งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วัตถุประสงค์ของโครงงาน และ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ  แผนการดำเนินงาน  การแปลภาษาส่วนของ Server  การแก้ไขกราฟให้แสดงผลเป็นภาษาไทย  การทำ Distribute file.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วัตถุประสงค์ของโครงงาน และ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ  แผนการดำเนินงาน  การแปลภาษาส่วนของ Server  การแก้ไขกราฟให้แสดงผลเป็นภาษาไทย  การทำ Distribute file."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน และ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ  แผนการดำเนินงาน  การแปลภาษาส่วนของ Server  การแก้ไขกราฟให้แสดงผลเป็นภาษาไทย  การทำ Distribute file  ผลจากการพัฒนาโปรแกรม  แผนการดำเนินงานต่อ

3  วัตถุประสงค์ › เพื่อพัฒนาให้โปรแกรม Tiny ERP อยู่ในรูปแบบ ของภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์ › เพื่อให้โปรแกรม Tiny ERP ภาษาไทยที่เสร็จ สมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้จริงและแพร่หลาย  ผลที่คาดว่าจะได้รับ › โปรแกรม Tiny ERP ฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยสามารถนำโปรแกรมไปใช้งานได้ สะดวกและเข้าใจการใช้งานมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม มากยิ่งขึ้น

4  ตารางแผนการดำเนินงาน

5  ทำการ Query เอาเฉพาะคำที่ถูกแปลแล้ว ออกมาเก็บในตารางใหม่ โดยใช้คำสั่ง SQL  เขียนคำสั่ง merge คำภาษาอังกฤษที่ เหมือนกัน ระหว่างตารางที่แปลภาษาแล้วกับ ตารางที่ยังไม่ได้แปลภาษา ทำให้เหลือคำใหม่ ที่ยังไม่เคยถูกแปลเลย  ทำการแปลส่วนที่เหลือทั้งหมด

6

7  เพิ่ม po ไฟล์ไว้ที่ tinyerp-client- 4.2.2\bin\po  เพิ่ม mo ไฟล์ไว้ที่ tinyerp-client- 4.2.2\bin\share\locale\th\LC_MESSAGES  เพิ่มโมดูล tstrptime ซึ่งเป็นโมดูลที่จัดการ เรื่องการแสดงปี พ. ศ.  เพิ่มโค้ดในส่วนการแสดงกราฟลงใน tinyerp- client-4.2.2\bin\tinygraph\init.py

8  การทำ distribute file ต้องใช้ โปรแกรม py2exe ในการแปลง source code ให้กลายเป็นไฟล์ที่มี นามสกุลเป็น.exe เพื่อให้เรียกใช้งาน TinyERP client ที่ทำการแก้ไขใหม่ได้ โดยการพิมพ์คำสั่งที่ command prompt ดังนี้

9  ส่วนของการแสดงกราฟ

10  ส่วนการแสดงวันที่ 13/12/ 2551

11  ส่วนเมนูภายในโปรแกรม

12  แก้ไขรูปแบบของส่วนการสร้างรูปแบบรายงานให้ เป็นภาษาไทย  แก้ไขส่วนของ Distribute file  ทดสอบและลองใช้โปรแกรม

13


ดาวน์โหลด ppt  วัตถุประสงค์ของโครงงาน และ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ  แผนการดำเนินงาน  การแปลภาษาส่วนของ Server  การแก้ไขกราฟให้แสดงผลเป็นภาษาไทย  การทำ Distribute file.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google