งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์ COE2010- 24 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร. วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์ COE2010- 24 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร. วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์ COE2010- 24 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร. วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. ชัชชัย คุณ บัว นายวิศัลย์ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัยทองสุข 503040263-0

2 OUTLINE  วัตถุประสงค์ของโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ระบบโทรมาตรคืออะไร  หลักการทำงานของระบบโทรมาตร อเนกประสงค์  การทดสอบระบบการทำงาน  สรุปผลการดำเนินงาน

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อศึกษาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ของระบบโทรมาตร  ออกแบบและสร้างโปรแกรมเพื่อการรับส่ง ข้อมูลและควบคุมโทรมาตร  ออกแบบโครงสร้างโทรมาตรพื้นฐานให้ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พัฒนาโปรแกรม

4 แผนการดำเนินงาน  ศึกษาข้อมูลโครงการ  ออกแบบระบบ  วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบ  สร้างและทดสอบระบบ  ปรับปรุงแก้ไข  วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ  รายงานผลการดำเนินโครงการ

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ระบบต้นแบบของโครงสร้าง  ระบบซอฟต์แวร์พื้นฐานในการควบคุมการ ทำงาน  Library ในการดึงข้อมูลที่ได้จากการวัด

6 ระบบโทรมาตรคืออะไร  อุปกรณ์ตรวจวัดค่าทางฟิสิกส์ เคมี ชีวภาพ  มีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย GSM  แสดงผลในรูปแบบเชิงสถิติ Data Sensors Receiver GSM

7 ข้อดีของระบบโทรมาตร  ขนาดเล็ก  เคลื่อนย้ายสะดวก  สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว  วิเคราะห์ผลของค่าที่ถูกวัด  อำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม

8 โครงสร้างการทำงาน Mode 1 = Manual Mode 2 = Automatic GSM

9 ส่วนอ่านข้อมูล  Analog Sensor  Sensor 16 ตัว  PIC 16F877  A2D Convertor  AT Command GSM RS-232

10 ส่วนการส่งข้อมูล  SMS Packet  GSM GSM SMS

11 ส่วนการรับข้อมูล  มี Library ในการเรียกใช้การทำงาน  รองรับการใช้งานได้หลากหลาย ภาษา  โปรแกรมสำหรับตรวจสอบ รายละเอียดของ Packet USB/ RS-232 GSM Library Hardware Application

12 โทรศัพท์ที่ใช้ในโครงการ  Nokia 3220  Pop-Port Data Link  Serial Transmission ( RS-232 )

13 การทดสอบ AT Command  การส่ง SMS

14 การทดสอบ AT Command ( ต่อ )  การอ่าน SMS

15 ทดสอบโดย ET-Base Pic16f628A

16 สรุปการดำเนินงาน  ศึกษาโครงสร้างการทำงาน  ออกแบบโหมดการทำงานเบื้องต้น  จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน  ทดสอบการควบคุมโทรศัพท์โดยใช้ Microcontroller

17 “Q&A” “Thank You”


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์ COE2010- 24 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร. วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google