งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ดำเนินโครงการ นางสาวรัตติกาล สุวรรณธาดารหัส 483040141-2 นางสาวศิรินภา ศิริธรรหัส 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ดำเนินโครงการ นางสาวรัตติกาล สุวรรณธาดารหัส 483040141-2 นางสาวศิรินภา ศิริธรรหัส 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ดำเนินโครงการ นางสาวรัตติกาล สุวรรณธาดารหัส 483040141-2 นางสาวศิรินภา ศิริธรรหัส 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย

2 AGENDA  ความสำคัญและที่มา  วัตถุประสงค์  แผนการดำเนินงาน  การดำเนินงานที่ผ่านมาแล้ว  การดำเนินงาน  แผนการดำเนินงานต่อไป

3 ความสำคัญและที่มา Tiny ERP เป็นซอฟแวร์ที่บริหารจัดการใน บริษัท ซึ่งรวบรวมความต้องการของบริษัท และขั้นตอนการดำเนินการ ในปัจจุบันมีการ พัฒนาโปรแกรม Tiny ERP ในภาษาต่างๆ แต่ ในส่วนของภาษาไทยยังไม่สมบูรณ์ วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาให้โปรแกรม Tiny ERP อยู่ใน รูปแบบของภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์  เพื่อให้โปรแกรม Tiny ERP ภาษาไทยที่เสร็จ สมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้จริงและ แพร่หลาย

4 แผนการดำเนินงาน ตารางดำเนินงาน กิจกรรม ปี 2551 ปี 2552 มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. 1. ศึกษาข้อมูลและติดตั้งโปรแกรม Tiny ERP 2. ศึกษาการแปลงภาษาและตั้งค่า โปรแกรม 3. วางแผนการแก้ไขโปรแกรม 4. ลงมือแก้ไขระบบ 5. ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6. สรุปผล

5 การดำเนินงานที่ผ่านมา  ศึกษาข้อมูลและติดตั้งโปรแกรม Tiny ERP  ศึกษาการแปลงภาษาและตั้งค่า โปรแกรม

6 การดำเนินงาน  การแปลภาษาส่วนของ server  การแปลโปรแกรมส่วนโต้ตอบผู้ใช้  การแก้ ปี ค. ศ. โดยใช้ Function Overloading และ Lippath

7 การแปลภาษาส่วนของ server  เมื่อทำการลงโมดูลต่างๆลงในโปรแกรม Tiny ERP แล้วทำการ export ออกมาจะ ได้คำศัพท์ทั้งหมด 8468 คำ  มีคำบางส่วนที่ซ้ำกันแต่ส่วนหนึ่งถูกแปล แล้วแต่บางส่วนยังไม่ถูกแปล Actions การแก้ปัญหา Actions การแก้ปัญหา Actions การแก้ปัญหา

8 การแปลภาษาส่วน server (cont.)  แนวคิดการดำเนินการ  ทำการ Query เอาเฉพาะคำที่ถูกแปล แล้วออกมาเก็บในตารางใหม่  เขียนคำสั่ง merge คำภาษาอังกฤษที่ เหมือนกัน ระหว่างตารางที่แปลภาษา แล้วกับตารางที่ยังไม่ได้แปลภาษา ทำ ให้เหลือคำใหม่ที่ยังไม่เคยถูกแปลเลย

9 การแปลโปรแกรมส่วนโต้ตอบ ผู้ใช้  ใช้โปรแกรม poEDIT  คำแปลอ้างอิงจาก version เดิม  คำแปลอ้างอิงจากเว็บ http://www.opentle.org/ossglossar y

10 การแปลภาษาส่วนติดต่อกับ ผู้ใช้ (cont) Not logged ยังไม่ได้เข้า ระบบ

11 การแก้ ปี ค. ศ. โดยใช้ Function Overloading และ Lippath  ฟังก์ชันที่พิจารณา  Strptime() เป็นฟังก์ชันที่รับค่าวันเวลา  Strftime() เป็นฟังก์ชันที่แสดงค่าวัน เวลา  สร้าง package และ โมดูล ใหม่  แก้โปรแกรมเพื่อทำการ overload  เพิ่ม path ที่ โปรแกรม python

12 การ Overload ฟังก์ชัน Time.strftime() Strftime()

13 การตั้งค่า Path System PropertiesAdvance

14 การตั้งค่า Path (cont) New user variable Path Browser

15 แผนการดำเนินงานต่อไป  ทำส่วนของการแปลถาษาโปรแกรม Tiny ERP server ให้เสร็จและลงมือแปลเป็น ภาษาไทยให้ครบทุกคำ  ทดลองการเรียกใช้โมดูลเพื่อให้สามารถใช้ โมดูลและฟังก์ชั่นเป็นชื่อเดียวกันได้  ศึกษาการแสดงกราฟของโปรแกรม Tiny ERP

16


ดาวน์โหลด ppt ผู้ดำเนินโครงการ นางสาวรัตติกาล สุวรรณธาดารหัส 483040141-2 นางสาวศิรินภา ศิริธรรหัส 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google