งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7

2 Agenda  ที่มาและความสำคัญ  แผนการดำเนินงาน  งานที่ทำ  การใช้งานตัวโปรแกรม  ข้อเสนอแนะและสรุปผล

3 ที่มาและความสำคัญ - การใช้รถยนต์ เป็นยานพาหนะ - การซ่อมบำรุง เมื่อรถยนต์มีการสึกหรอ ชำรุด เสียหาย - การจัดการข้อมูลเพื่อความสะดวก และคล่องตัวในธุรกิจ

4 1. ศึกษา visual C++ การใช้งาน visual studio.net และ รวมรวม Tool ต่างๆ ที่จะนำมาใช้งาน 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น และวางผัง โปรแกรมเบื้องต้น 3. ปรับแต่งฐานข้อมูลและผังโปรแกรมให้เหมาะสม 4. เขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลเบื้องต้น 5. เขียนฐานข้อมูลและโปรแกรม 6. ศึกษาการใช้งานในระบบเครือข่าย 7. เขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายได้ 8. ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรม 9. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ แผนการดำเนินงาน

5 งานที่ทำ  โปรแกรมการจัดการข้อมูลด้วย Visual Studio 2003  การทำ data grid เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา แสดงในรูปแบบตาราง  การทำ transaction เพื่อการติดต่อไปตามลำดับ ขั้นตอน  การติดต่อแบบ client – server  การใช้ user – interface  การใช้งานพิมพ์ด้วย crystal report  การเช็คความถูกต้องในการป้อนข้อมูล

6 Data Grid เป็นการแสดงข้อมูลในรูปตาราง นำข้อมูล จากฐานข้อมูล มาแสดง

7 Transaction การเพิ่มส่วนสำหรับการส่งข้อมูลในแบบ client – server อย่างถูกต้อง AB $1000 AB AB AB Commit Rollback

8 การติดต่อแบบ client – server การทำงานแบบ client – server โดยใช้ MySQL server server Program1.exe Program2.exe Program3.exe Program4.exe Port 3306

9 การใช้การพิมพ์งานด้วย crystal report

10 การเช็คความถูกต้องในการป้อน ข้อมูล  เช็คเมื่อข้อมูลซ้ำ  เช็คเมื่อไม่พบข้อมูล  เช็คเมื่อไม่ใส่ข้อมูล

11 คำถาม ?

12 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-20 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google