งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-07 การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและ เชื่อมโยงกับระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรรณวดี ฝางแก้วรหัส 503040776-1 นายอาทิตย์จันทะรีรหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-07 การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและ เชื่อมโยงกับระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรรณวดี ฝางแก้วรหัส 503040776-1 นายอาทิตย์จันทะรีรหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-07 การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและ เชื่อมโยงกับระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรรณวดี ฝางแก้วรหัส 503040776-1 นายอาทิตย์จันทะรีรหัส 503040793-1 1

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ  เกี่ยวกับโครงการ  เป้าหมายของโครงการ  สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  ผลงาน  สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 2

3 เกี่ยวกับโครงการ  จัดทำ Data Dictionary ของระบบบูรณา การฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สร้างระบบรายงาน ( ฐานข้อมูลของ นักศึกษา, บุคลากร และหลักสูตร )  ทำให้มีการเชื่อมโยงของข้อมูลจาก หน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น มี เสถียรภาพมากขึ้น ง่ายต่อการใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูล 3

4 เป้าหมายของโครงการ  สร้าง Data Dictionary ที่ทันสมัยมีการ เชื่อมโยง ง่ายกับการบำรุงรักษาใน อนาคต  ระบบรายงานที่สร้างขึ้นมา สามารถเข้าใจ ได้ง่าย และสอดคล้องกับความเป็นจริงใน ปัจจุบัน 4

5 ความคืบหน้าของโครงการ 5

6 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  ศึกษาฐานข้อมูลโดยรวม  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ฐานข้อมูล  ศึกษาเบื้องลึกของฐานข้อมูลนักศึกษา, บุคลากร และหลักสูตร  เข้าไปศึกษาฐานข้อมูลจริงของทั้ง 3 ฐานข้อมูล  mapping รายงานของสำนักงานประเมินผล และประกันคุณภาพเข้ากับฐานข้อมูลจริง 6

7 ศึกษาฐานข้อมูลจริงของทั้ง 3 ฐานข้อมูล ผลการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการสร้าง รายงานจำนวน 150 ฉบับ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  ระบบบูรณาการฐานข้อมูลมีข้อมูลรายงานที่ ตรวจสอบได้จำนวน 13 ฉบับ 7

8 ขั้นตอนการทำรายงาน 8 MS Access SQL Server SQLQu ery Micros oft visual studio ความ ต้องการ เก็บ ข้อมูล รายงาน

9 ข้อมูลที่ต้องการ  ศึกษาข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวม เพื่อสร้าง เป็นระบบรายงานส่งสำนักงานประเมิลผล และประกันคุณภาพ 9 เก็บรวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูลที่มีในระบบ  ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล

10 ออกแบบฐานข้อมูล  นำข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่  กำหนดชื่อสดมภ์, key ต่างๆ  ป้อนข้อมูลลงโปรแกรม MS Access 10 นำข้อมูลเข้าโปรแกรม SQL Server  Create new Database  Import Data

11 SQL Query  Query ข้อมูลที่เราต้องการ เช่น select firstname,lastname,divisionr from dbo.sys33_uoc_staff53_kku_he_dict_o k where faculty = ' คณะวิศวกรรมศาสตร์ ‘ ; 11

12 สร้างรายงาน  เขียนโปรแกรม MS Visual studio เพื่อ สร้างตารางรายงาน  นำคำสั่ง Query มาใส่ในโปรแกรม MS Visual studio เพื่อสร้างเป็นรายงาน 12

13 ผลงาน  ไฟล์ที่ mapping รายงานของสำนักงาน ประเมินผลและประกันคุณภาพเข้ากับ ฐานข้อมูลจริง 13

14 สิ่งที่จะทำต่อไป  จัดทำพจนานุกรมข้อมูลของระบบใหม่  จัดทำความเชื่อมโยงระหว่างพจนานุกรม และระบบรายงาน  จัดข้อมูลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่ง stored procedure และรายงานที่ระบบ สร้างขึ้นมา 14

15 คำถาม ? 15


ดาวน์โหลด ppt COE2010-07 การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและ เชื่อมโยงกับระบบรายงานของ ระบบบูรณาการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรรณวดี ฝางแก้วรหัส 503040776-1 นายอาทิตย์จันทะรีรหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google