งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท.................................... ชื่อที่ปรึกษา............................................................... ชื่อผู้ทวนสอบ.............................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท.................................... ชื่อที่ปรึกษา............................................................... ชื่อผู้ทวนสอบ............................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท.................................... ชื่อที่ปรึกษา............................................................... ชื่อผู้ทวนสอบ............................................................. การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์……………… ขอบเขตการศึกษา..B2B..or..B2C หมายเหตุ : Template นี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับที่ปรึกษาเพื่อสามารถใช้ สำหรับการนำเสนอ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของที่ปรึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของที่ปรึกษาได้

2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการคำอธิบายรูปภาพ ข้อมูลทั่วไป ชื่อผลิตภัณฑ์ Model ลักษณะเฉพาะ อื่นๆ Functional Unit ข้อมูลวัฏจักรชีวิต วัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการผลิต

3 วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิตการกระจายสินค้าการใช้งานการจัดการซาก B2B or B2C Flow diagram System boundary

4 วิธีการและสมมติฐานการเก็บข้อมูล ช่วงวัฏจักรชีวิตข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมิอ้างอิง การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน การกำจัดซาก

5 แผนผังการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การได้มาซึ่งวัตถุดิบ Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

6 แผนผังกระบวนการผลิต การผลิต Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

7 แผนผังการกระจายสินค้า การกระจายสินค้า Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

8 แผนผังการใช้งาน การใช้งาน Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

9 แผนผังการกำจัดซาก การกำจัดซาก Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

10 Carbon footprint, kg CO 2 / Functional unit การได้มา และการใช้ประโยชน์วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร ช่วงวัฎจักรชีวิต ค่า LCI (จาก Fr-09) ค่า EF (kgCO2 eq./ หน่วย) ที่มา Subsitute แหล่งอ้างอิงผลคูณ สัดส่วน (%) Cut-off* คำอธิบาย เพิ่มเติม 1st2nd Other รายการ Self collct Supplie r PCR Gen. TH LCI DB Thai Res. Int. DB หน่วยปริมาณ การได้มาซึ่ง วัตถุดิบ 0.00 รวม0 0.00 การผลิต 0.00 รวม0.00 การกระจาย สินค้า 0.00 รวม0.00 การใช้งาน 0.00 รวม0.00 การจัดการ ซาก 0.00 รวม0.00 รวมทั้งหมด 0.00 kgCO 2 eq.

11 Carbon footprint, kg CO 2 / Functional unit การขนส่งวัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร ช่วงวัฎจักร ชีวิต รายการสิ่งที่ขนส่ง เชื้อเพลิง / รูปแบบการ ขนส่ง หน่วยปริมาณ EF (kgCO 2 eq./หน่วย) ที่มา EF จากการ เผาไหม้ เชื้อเพลิง (kgCO2 eq. /หน่วย) ที่มา แหล่งที่มาผลคูณคำอธิบายเพิ่มเติม TH LCI DB Int. DB TH LCI DB Int. DB การได้มาซึ่ง วัตถุดิบ 0.00 รวม0.00 การผลิต 0.00 รวม0.00 การกระจาย สินค้า 0.00 รวม0.00 การใช้งาน 0.00 รวม0.00 การจัดการซาก 0.00 รวม0.00 รวมทั้งหมด0.00 kgCO 2 eq.

12 สรุปผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ช่วงวัฏจักรชีวิต ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์, kg CO 2 / Functional Unit ผลิตภัณฑ์............................................ การได้มา และการใช้ ประโยชน์วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร การขนส่งวัตถุดิบ พลังงานและ ทรัพยากร ผลรวม การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้ประโยชน์ การกำจัดซาก รวม

13 สรุปผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ XXX kg

14 เปรียบเทียบ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกัน ทั้งในและต่างประเทศ หมายเหตุ : ถ้าในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบทางที่ปรึกษาจะต้องระบุอธิบายเหตุผล ด้วยว่าได้ศึกษาแล้ว แต่ไม่มีผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือใกล้เคียง ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย คาร์บอนฟุตพริ้นท์เลย เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt บริษัท.................................... ชื่อที่ปรึกษา............................................................... ชื่อผู้ทวนสอบ.............................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google