งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Examination Managing System for Human Resource Management

2 เกี่ยวกับโครงการ หมายเลขโครงการ: COE ผู้จัดทำโครงการ 1. นายปรัชญา บั้งทอง รหัสนักศึกษา นายจารุพงศ์ จันทวัติ รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1. รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ 1. อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ 2. ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล

3 Outline ภาพรวมของโครงการ ตัวอย่างการทำงานของระบบ
ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินโครงการ ข้อเสนอแนะ บทสรุป

4 ภาพรวมของโครงการ โครงการนี้เป็นการสร้างระบบเพื่อรองรับงานในขั้นตอนการ จัดสรรบุคลากรเข้าทางานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย เน้นที่การสอบเพื่อวัดความรู้ มีฟังก์ชันที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ Web Application

5 ตัวอย่างการทำงานของระบบ
5

6 ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินโครงการ
การออกแบบส่วนในการติดต่อผู้ใช้ การนำ PHP Framework เข้ามาใช้

7 ข้อเสนอแนะ เพิ่มความสามารถในการสลับตัวเลือกของข้อสอบในการสอบแต่ ละครั้ง การประยุกต์ใช้ระบบในการสอบแบบอื่น ๆ การจัดสอบนอกสถานที่

8 บทสรุป ผู้พัฒนา ได้พัฒนาระบบการจัดการสอบเพื่อการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อช่วยในการคัดเลือกบุคลากร ของฝ่าย บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยตัวระบบเองสามารถที่จะอำนวย ความสะดวกในงานด้านการคัดเลือกบุคลากรได้ตามที่ออกแบบ ไว้ แต่ยังไม่ได้นำระบบไปทดสอบใช้จริงเนื่องจากเวลาไม่ เพียงพอ

9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google