02 Demo  ลักษณะโดยทั่วไปของโปรแกรม  การจำลองระบบในโปรแกรม  การคำนวณภายในโปรแกรม  การแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม

9 Company LOGO 9 Conclusion COE 2005-02  ภาพรวมของโปรแกรม  การประยุกต์ใช้งาน  ความสำเร็จของโปรแกรม  ประโยชน์ที่ได้รับ  ปัญหาที่พบระหว่างพัฒนาโปรแกรม  การแก้ปัญหา Conclusion

10 Company LOGO 10 Conclusion COE 2005-02  โปรแกรมใช้ในการคำนวณหาค่าที่เหมาะสม ของระบบ  โปรแกรมช่วยในการบริหารระบบเน็ตเวิร์ค  เหมาะใช้ในการออกแบบระบบโทโพโลยีใหม่ๆ ภาพรวมของ โปรแกรม

11 Company LOGO 11 Conclusion COE 2005-02  สามารถนำไปใช้กับระบบการจราจรได้  สามารถนำไปใช้ในการลงทุนได้  สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ในอนาคต การประยุกต์ใช้ งาน

12 Company LOGO 12 Conclusion COE 2005-02  เทียบกับเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ความสำเร็จของ โปรแกรม

13 Company LOGO 13 Conclusion COE 2005-02  สำหรับบุคคลทั่วไป  สำหรับบุคลากรภายในกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับ

14 Company LOGO 14 Conclusion COE 2005-02  ระหว่างทำโครงงาน  ในการใช้งาน ปัญหาที่พบ

15 Company LOGO 15 Conclusion COE 2005-02  ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต  จากหนังสือ  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา การแก้ปัญหา

16 Company LOGO 16 Question ปัญหาและข้อสงสัย COE 2005-02


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO 1 การจัดการจราจร COE2005-02 เพื่อเพิ่มคุณภาพของ การให้บริการ Traffic Management to Enhance Service Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google