งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tiny ERP ผู้ดำเนินโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tiny ERP ผู้ดำเนินโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tiny ERP ผู้ดำเนินโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นางสาวรัตติกาล สุวรรณธาดา รหัส นางสาวศิรินภา ศิริธร รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย

2 AGENDA ความสำคัญและที่มา วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน
การดำเนินงานที่ผ่านมาแล้ว การดำเนินงาน แผนการดำเนินงานต่อไป

3 ความสำคัญและที่มา Tiny ERPเป็นซอฟแวร์ที่บริหารจัดการในบริษัท ซึ่งรวบรวมความต้องการของบริษัทและขั้นตอนการดำเนินการ ในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรม Tiny ERP ในภาษาต่างๆ แต่ในส่วนของภาษาไทยยังไม่สมบูรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้โปรแกรม Tiny ERP อยู่ในรูปแบบของภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้โปรแกรมTiny ERPภาษาไทยที่เสร็จสมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้จริงและแพร่หลาย ทำงานเป็นโมดูลเชื่อมต่อกันทำให้เกิดความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละระบบย่อยเข้าด้วยกันโดยใช้ฐานข้อมูลใหญ่ร่วมกัน

4 แผนการดำเนินงาน ตารางดำเนินงาน กิจกรรม ปี 2551 ปี 2552 มิย. กค. สค.
กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. 1.ศึกษาข้อมูลและติดตั้งโปรแกรม Tiny ERP 2.ศึกษาการแปลงภาษาและตั้งค่าโปรแกรม 3.วางแผนการแก้ไขโปรแกรม 4.ลงมือแก้ไขระบบ 5.ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6.สรุปผล

5 การดำเนินงานที่ผ่านมา
ศึกษาข้อมูลและติดตั้งโปรแกรม Tiny ERP ศึกษาการแปลงภาษาและตั้งค่าโปรแกรม

6 การดำเนินงาน การแปลภาษาส่วนของ server การแปลโปรแกรมส่วนโต้ตอบผู้ใช้
การแก้ ปี ค.ศ. โดยใช้ Function Overloading และ Lippath

7 การแปลภาษาส่วนของ server
เมื่อทำการลงโมดูลต่างๆลงในโปรแกรม Tiny ERP แล้วทำการ export ออกมาจะได้คำศัพท์ทั้งหมด 8468 คำ มีคำบางส่วนที่ซ้ำกันแต่ส่วนหนึ่งถูกแปลแล้วแต่บางส่วนยังไม่ถูกแปล Actions การแก้ปัญหา การแปลภาษาส่วนของserver หรือส่วน interface ของโปรแกรม

8 การแปลภาษาส่วน server (cont.)
แนวคิดการดำเนินการ ทำการ Query เอาเฉพาะคำที่ถูกแปลแล้วออกมาเก็บในตารางใหม่ เขียนคำสั่ง merge คำภาษาอังกฤษที่เหมือนกัน ระหว่างตารางที่แปลภาษาแล้วกับตารางที่ยังไม่ได้แปลภาษา ทำให้เหลือคำใหม่ที่ยังไม่เคยถูกแปลเลย

9 การแปลโปรแกรมส่วนโต้ตอบผู้ใช้
ใช้โปรแกรม poEDIT คำแปลอ้างอิงจาก version เดิม คำแปลอ้างอิงจากเว็บ

10 การแปลภาษาส่วนติดต่อกับผู้ใช้(cont)
Not logged ยังไม่ได้เข้าระบบ

11 การแก้ ปี ค.ศ. โดยใช้ Function Overloading และ Lippath
ฟังก์ชันที่พิจารณา Strptime() เป็นฟังก์ชันที่รับค่าวันเวลา Strftime() เป็นฟังก์ชันที่แสดงค่าวันเวลา สร้าง package และ โมดูล ใหม่ แก้โปรแกรมเพื่อทำการ overload เพิ่ม path ที่ โปรแกรม python

12 การ Overload ฟังก์ชัน Overloading Time.strftime() Strftime()

13 การตั้งค่า Path System Properties Advance

14 การตั้งค่า Path (cont)
New user variable Path Browser

15 แผนการดำเนินงานต่อไป
ทำส่วนของการแปลถาษาโปรแกรม Tiny ERP server ให้เสร็จและลงมือแปลเป็นภาษาไทยให้ครบทุกคำ ทดลองการเรียกใช้โมดูลเพื่อให้สามารถใช้โมดูลและฟังก์ชั่นเป็นชื่อเดียวกันได้ ศึกษาการแสดงกราฟของโปรแกรม Tiny ERP

16 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Tiny ERP ผู้ดำเนินโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google