งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับ เพิ่มสิทธิ์ในการพิมพ์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วนิดา แก่นอากาศ  อาจารย์ร่วมประเมิน อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับ เพิ่มสิทธิ์ในการพิมพ์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วนิดา แก่นอากาศ  อาจารย์ร่วมประเมิน อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับ เพิ่มสิทธิ์ในการพิมพ์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วนิดา แก่นอากาศ  อาจารย์ร่วมประเมิน อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก อ. ดารณี หอมดี  ผู้พัฒนาโครงงาน 1. นายณัฐ อมรภิญโญ รหัส 443040712-1 2. นายกฤษณ์ สุขวัจน์ รหัส 443040636-1

2 เนื้อหา  วัตถุประสงค์ของโครงงาน  แผนการดำเนินงาน  แผนภาพการทำงานของระบบ  ผลการดำเนินงาน  การทดลองใช้งานจริง  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อสร้างระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญ สำหรับเพิ่มสิทธิในการพิมพ์โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะจำลองการติดต่อระหว่างเครื่อง หยอดเหรียญและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Print manager โดยสามารถรับข้อมูลเป็นชื่อผู้ใช้และ จำนวนเงิน จากนั้นร้องขอเพิ่มสิทธิ์ไปยัง Print manager

4 ตารางแผนการดำเนินงาน แผนการ ดำเนินงาน มิย. กค. สค. กย. ตค. พย.พย. ธค. มค.มค. กพ.กพ. 1. ศึกษาและเลือกใช้ print manager 2. เลือกภาษาที่ใช้ พัฒนาเละเขียน โปรแกรม 3. เลือกเครื่องหยอด เหรียญและทดลองรับ - ส่งข้อมูล 4. เขียนโปรแกรม ติดต่อ print manager และเครื่องหยอด เหรียญ 5. ทดสอบการทำงาน โดยรวม 6. ปรับปรุงแก้ไขและ สรุปผล

5 แผนภาพการทำงานของระบบ

6 ผลการดำเนินงาน  การศึกษาหาข้อมูล เกี่ยวกับเครื่อง หยอดเหรียญและ เลือกซื้อเครื่อง หยอดเหรียญ

7 ผลการดำเนินงาน  แผง PKI ใช้ในการติดต่อระหว่างเครื่องหยอด เหรียญและเครื่องคอมพิวเตอร์

8 ผลการดำเนินงาน  โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ในการ พิมพ์

9 ผลการดำเนินงาน  ฐานข้อมูลของโปรแกรม Print Manager Plus version 5.5.0.48

10 ผลการดำเนินงาน  โปรแกรมระบบเติมเงินสำหรับการเพิ่มสิทธิ์ใน การพิมพ์ หน้าเข้าสู่ระบบ

11 ผลการดำเนินงาน  ตรวจสอบรหัสนักศึกษา จากฐานข้อมูลของ โปรแกรม Print manager

12 ผลการดำเนินงาน  เมื่อเข้าสู่ระบบ แสดงยอดเงินคงเหลือ

13 ผลการดำเนินงาน  ทำการเพิ่มจำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินทั้งหมด

14 ผลการดำเนินงาน  Update ฐานข้อมูลของโปรแกรม Print manager

15 ผลการดำเนินงาน  ออกจากระบบ

16 ผลการดำเนินงาน  จัดทำตู้หยอดเหรียญ ภาพด้านหน้า

17 ผลการดำเนินงาน  จัดทำตู้หยอดเหรียญ ภาพด้านหลัง

18 ผลการดำเนินงาน  จัดทำตู้หยอดเหรียญ ฝาเปิดด้านซ้ายของตู้เอาไว้เปิดเก็บเหรียญที่หยอดลงมา

19 การทดลองใช้งานจริง  การทดลองใช้งาน

20 การทดลองใช้งานจริง  ความคิดเห็นของผู้ดูแล ระบบ

21 การทดลองใช้งานจริง  ความคิดเห็นของผู้ใช้

22 การทดลองใช้งานจริง  ความคิดเห็นของผู้ใช้

23 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา  ขั้นตอนการจัดซื้ออุปกรณ์  การสืบค้น หรือ ค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆทำได้ ค่อนข้างลำบาก การตัดสินใจการเลือกซื้อ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานทำได้ยาก เนื่องจาก ไม่มีอุปกรณ์ตัวอย่างให้ทดลอง  การสอบถามรายละเอียดทางสื่อต่างๆเพื่อให้ได้ ข้อมูล ศึกษาการทำงานให้เข้าใจ ก่อนที่จะทำการ สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

24 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Basic ยังไม่มีความ ชำนาญในการเขียนโปรแกรมมากนักจึงทำให้การ เขียนโปรแกรมล้าช้า  ศึกษาหาความรู้ในการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ Visual Basic ทั้งทาง Internet และจากการอ่าน หนังสือ

25 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  Database ที่ใช้เป็น access ไม่ใช่ database server จึงต้องติดต่อโดยการแชร์ไฟล์ และ โฟลเดอร์ ทำ ให้มีความปลอดภัยต่ำ  กำหนด username และ password ให้กับ โฟลเดอร์ที่แชร์

26 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา  ขั้นตอนการทดลองใช้งานจริง  ผู้ใช้ไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงาน ของตู้หยอด เหรียญ  เขียนขั้นตอนการทำงาน มีตัวอย่างประกอบไว้ที่ ตัวโปรแกรมและติดไว้ที่ตู้หยอดเหรียญ  เหรียญที่หยอดมีจำนวนมากทำให้ที่เก็บเหรียญไม่ เพียงพอ  ดัดแปลงถาดเก็บเหรียญให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

27 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา  ขั้นตอนการทดลองใช้งานจริง  การหยอดเหรียญติดต่อกันอย่างรวดเร็วแล้วยืนยัน ด้วยการกด Enter ทันที ทำให้การเติมเงิน ผิดพลาด  แก้ไขโปรแกรม โดยถ้าจำนวนเงินที่เข้ามายังไม่ ครบจะไม่สามารถยืนยันด้วยการกด Enter ได้

28 ข้อเสนอแนะและคำถาม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องหยอดเหรียญสำหรับ เพิ่มสิทธิ์ในการพิมพ์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วนิดา แก่นอากาศ  อาจารย์ร่วมประเมิน อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google