งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษา SQL (Structured Query Language). วัตถุประสงค์ • เรียนรู้คำสั่ง SQL พื้นฐานสำหรับการสร้าง โครงสร้างของฐานข้อมูล • เรียนรู้คำสั่งสำหรับการ update ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษา SQL (Structured Query Language). วัตถุประสงค์ • เรียนรู้คำสั่ง SQL พื้นฐานสำหรับการสร้าง โครงสร้างของฐานข้อมูล • เรียนรู้คำสั่งสำหรับการ update ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษา SQL (Structured Query Language)

2 วัตถุประสงค์ • เรียนรู้คำสั่ง SQL พื้นฐานสำหรับการสร้าง โครงสร้างของฐานข้อมูล • เรียนรู้คำสั่งสำหรับการ update ข้อมูล ( เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ) • เรียนรู้คำสั่งสำหรับการเรียกดูข้อมูล

3 User Program MS.Access User Program MS.Access DBMS Relational Calculus-What Relational Algebra-How Where is SQL?

4 ความหมายของ SQL •SQL ไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์แต่ใช้เพื่อในการ จัดการข้อมูล •SQL มีหน้าที่หลายประการดังนี้ –Data Definition- กำหนดโครงสร้างการสร้าง ฐานข้อมูล –Data Manipulation/Updates- ปรับปรุงฐานข้อมูล –Data Retrieval (Queries)- แบบสอบถาม –And others (not covered in this chapter) •Data control •Transaction control

5 โหมดการทำงานของ SQL Interactive mode • สามารถรันคำสั่ง SQL ได้โดยตรง • เช่นการคิวรีผ่าน โปรแกรม MS Access หรือ SQL plus ของ Oracle • จะได้ผลลัพธ์ทันที Embedded mode • ใช้คำสั่ง SQL ร่วมกับ โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วย ภาษาอื่น • คำสั่ง SQL จะทำงานเมื่อ โปรแกรมทำงาน • ข้อดีคือสามารถนำข้อมูลมา ประมวลผลต่อได้ • เช่น การทำรายงานที่ต้อง แสดงเป็นกราฟ, การนำข้อมูล ไปแสดงบนเว็บ

6 ลักษณะการทำงานของภาษา SQL EmployeeNumberFirstNameLastName 100MaryAbermany 700JerryCaldera 300AleaCopley 40MuruganJacksoni เลือกค่าคอลัมน์ FirstName ที่คอลัมน์ EmployeeNumber=100 SQL FirstName Mary

7 ประเภทของคำสั่ง SQL Data Definition Language (DDL) - ใช้สำหรับกำหนดโครงสร้างของข้อมูล อันได้แก่ สร้าง ลบ หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาราง - คือคำสั่ง CREATE( สร้าง database), ALTER( เปลี่ยนแปลง ), DROP( ลบ database) StudentIDNameBirthdayClass

8 Data Manipulation Language (DML) • ใช้งานมากที่สุด • ใช้เรียกดูข้อมูล (Retrieval operation) –SELECT • ใช้อัพเดตข้อมูล (Update operation) –INSERT ใช้เก็บข้อมูลลงในตาราง –UPDATE ใช้แก้ไขค่าของข้อมูลที่เก็บอยู่ –DELETE ใช้ลบแถวในตาราง ประเภทของคำสั่ง SQL (Continued)

9 Data Control Language (DCL) • ใช้ในการกำหนดสิทธิในกรณีที่มีผู้ใช้งานหลายคน – คำสั่ง GRANT ใช้กำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ – คำสั่ง REVOKE ใช้ยกเลิกหรือเรียกสิทธิคืน • ใช้ควบคุม Transaction – คำสั่ง COMMIT ใช้ยืนยันการทำงานหลังจากเสร็จ Transaction – คำสั่ง ROLLBACK ใช้ยกเลิกการกระทำที่เกิดขึ้นกับ Transaction ประเภทของคำสั่ง SQL (Continued)

10 การกำหนดเงื่อนไข Criteria: WHERE •The WHERE clause stipulates the matching criteria for the record that are to be displayed SELECT EmpName FROM Emp WHERE DeptID =32 ; John EmpIDEmpNa me DeptID 27Mike31 28John32 29Jack39 30Krone44

11 เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ •The WHERE clause match criteria may include –( เท่ากับ )Equals “=“ –( ไม่เท่ากับ )Not Equals “<>” –( มากกว่า )Greater than “>” –( น้อยกว่า )Less than “<“ –( มากกว่าและเท่ากับ )Greater than or Equal to “>=“ –( น้อยกว่าและเท่ากับ )Less than or Equal to “<=“

12 Match Operators •Multiple matching criteria may be specified using –AND( และ ) • ส่วนที่มีการซ้อนทับระหว่างข้อมูล 2 ชุด (intersection) –OR( หรือ ) • ส่วนของข้อมูลทั้ง 2 ชุดที่ union

13 Operator Examples SELECT EmpName FROM Emp WHERE DeptID < 31 OR DeptID > 35; SELECT EmpName FROM Emp WHERE DeptID = 31 AND DeptID <= 32; EmpIDEmpN ame DeptID 27Mike31 28John32 29Jack39 30Krone44


ดาวน์โหลด ppt ภาษา SQL (Structured Query Language). วัตถุประสงค์ • เรียนรู้คำสั่ง SQL พื้นฐานสำหรับการสร้าง โครงสร้างของฐานข้อมูล • เรียนรู้คำสั่งสำหรับการ update ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google