งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO COE2009-28 Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO COE2009-28 Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO COE2009-28 Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล

2 โดย  นายชยกร พิมพานนท์ 493040145-5  นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์ 493041132- 9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ  รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช  ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หัวข้อนำเสนอ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  แผนการดำเนินงาน  ความคืบหน้าของโครงการ  ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา  แผนงานที่จะดำเนินงานต่อ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการบริหาร โรงพยาบาล ซึ่งรองรับการทำงานใน ส่วนของ OPD  พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะ Client-Server และเป็นลักษณะ Web based

5 ขอบเขตของโครงการ  พัฒนาโปรแกรมให้รองรับการทำงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก (OUTPATIENT DEPARTMENT : OPD) ซึ่งโรงพยาบาลทดสอบคือ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้โปรแกรมระบบบริหารและจัดการ โรงพยาบาลซึ่งรองรับการทำงานใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก (OUTPATIENT DEPARTMENT : OPD) ที่ทำงานในลักษณะ Client- Server ซึ่งเป็นลักษณะ Web based สำหรับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด.

7 แผนการดำเนินงาน

8 ความคืบหน้าของโครงการ  การพัฒนา Source code โปรแกรม  ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย  ส่วนของการลงทะเบียนตรวจรักษา  ส่วนของการซักประวัติผู้ป่วย  ส่วนของการบันทึกผลการตรวจรักษา

9 การพัฒนา Source code โปรแกรม ส่วนของการจัดการ ข้อมูลผู้ป่วย ส่วนของการลงทะเบียน ตรวจรักษา ส่วนของการซักประวัติ ผู้ป่วย ส่วนของการบันทึกผล การตรวจรักษา

10 ส่วนของการจัดการข้อมูล ผู้ป่วย  ส่วนของการค้นหาข้อมูลผู้ป่วย

11 ส่วนของการจัดการข้อมูล ผู้ป่วย  ส่วนของเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย

12 การพัฒนา Source code โปรแกรม ส่วนของการจัดการ ข้อมูลผู้ป่วย ส่วนของการลงทะเบียน ตรวจรักษา ส่วนของการซักประวัติ ผู้ป่วย ส่วนของการบันทึกผล การตรวจรักษา

13 ส่วนของการลงทะเบียน ตรวจรักษา  ส่วนของการลงทะเบียนส่งตรวจ

14 ส่วนของการลงทะเบียน ตรวจรักษา  การเพิ่มสิทธิการรักษา

15 ส่วนของการลงทะเบียน ตรวจรักษา  ส่วนของหน้าห้องตรวจก่อนตรวจรักษา

16 การพัฒนา Source code โปรแกรม ส่วนของการจัดการ ข้อมูลผู้ป่วย ส่วนของการลงทะเบียน ตรวจรักษา ส่วนของการซักประวัติ ผู้ป่วย ส่วนของการบันทึกผล การตรวจรักษา

17 ส่วนของการซักประวัติ ผู้ป่วย  ส่วนของการซักประวัติผู้ป่วย

18 ส่วนของการซักประวัติ ผู้ป่วย  ส่วนของประวัติการซักประวัติผู้ป่วย

19 การพัฒนา Source code โปรแกรม ส่วนของการจัดการ ข้อมูลผู้ป่วย ส่วนของการลงทะเบียน ตรวจรักษา ส่วนของการซักประวัติ ผู้ป่วย ส่วนของการบันทึกผล การตรวจรักษา

20

21 ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา  ปัญหา  การ Design Interface ส่วนของการ กรอกข้อมูลของแพทย์  การ Design Database ให้รองรับการ ทำงานของโปรแกรม  วิธีแก้ปัญหา  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  ปรึกษาผู้รู้และนำมาประยุกต์ใช้กับ โปรแกรม

22 แผนงานที่จะดำเนินงานต่อ

23 Company LOGO COE2009-28 Thank you Q&A


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO COE2009-28 Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google