งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารแผนงานการใช้ วัสดุเพื่อการผลิต ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ นายสมัชชา สีหบุตร นายสมัชชา สีหบุตร นายอัครวัตร คูณคำตา นายอัครวัตร คูณคำตา อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารแผนงานการใช้ วัสดุเพื่อการผลิต ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ นายสมัชชา สีหบุตร นายสมัชชา สีหบุตร นายอัครวัตร คูณคำตา นายอัครวัตร คูณคำตา อาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบบริหารแผนงานการใช้ วัสดุเพื่อการผลิต ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ นายสมัชชา สีหบุตร นายสมัชชา สีหบุตร นายอัครวัตร คูณคำตา นายอัครวัตร คูณคำตา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมิน อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อ. อนันต์ เจ่าสกุล อ. อนันต์ เจ่าสกุล

3 สิ่งที่จะนำเสนอโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ขอบเขตของโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ระบบการทำงานของ MRP ระบบการทำงานของ MRP สิ่งที่ได้ศึกษามา สิ่งที่ได้ศึกษามา สรุปโครงการ สรุปโครงการ

4 วัตถุประสงค์โครงการ ใช้หลักการของ MRP เพื่อจัดการระบบวัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ ใช้หลักการของ MRP เพื่อจัดการระบบวัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ รู้จักการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดย ใช้ SQL SERVER 2000 รู้จักการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดย ใช้ SQL SERVER 2000 สร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการ ระบบวัสดุโรงงานโดยใช้ภาษา C# เป็น เครื่องมือในการพัฒนา สร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการ ระบบวัสดุโรงงานโดยใช้ภาษา C# เป็น เครื่องมือในการพัฒนา

5 ขอบข่ายของงาน ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบการผลิต ในโรงงานของบริษัท ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของระบบการผลิต ในโรงงานของบริษัท Energy System Co., Ltd Energy System Co., Ltd วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลของระบบ การผลิต วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลของระบบ การผลิต สร้างโปรแกรมประยุกต์ เพื่อใช้จัดการระบบ การผลิตในโรงงาน สร้างโปรแกรมประยุกต์ เพื่อใช้จัดการระบบ การผลิตในโรงงาน

6 แผนการดำเนินงาน รายการ การดำเนินงาน มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค.ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. 1. ศึกษาระบบ MRP, UML ระบบฐานข้อมูล, การใช้ งาน ระบบฐานข้อมูล, การใช้ งาน SQL server 2000 และ C# SQL server 2000 และ C# 2. ทำการสำรวจและเก็บ ข้อมูล 3. ทำการออกแบบ UML และ ฐานข้อมูล 4. เขียนโปรแกรม 5. ทำการทดสอบโปรแกรม 6. จัดทำคู่มือการใช้ โปรแกรม

7 สิ่งที่คาดว่าจะทำต่อไป ทำการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของระบบ โรงงาน ทำการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของระบบ โรงงาน ทำการออกแบบ Unified Model Language (UML) ทำการออกแบบ Unified Model Language (UML) ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

8 MRP คือ การวางแผนความต้องการวัสดุ โดย การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการ วางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้มี สินค้าคงคลังน้อยที่สุด และสามารถส่งสินค้าให้ ลูกค้าได้ MRP คือ การวางแผนความต้องการวัสดุ โดย การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการ วางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้มี สินค้าคงคลังน้อยที่สุด และสามารถส่งสินค้าให้ ลูกค้าได้ ตรงเวลา เพื่อทำให้ระบบการไหลเวียนวัสดุ ขององค์กรมีประสิทธิภาพ. ตรงเวลา เพื่อทำให้ระบบการไหลเวียนวัสดุ ขององค์กรมีประสิทธิภาพ. MRP คืออะไร ?

9 วัตถุประสงค์ของ MRP ลดปริมาณวัสดุคงคลัง (Inventory Reduction) ลดปริมาณวัสดุคงคลัง (Inventory Reduction) ลดเวลาการผลิตและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ลดเวลาการผลิตและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ (Reduction in Production and Delivery) (Reduction in Production and Delivery) การให้สัญญาที่เป็นไปได้ (Realistic Commitment) การให้สัญญาที่เป็นไปได้ (Realistic Commitment) เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต (Increased Efficiency) เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต (Increased Efficiency)

10 MRP input BOM (Bill of Materials) BOM (Bill of Materials) On-hand Inventory On-hand Inventory Scheduled Receipts Scheduled Receipts MPS (Master Production Schedule) MPS (Master Production Schedule)

11 MRP output Planned Order Releases Planned Order Releases Change Notices Change Notices Exception Notices Exception Notices

12 การทำงานของระบบ MRP s BOM On-hand Inventory Scheduled Receipts MPS MRP: Netting Lot sizing Offsetting BOM exploding Planned Order Releases Change Notices Exception Notices

13 สิ่งที่ได้จากระบบ MRP ระบบ MRP สามารถคำนวณความต้องการวัสดุ ได้ ระบบ MRP สามารถคำนวณความต้องการวัสดุ ได้ ระบบ MRP ช่วยผู้จัดการในการวางแผนการผลิต ระบบ MRP ช่วยผู้จัดการในการวางแผนการผลิต โดยสามารถใช้ข้อมูลตารางรายการวัสดุในการ พยากรณ์วัสดุ โดยสามารถใช้ข้อมูลตารางรายการวัสดุในการ พยากรณ์วัสดุ ที่จะขาดแคลน ที่จะขาดแคลน ระบบ MRP จะทำการปรับตารางการเพิ่มเติม วัสดุคงคลังโดยอัตโนมัติและจะทำการเตือนผู้ วางแผนว่าต้องส่วนประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม ระบบ MRP จะทำการปรับตารางการเพิ่มเติม วัสดุคงคลังโดยอัตโนมัติและจะทำการเตือนผู้ วางแผนว่าต้องส่วนประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม

14 สิ่งที่ได้ศึกษามา บริษัทที่จัดทำ Software ทางด้าน MRP Merlin MRP Software Merlin MRP Software INMASS MRP Software INMASS MRP Software Atlantic Business Solutions Atlantic Business Solutions Solid State Software Solid State Software Rover Data Systems, INC. Rover Data Systems, INC.

15

16

17

18 สรุปโครงการ จัดทำซอฟท์แวร์ระบบบริหารแผนงานการ ใช้วัสดุเพื่อการผลิต จัดทำซอฟท์แวร์ระบบบริหารแผนงานการ ใช้วัสดุเพื่อการผลิต รายละเอียดในการจัดทำ รายละเอียดในการจัดทำ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น สร้าง UML และฐานข้อมูลทั้งหมด สร้าง UML และฐานข้อมูลทั้งหมด ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# เพื่อสร้าง โปรแกรมของระบบ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# เพื่อสร้าง โปรแกรมของระบบ

19 ข้อมูลอ้างอิง www.atsi.or.th/cgi-bin/readnews.asp?no=152 www.atsi.or.th/cgi-bin/readnews.asp?no=152 library.kmitnb.ac.th/projects/eng/PE/pe0017e.html library.kmitnb.ac.th/projects/eng/PE/pe0017e.html www.uml.org www.uml.org www.uml.org www.thaisharp.net www.thaisharp.net www.thaisharp.net www.microsoft.com/msdn www.microsoft.com/msdn www.microsoft.com/msdn http://www.ncr.com/services/services.htm http://www.ncr.com/services/services.htm http://www.ncr.com/services/services.htm http://www.ncr.com/services/services.htm http://library.kmitnb.ac.th/projects/ind/FDT/fdt002.ht ml http://library.kmitnb.ac.th/projects/ind/FDT/fdt002.ht ml


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารแผนงานการใช้ วัสดุเพื่อการผลิต ผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการ นายสมัชชา สีหบุตร นายสมัชชา สีหบุตร นายอัครวัตร คูณคำตา นายอัครวัตร คูณคำตา อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google