งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2009-28 ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล OPD Management for Hospital System อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2009-28 ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล OPD Management for Hospital System อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2009-28 ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล OPD Management for Hospital System อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ. อนัตต์ เจ่า สกุล โดย นายชยกร พิมพานนท์ 493040145-5 นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์ 493041132-9

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ • หลักการและเหตุผล • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • แผนการดำเนินงาน • ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ความคืบหน้าของโครงการ • สิ่งที่จะดำเนินการต่อ

3 หลักการและเหตุผล

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

5 ขอบเขตของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

6 แผนการดำเนินงาน

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

8 ความคืบหน้าของโครงการ • ศึกษาระบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ ระบบที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล • ออกแบบ use case และ Data Flow Diagram

9 ระบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล

10 ระบบที่เกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาล • โปรแกรมระบบ โรงพยาบาล (HIS) • Hospital OS • iMed® • Hospital 2000 • Hospitus

11 ตัวอย่าง use case ของ โปรแกรม

12 Data Flow Diagram

13 สิ่งที่จะดำเนินการต่อ • ออกแบบการทำงานของระบบเพิ่มเติม • ทำ User Interface ของโปรแกรม • เขียนและทดสอบโปรแกรม

14 Thank you Q&A


ดาวน์โหลด ppt COE2009-28 ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล OPD Management for Hospital System อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google