งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7

2 1. ศึกษา visual C++ การใช้งาน visual studio.net และ รวมรวม Tool ต่างๆ ที่จะนำมาใช้งาน 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น และวางผังโปรแกรม เบื้องต้น 3. ปรับแต่งฐานข้อมูลและผังโปรแกรมให้เหมาะสม 4. เขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลเบื้องต้น 5. เขียนฐานข้อมูลและโปรแกรม 6. ศึกษาการใช้งานในระบบเครือข่าย 7. เขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบ เครือข่ายได้ 8. ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรม 9. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม 10. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ แผนการดำเนินงาน

3 7. เขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งาน ในระบบเครือข่ายได้ 8. ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรม

4 งานที่ทำ การทำ data grid เพื่อดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลมาแสดงในรูปแบบตาราง การทำ transaction เพื่อการติดต่อไป ตามลำดับขั้นตอน การติดต่อแบบ client – server เพิ่ม database ในส่วนของอะไหล่ปลอม เพิ่มฟังก์ชั่น update

5 Data Grid เป็นการแสดงข้อมูลในรูปตาราง นำข้อมูล จากฐานข้อมูล มาแสดง

6 Transaction การเพิ่มส่วนสำหรับการส่งข้อมูลในแบบ client – server อย่างถูกต้อง AB $1000 AB AB AB Commit Rollback

7 การติดต่อแบบ client – server การทำงานแบบ client – server โดยใช้ Apache server server Program1.exe Program2.exe Program3.exe Program4.exe

8 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google