งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารแผนงานการใช้ วัสดุเพื่อการผลิต  ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารแผนงานการใช้ วัสดุเพื่อการผลิต  ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบบริหารแผนงานการใช้ วัสดุเพื่อการผลิต  ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน  อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช  อ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 สิ่งที่จะนำเสนอ  ทบทวนสิ่งที่นำเสนอที่ผ่านมา  แนะนำ Unified Model Language (UML)  ความก้าวหน้าของโครงการ  ผลงานที่ได้จาก Pre - project  สรุปโครงการ

4  MRP คือ การวางแผนความต้องการวัสดุ โดย การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการ วางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้มี สินค้าคงคลังน้อยที่สุด และสามารถส่งสินค้าให้ ลูกค้าได้ ตรงเวลา เพื่อทำให้ระบบการไหลเวียนวัสดุ ขององค์กรมีประสิทธิภาพ. ตรงเวลา เพื่อทำให้ระบบการไหลเวียนวัสดุ ขององค์กรมีประสิทธิภาพ. MRP คืออะไร ?

5 การทำงานของระบบ MRP s BOM On-hand Inventory Scheduled Receipts MPS MRP: Netting Lot sizing Offsetting BOM exploding Planned Order Releases Change Notices Exception Notices

6 Unified Modeling Language  UML เป็นภาษาที่ใช้ในการอธิบายโมเดลเชิง วัตถุในรูปแบบของ กราฟฟิคเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งโมเดลที่สร้างขึ้นจะ สามารถช่วยให้เข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้น และยัง สามารถนำโมเดลมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายถอดความคิดกับบุคคลอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น นักวิเคราะห์ ลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้การสร้าง โมเดลยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา กราฟฟิคเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งโมเดลที่สร้างขึ้นจะ สามารถช่วยให้เข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้น และยัง สามารถนำโมเดลมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายถอดความคิดกับบุคคลอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น นักวิเคราะห์ ลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้การสร้าง โมเดลยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

7 ทำไมต้องใช้ UML  UML เป็นภาษาสากลและง่ายต่อการทำความ เข้าใจ ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ  ช่วยให้ระบบขนาดใหญ่ที่อาศัยการทำงานเป็น ทีม มีทิศทางเดียวกัน  ไม่ผูกติดกับภาษาโปรแกรมใดภาษาหนึ่ง สามารถแปลไปเป็นระบบจริงที่ถูกสร้างขึ้นด้วย ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุใด ๆ ก็ได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ระบบได้เป็นอย่างมาก

8 ไดอะแกรมที่ใช้ใน UML  ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)  คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)  แอ็กทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity Diagram)  ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram)  สเตตชาร์ตไดอะแกรม (Statechart Diagram)  คอลแลบอเรชั่นไดอะแกรม (Collaboration Diagram)  คอมโพเนนต์ไดอะแกรม (Component Diagram)  ดีพลอยเมนต์ไดอะแกรม (Deployment Diagram)

9 Use case Diagram  เป็นไดอะแกรมที่ใช้เพื่อให้ผู้พัฒนาทราบถึง ความสามารถของระบบ ว่ามีความสามารถอะไรบ้างและเกิดความง่ายใน การสื่อสารระหว่างผู้พัฒนากับลูกค้า ว่ามีความสามารถอะไรบ้างและเกิดความง่ายใน การสื่อสารระหว่างผู้พัฒนากับลูกค้า สัญลักษณ์ที่ใช้ สัญลักษณ์ที่ใช้ 1. ยูสเคส ( Use Case) 1. ยูสเคส ( Use Case) 2. แอ็กเตอร์ (Actor) 2. แอ็กเตอร์ (Actor) 3. เส้นแสดงความสัมพันธ์ (Relationship ) 3. เส้นแสดงความสัมพันธ์ (Relationship )

10 Sequence Diagram  เป็นไดอะแกรมใช้เพื่อแสดงว่าวัตถุติดต่อสื่อสาร กันอย่างไร มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร โดยจะ เน้นไปที่แกนเวลาเป็นสำคัญ มีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน มีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน 1. Object name 1. Object name 2. Messages 2. Messages 3.Time 3.Time

11 Activity Diagram  เป็นไดอะแกรมลักษณะเดียวกับโฟลว์ชาร์ต (flowchart) ใช้สำหรับแสดงขั้นตอนของการ ทำงานของระบบ โดย Activity Diagram จะมี จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด สำหรับการอ่านค่าจะ อ่านจากบนลงล่าง สัญลักษณ์เกี่ยวกับ Activity Diagram คือ สัญลักษณ์เกี่ยวกับ Activity Diagram คือ  Initial State แสดงสถานะ จุดเริ่มต้น  Final State แสดงสถานะจุดสิ้นสุด  State ใช้เพื่อบอกสถานะ การ ทำงานของกิจกรรมนั้น  Decision ใช้เป็นตัวเลือกใน การตัดสินใจ  Control Flow ใช้เพื่อย้ายการทำงาน ของกิจกรรม

12 Class Diagram  เป็นโมเดลที่ใช้ช่วยให้ทราบว่าสิ่งที่เราทำการ ออกแบบควรจะมีคุณสมบัติและพฤติกรรม อย่างไรต่อระบบงานของเรา โดยสัญลักษณ์ที่ ใช้แทนคลาสจะใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ชื่อคลาส (name)  แอตตริบิวต์ (attributes)  โอเปอร์เรชัน (operations)

13 แผนการดำเนินงาน รายการ ระยะเวลา มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. 1. ทำการศึกษาเกี่ยวกับ UML และการ สร้างระบบ ฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server ฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server 2. ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลของ ระบบโรงงาน 3. ทำการออกแบบ UML ที่ใช้ในการ พัฒนาระบบ 4. ทำการออกแบบระบบฐานข้อมูล 5. ติดตั้งระบบบริการฐานข้อมูล 6. เขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษา C# (Visual Studio.NET) Studio.NET) 7. ทำการทดสอบโปรแกรม 8. สรุปรายงาน และ จัดทำคู่มือในการ ใช้โปรแกรม

14 ความคืบหน้าของโครงการ  ทำการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของระบบ โรงงาน Energy System  ทำการออกแบบ Unified Model Language (UML)  ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

15

16

17

18

19 สิ่งที่จะทำในต่อไป  การออกแบบฐานข้อมูล  นำ Class Diagram ซึ่งมีลักษณะเป็น OOP มาทำการออกแบบฐานข้อมูลใน SQL Server ซึ่งมีลักษณะเป็น RDBMS  การเขียนโปรแกรมประยุกต์  นำ Diagram ทั้งหมดที่ได้ออกแบบไว้สร้าง โปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษา C# ในการ เขียนโปรแกรม

20 สรุปโครงการ  จัดทำซอฟท์แวร์ระบบบริหารแผนงานการ ใช้วัสดุเพื่อการผลิต  รายละเอียดในการจัดทำ  ภาคการศึกษาต้น  สร้าง UML และฐานข้อมูลทั้งหมด  ภาคการศึกษาปลาย  เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# เพื่อสร้าง โปรแกรมของระบบ

21 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารแผนงานการใช้ วัสดุเพื่อการผลิต  ผู้เสนอโครงการ  นายสมัชชา สีหบุตร  นายอัครวัตร คูณคำตา  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล  อาจารย์ร่วมประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google