งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตรเอนกประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตรเอนกประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตรเอนกประสงค์
COE โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตรเอนกประสงค์ นายวิศัลย์ ประสงค์สุข นายศุภชัย ทองสุข อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร.ชัชชัย คุณบัว

2 OUTLINE วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบโทรมาตรคืออะไร หลักการทำงานของระบบโทรมาตรอเนกประสงค์ การทดสอบระบบการทำงาน สรุปผลการดำเนินงาน

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อศึกษาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรมาตร ออกแบบและสร้างโปรแกรมเพื่อการรับส่งข้อมูลและควบคุมโทร มาตร ออกแบบโครงสร้างโทรมาตรพื้นฐานให้อำนวยความสะดวกแก่ ผู้พัฒนาโปรแกรม

4 แผนการดำเนินงาน ศึกษาข้อมูลโครงการ ออกแบบระบบ วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบ
สร้างและทดสอบระบบ ปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ รายงานผลการดำเนินโครงการ

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบบต้นแบบของโครงสร้าง
ระบบซอฟต์แวร์พื้นฐานในการควบคุมการทำงาน Library ในการดึงข้อมูลที่ได้จากการวัด

6 ระบบโทรมาตรคืออะไร อุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางฟิสิกส์ เคมี ชีวภาพ
มีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย GSM แสดงผลในรูปแบบเชิงสถิติ GSM Data Sensors Receiver

7 ข้อดีของระบบโทรมาตร ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว วิเคราะห์ผลของค่าที่ถูกวัด อำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม

8 โครงสร้างการทำงาน GSM Mode 1 = Manual Mode 2 = Automatic

9 ส่วนอ่านข้อมูล Analog Sensor Sensor 16 ตัว PIC 16F877 A2D Convertor
AT Command GSM RS-232

10 ส่วนการส่งข้อมูล SMS Packet GSM SMS GSM

11 ส่วนการรับข้อมูล มี Library ในการเรียกใช้การทำงาน
รองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา โปรแกรมสำหรับตรวจสอบรายละเอียดของ Packet Application GSM Library USB/ RS-232 Hardware

12 โทรศัพท์ที่ใช้ในโครงการ
Nokia 3220 Pop-Port Data Link Serial Transmission ( RS-232 )

13 การทดสอบ AT Command การส่ง SMS

14 การทดสอบ AT Command (ต่อ)
การอ่าน SMS

15 ทดสอบโดย ET-Base Pic16f628A

16 สรุปการดำเนินงาน ศึกษาโครงสร้างการทำงาน ออกแบบโหมดการทำงานเบื้องต้น
จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ทดสอบการควบคุมโทรศัพท์โดยใช้ Microcontroller

17 “Q&A” “Thank You”


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตรเอนกประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google