งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1

2 เกี่ยวกับโครงการ หมายเลขโครงการ : COE2010-18 ผู้จัดทำโครงการ 1. นายปรัชญาบั้งทองรหัส นักศึกษา 503040240-2 2. นายจารุพงศ์จันทวัติรหัส นักศึกษา 503040761-4 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1. รศ. วิโรจน์ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ 1. อ. จิระเดชพลสวัสดิ์ 2. ผศ. บุญฤทธิ์กู้เกียรติกูล 2

3 Outline  ภาพรวมของโครงการ  ตัวอย่างการทำงานของระบบ  ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินโครงการ  ข้อเสนอแนะ  บทสรุป 3

4 ภาพรวมของโครงการ  โครงการนี้เป็นการสร้างระบบเพื่อรองรับ งานในขั้นตอนการจัดสรรบุคลากรเข้าทา งานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย เน้นที่การสอบเพื่อวัดความรู้  มีฟังก์ชันที่ช่วยในการอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ  Web Application 4

5 ตัวอย่างการทำงานของ ระบบ 5

6 ปัญหาที่พบระหว่างการ ดำเนินโครงการ  การออกแบบส่วนในการติดต่อผู้ใช้  การนำ PHP Framework เข้ามาใช้ 6

7 ข้อเสนอแนะ  เพิ่มความสามารถในการสลับตัวเลือกของ ข้อสอบในการสอบแต่ละครั้ง  การประยุกต์ใช้ระบบในการสอบแบบอื่น ๆ  การจัดสอบนอกสถานที่ 7

8 บทสรุป  ผู้พัฒนา ได้พัฒนาระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อ ช่วยในการคัดเลือกบุคลากร ของฝ่าย บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยตัวระบบเอง สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในงานด้าน การคัดเลือกบุคลากรได้ตามที่ออกแบบไว้ แต่ยังไม่ได้นำระบบไปทดสอบใช้จริง เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ 8

9 9


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google